@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Alacak takibinde düşük faiz talep eden avukat kusurlu sayılr mı?

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2012/6235
KARAR NO. 2012/13396
KARAR TARİHİ. 23.5.2012

AVUKATIN DÜŞÜK FAİZ ORANI TALEP EDEREK MÜVEKKİLİN ZARARINA NEDEN OLMASI

( Ticari Faiz Yerine Yasal Faiz Talep Ettiği/Mahkemece Fark Faiz Tespit Edilerek Zararın Karşılanmasına Karar Verileceği - Vekilin En Az Kusurundan Bile Sorumlu Olacağı )

AVANS FAİZİ YERİNE YASAL FAİZ TALEP EDEN VEKİLİN SORUMLULUĞU ( Vekilin En Az Kusurundan Bile Sorumlu Olacağı - Mahkemece Fark Faiz Tespit Edilerek Zararın Karşılanmasına Karar Verileceği )

İCRA TAKİBİNDE TALEP EDİLEN FAİZ TÜRÜ ( Davalı Avukatın Vekil Olarak Yaptığı Takipte Ticari Faiz Yerine Yasal Faiz Talep Ettiği - Avans Faizi Yerine Yasal Faiz İstemekle Davacının Zararının Doğduğu/Fark Faiz Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği )

ALACAK DAVASI ( Davalı Avukatın Vekil Olarak Yaptığı Takipte Ticari Faiz Yerine Yasal Faiz Talep Ederek Şirketlerinin Faiz Kaybına Uğrayarak Zarar Etmelerine Neden Olması Nedeniyle - Avans Faizi Yerine Yasal Faiz İstemekle Davacının Zararı Doğduğu/Mahkemece Fark Faiz Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

> VEKİLİN SORUMLULUĞU ( Alacak Davası/Vekilin Davacı Adına Takip Talebinde Bulunurken İstenebilecek Faiz Türünü de Açıkça Belirlemek Durumunda Olduğu - Vekilin En Az Kusurundan Bile Sorumlu Olacağı/Mahkemece Fark Faiz Tespit Edilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği ) 1136/m.40

ÖZET : Dava alacak iddiasından ibarettir. Vekil olan davalı, davacı adına takip talebinde bulunurken istenebilecek faiz türünü de açıkça belirlemek durumundadır. Vekil en az kusurundan bile sorumludur. Avans faizi yerine yasal faiz istemekle davacının zararı doğmuştur. Mahkemece fark faiz tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı avukatın vekilleri olarak dava dışı P... A.Ş. Aleyhine yaptığı takipte ticari faiz yerine yasal faiz talep ederek şirketlerinin faiz kaybına uğrayarak zarar etmelerine neden olduğunu belirterek, 70.000,00 TL'nin zararın oluştuğu tarihten itibaren ticari faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, icra takibinde fazlaya dair hakların saklı tutulduğunu ve bakiye faiz isteme hakkının dava tarihi itibariyle zamanaşımına uğramadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davacı vekilinin davalı aleyhine açtığı davanın ıslah edilen kısmını Avukatlık Kanunu 40. maddesi gereğince zamanaşımı yönünden, asıl kısma yönelik talebin ise esas yönünden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı bu davasında vekil olan davalının icra takibinde bulunurken avans faizi yerine yasal faiz isteminde bulunduğunu beyan etmiş ve itiraza uğrayan alacağın yapılan yargılaması sonucunda alacağın yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş, hüküm bu haliyle taleple bağlı kalınarak kesinleşmiştir. Vekil olan davalı, davacı adına takip talebinde bulunurken istenebilecek faiz türünü de açıkça belirlemek durumundadır. Vekil en az kusurundan bile sorumludur. Avans faizi yerine yasal faiz istemekle davacının zararı doğmuştur. Mahkemece fark faiz tespit edilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yukarda yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 21.15 TL. temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 23.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 14.04.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.