@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Haczi Yenilenmeyen Tapu Kayıtlarındaki Şerh Malik Tarafından Terkin Edilebilecek
Tapu sicili uygulamalarında kapsamlı değişiklik

Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69. Maddesinin 5. Fıkrasında yapılan düzenlemeyle anılan tüzük ile tapu sicili uygulamalarında kapsamlı değişiklikler getirildiği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliğinin 2013/65 sayılı konuya ilişkin duyurusu şöyle:

17/08/2013 günlü ve 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicili Tüzüğü'nün 69'uncu maddesinin 5'inci fıkrasında “...21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip edilen kamu alacaklarına ilişkin haciz, iflas konkordato ile verilen süre ve 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesi şerhi bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, tapu siciline yapılan şerhten itibaren iki yıllık sürenin sonunda Müdürlüğe yenilendiği bildirilmemiş olan hacizler, taşınmaz malikinin istemi üzerine terkin edilir ve durum icra müdürlüğüne bildirilir. ” şeklinde düzenleme yapıldığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 27.08.2013 günlü ve 23294678-010.02/3-6908 sayılı yazı ekte gönderilmiştir

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği - 16.04.2018 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.