@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tüm ferileri gösterilmeyen borca ait icra taahhüdü geçerli sayılmaz
YARGITAY 11. Ceza Dairesi
Esas: 2012/31077
Karar: 2013/1896

TAAHHÜT TUTANAĞINDA TAHSİL HARCININ GÖSTERİLMEMESİ
GEÇERSİZ TAAHHÜT
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL SUÇU
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04/12/2012 gün ve 2012/17682/68471 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/12/2012 gün ve KYB.2012/307982 sayılı ihbarnamesiyle;

Taahhüdü ihlâl suçundan sanık R... hakkında yapılan yargılama sonucunda beraatine dair Mersin 1. İcra Ceza Mahkemesinin 13/04/2012 tarihli ve 2012/169 esas, 2012/392 sayılı kararına yönelik müşteki vekilinin yaptığı itirazın kabulü ile sanığın 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu'nun 340. maddesi gereğince 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına ilişkin Mersin 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07/06/2012 tarihli ve 2012/146 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

Borçlu sanık hakkındaki Mersin 6. İcra Müdürlüğünün 2010/9953 esas sayılı takip dosyasında, sanığın ödeme taahhüdünü içeren 14/04/2011 tarihli taahhüt tutanağında borçlu tarafından ödenmesi gereken tahsil harcının gösterilmediği dolayısıyla ödenecek toplam borç miktarının bütün fer'ileri ile birlikte hesaplanıp açıkça gösterilmemiş olması nedeniyle sanığın taahhüdünün hukuken geçersiz bulunduğu anlaşılmakla itirazın reddi yerine, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istemiyle dairemize gönderilen dosya incelenerek gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Mersin 2. İcra Ceza Mahkemesinin 07/06/2012 tarihli ve 2012/146 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bu konuda CMK'nun 309/4-d maddesi gereğince karar verilmesi mümkün olduğundan, borçlu R...hakkında ödeme şartını ihlal eyleminden dolayı hükmolunan tazyik hapsi cezasının çektirilmemesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 06.02.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.