@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yargıtay'dan Şehit Yakınlarını Sevindirecek KararYargıtay 4. Hukuk Dairesi verdiği kararla şehit yakınlarına nefes aldırdı. Verilen kararda şehit yakınlarına yapılması gereken yardım talebinin zaman aşımına uğramayacağı yönünde oldu.


İşte o karar

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/11373
KARAR NO: 2017/437
KARAR TARİHİ: 23.1.2017

>ŞEHİT OLAN ASKERİN YAKINLARINA YAPILMASI GEREKEN YARDIM TALEBİNİN ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAYACAĞI

6098/m.72

Davacılar ... ve ... vekili tarafından, davalı ... aleyhine 19/12/2014 gününde verilen dilekçeyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı sebebiyle reddine dair verilen 17/05/2016 tarihli kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR

Dava, şehit yakınlarına yapılması gereken yardım talebine ilişkindir. Mahkemece, davanın zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiş; karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar, çocukları ...'nun 10/08/1982 tarihinde ... ilçesinde devriye görevini ifa ederken ... askerleri tarafından sınır dışından atılan mermiler sonucu şehit düşerek vefat ettiğini, davalı vakfa yaptıkları ölüm yardımı başvurusunun daha önce kendilerine ödeme yapıldığı gerekçesiyle reddedildiğini ancak böyle bir ödemenin söz konusu olmadığını iddia ederek, ödenmesi gereken ölüm yardımının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili isteminde bulunmuşlardır.

Davalı, davanın zamanaşımına uğradığını, vakfın şehit er ve yakınlarına kanunen yardım yapmasını emreden yasal bir hüküm bulunmadığını, davacılara daha önceden ödeme yapıldığını belirterek istemin reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacıların çocuğunun askerde 10/08/1982 tarihinde şehit edildiği, bu olayın üzerinden yaklaşık 34 yıla yakın bir zaman diliminin geçtiği, 6098 Sayılı TBK'nın 72. maddesine göre tazminat isteminin zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesi ile zaman aşımı uğrayacağı gerekçesiyle davanın zamanaşımı sebebiyle reddine karar verilmiştir.

Zaman aşımı hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşmasıdır.

Davaya konu olayda zaman aşımı müessesi kendine özgü bir nitelik arz etmektedir. Her ne kadar mahkemece olayda haksız fiil zaman aşımı uygulanmışsa da olayın kendine özgü niteliği gereği davalıyı haksız fiil faili olarak nitelemek somut vaka ile örtüşmemektedir. Bu sebeple haksız fiil zaman aşımı süresinin uygulanması doğru olmamıştır.

... Vakfı kendi iç mevzuatında; vakıf tarafından bir defaya mahsus yapılan yardımlar arasında şehit olan veya herhangi bir sebeple hayatını kaybeden ( intihar dâhil ) erbaş ve erler için yapılan ölüm yardımını saymış, Yardım Uygulamasına Yönelik Usul ve Esasları belirlerken de 3. maddesinde bir kere yapılan ölüm, maluliyet ve doğum yardımlarının zaman aşımına uğramayacağını hükme bağlamıştır.

Şu durumda; mahkemece uyuşmazlığın esasının incelenmesi gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile zaman aşımı sebebiyle reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 23.01.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 13.11.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.