@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İşten çıkartılan işçinin haklarının isteneceği dilekçe örneği

............. İŞ MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ' NE

DAVACI    :

VEKİLLERİ    :

DAVALI    :

KONU    : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ............-TL kıdem
tazminatı, ...........-TL ihbar tazminatı, .........-TL fazla çalışma ücreti, .............-TL genel tatil alacağı, .............-TL yıllık ücretli izin alacağı, ..........-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam .............-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili istemdir.

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ../../.... tarihinden davalı tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiği ../../.... tarihine kadar aralıksız olarak çalışmıştır. Davacıya  ait SSK sicil no.su : .............’ tür.

Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda  kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

Müvekkil davalıya ait işyerinde sabah saat 08.00dan akşam kış döneminde 18.00-18.30, yaz döneminde ise 20.30-21.00’ a kadar çalışmıştır. Yine müvekkil hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, genel tatillerde ise dini bayramların birinci günü hariç çalışmaya devam etmiştir. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır.

İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkile, kıdem ve ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, bu sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

DELİLLER    :
Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından ücret araştırması keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal ve taktiri delil.

İSTEM SONUCU    :

Yukarıda belirttiğimiz hususlar gözönüne alınarak Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ...........-TL kıdem tazminatı, .........-TL ihbar tazminatı, .........-TL fazla çalışma ücreti, ...........-TL genel tatil alacağı, .........-TL yıllık ücretli izin alacağı, ...........-TL hafta tatili çalışma ücreti ki toplam ...........-TL’ ye kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduatı faizi ile diğer tazminat ve alacaklar için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Derleme : @erolkaranet - 08.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.