@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra şikayetlerini inceleme görevi icra mahkemesine aittir.TAŞINMAZIN ESASLI NİTELİKLERİNDE HATAYA DÜŞÜLMESİ
İCRA İHALESİNİN FESHİ
GÖREVLİ YARGI YERİ

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İhale alıcısı, takip dosyasında yapılan ihale neticesinde almış olduğu taşınmaz payının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 5578 sayılı kanunla değiştirilen 8. maddesine göre Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilmemesi üzerine tescil işleminin yapılması amacıyla icra müdürlüğüne talepte bulunduğu, icra müdürlüğünce 19.12.2012 tarihinde talebin reddine karar verilmesi üzerine, icra mahkemesine başvurup terditli olarak icra müdürlüğünün 19.12.2012 tarihli kararının kaldırılarak tescil işleminin yapılmasına karar verilmesini aksi halde ihalenin feshi ile yatırılan bedelin iadesine hükmedilmesini talep etmiş, Mahkeme, şikayet konusu işlemin Polatlı Tapu Müdürlüğü tarafından tesis edilip bu nedenle ihtilafın idari yargının görev alanına girdiğinden bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

İİK.nun 4.maddesi gereğince icra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi, icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. Aynı Kanunun 134.maddesi uyarınca ihalenin feshi icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenir.

Somut olayda ihale alıcısı, icra müdürlüğünün 19.12.2012 tarihli işlemini şikayet ettiği, bu talebin kabul edilmemesi halinde taşınmazın esaslı niteliklerinde hataya düşürüldüğünü iddia ederek İİK'nun 134/7. maddesi hükmü uyarınca ihalenin feshini talep ettiği anlaşılmakla bu şikayetleri inceleme görevi icra mahkemesine aittir.

O halde mahkemece işin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, davanın idari yargının görev alanına girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), sair temyiz itirazlarının bozma nedenine göre şimdilik incelenmesine yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 24.04.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.