erolkara.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


DAVACI    :.......

VEKİLİ    :.......

DAVALI    :.......


KONU      : Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir. Davalıda aynı taşınmazda ... nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir.

Davalı diğer kat maliklerin izni olmadan ../../.... tarihinde ortak yerlerden olan bahçeye garaj yaptırmak suretiyle mülkiyet hakkına müdahalede bulunmuştur.

Davalıya bu durumu düzeltmesi için yapılan sözlü uyarılar sonuçsuz kalmış bunun üzerine kendisine .......liğinden ....... tarih ve ....... yevmiye nolu ihtarname keşide edilmiştir. Bu ihtarnameye rağmen de davalı ortak yere yapmış olduğu garajı yıkmamıştır.

Bu nedenlerle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER    : Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER    : Tapu Kaydı, İhtarname, Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

İSTEM SONUCU    :

Arz edilen nedenlerle davalının ortak yere yaptığı müdahalenin önlenmesine, bahçeye yaptırdığı garajın kaldırılarak eski hale getirilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI  VEKİLİ

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski