@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Doğrudan yapılan hacizlerde İtiraz ve şikayet yeriT. C. YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi
E: 2013/8649
K: 2013/17266
T: 06.05.2013

Haczedilmezlik Şikayeti
Yetkili Mahkeme
Nokta Haczi

Özet: Haczolunacak malları başka yerde bulunması nedeniyle  malların bulunduğu yer  icra dairesine yazılacak talimat, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. Kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp  da belli bir malın haczini isteyen “nokta haczi” biçimindeyse ya da haciz işlemi talimat oyluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise; anılan hacizle ilgili şikayeti, talimatı yazan veya doğrudan müzekkere yazarak haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinin incelemeye yetkili olduğu gözetilmelidir.

(2004 s. İİK m. 4, 179, 360)

Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takibe karşı borçlunun, haczedilen taşınmazın haline münasip evi olduğundan bahisle haczin kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece bilirkişi raporu doğrultusunda şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK'nın 4. maddesi gereğince takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasada, koşulların oluşması halinde İİK'nın 79 ve 360. maddeleri, bu husustaki yetki ile ilgili istisnalardır.

İİK.nın 79. maddesi gereğince haczolunacak malların başka bir yerde bulunması halinde icra dairesi, malların bulunduğu yer icra dairesine talimat yazarak haczin yapılmasını ister. Bu halde, hacizle ilgili şikayetler, kendisine talimat yazılan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Anılan husus, kesin yetki kuralı olup mahkemece re'sen uygulanmalıdır. Ancak, talimat yazısı, borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve alacakların haczi yönünde ve genel nitelikli olmayıp da belli bir malın haczini isteyen "nokta haczi" biçiminde yazılmış ise, bu halde anılan hacizle ilgili şikayet, talimatı yazan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesince incelenir. Bir başka deyişle ’ böyle hallerde İİK.nın 79. maddesi hükmü uygulanamaz. Yine, haciz işlemi talimat yoluyla değil de doğrudan müzekkere yazılarak yapılmış ise, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi şikayetleri incelemede yetkilidir.

Somut olayda, Karasu İcra Dairesi'nce taşınmaz üzerine konulmuş bir haciz bulunmayıp, Fatih 3. İcra Müdürlüğü'nce 2010/ 36 Esas sayılı icra takip dosyasından Karasu Tapu Sicil Müdürlüğü'ne doğrudan haciz müzekkeresi yazıldığından yukarıda açıklanan maddeler ve kurallar gereğince anılan takip dosyası ile ilgili meskeniyet şikayetini inceleme yetkisi, haciz işlemini yapan icra dairesinin bağlı olduğu mahkemeye aittir.

O halde, mahkemece yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası İncelenerek yazılı şekilde ret kararı verilmesi isabetsizdir.

S O N U Ç: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nın 366 ve HUMK'nın 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.05.2013

@erolkaranet - 07.02.2018
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.