@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kefilin tahsil harcından sorumlu tutulması
Her ne sebeple olursa olsun asıl borçlunun yanı sıra kefil için kefalet sebebiyle ayrı dosya ile icra takibi başlatıldığında asıl dosya borcu kapandığında kefilin dosyasında  tahsil harcı alınmadan kapatılması gerekir.

Buna ilişkin kısaca,  dosyalardan herhangi birinin tahsilâtla kapatılması halinde tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla açılan tüm dosyalar kapatılır.(ipotek dosyasının satış yoluyla kapanması ve bakiye borç kalması hali müstesnadır.)

Bundan anlaşılacağı şekilde,  diğer dosyadan tahsil harcı kesinlikle alınmaz. Müdürlük bu konuda ısrarcı olursa işlemine karşı şikâyet yoluna başvurulması durumunda sorun çözülür.

Bunun dışında alternatif diğer bir yol ise takipsizlikten dosya düştüğünde harç ödenme gibi bir durum söz konusu olmayacağı gibi, asıl borcun ödenmiş olması nedeniyle takibin iptali davası açmak mümkündür.

Bu durma ilişkili Yargıtay kararını da bilgi amaçlı aşağıda yer veriyoruz.

T.C. YARGITAY  12. HUKUK DAİRESİ
Esas Karar 2011/3662 2011/19138 18.10.2011

• TAHSİL HARCI
• AYNI ALACAK İÇİN BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASI

ÖZET: Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır.
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı vekilinin icra mahkemesine başvurusunda borçlu aleyhine başlatılan Adana İcra Müdürlüğü’nün 2010/1… ve 2010/1… Esas sayılı icra takiplerinin aynı alacak için tahsil de tekerrür olmamak kaydıyla yapıldığını, borcun 2010/1… Esas sayılı icra takip dosyasında ödendiği ve bu dosyada tahsil harcı alındığını belirterek 2010/1… Esas sayılı icra takip dosyasında da bu dosyada borçlu olan Ş. K. adına kayıtlı taşınmazlar üzerindeki hacizlerin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebi üzerine icra müdürlüğünce tahsil harcı yatırılması gerektiğine ilişkin verilen kararın iptalini istediği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca ‘‘Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal, satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.’‘ Öte yandan, hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.

Aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla birden fazla takip yapılması mümkündür. Bu durumda icra takiplerinden birinde alacağın tahsil edilmesi halinde, diğer takip dosyası da infaz edilmiş olacağından tahsil harcı yalnızca tahsilat yapılan takip dosyasından ve bir defa alınır.

O halde mahkemece borçlu tarafından aynı alacak için tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla yapılan 2010/1… Esas sayılı icra takip dosyası için tahsil harcı alınması açıklanan nedenlerle yerinde olmadığından şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 18.10.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 20.04.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.