@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yargıtay'dan Boşanma Kriterleri
Yargıtay'dan Boşanma Kriterleri...

Eşinin annesine "Gavur" diyerek hakaret edilmesi boşanma nedenidir

T.C
YARGITAY
2.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2016/7917
KARAR NO:2017/9746
KARAR TARİHİ:20.09.2017
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı erkeğin davacı kadının annesine "gavur" diyerek hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Çocuğunun tedavisi ile ilgilenmesi boşanma nedenidir

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2017/3932
KARAR NO:2017/9277
KARAR TARİHİ:12.09.2017
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı erkeğin ortak çocuğun tedavisi ile ilgilenmediği, eşinin annesinden maddi talepte bulunduğu, kabul edilmeyince eşini ve ortak çocuğu kadının abisinin evine bırakıp, arayıp sormayarak birlik görevlerini
yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Boşanma, borçlanıp,eşini alacaklılarla murakıp boşanma sebebidir

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2007/9091
KARAR NO:2007/12128
KARAR TARİHİ:18.09.200
MAHKEMESİ :Kemalpaşa 2. A.H. (Aile) Mahkemesi
TARİHİ : 10.07.2006
NUMARASI :123-244

Boşanmaya sebep olan olaylarda evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmeyen, çevreye borçlanıp borçlarını ödemeyerek eşini alacaklılarla karşı karşıya bırakan davacı-davalı koca eşit kusurludur.

Davalı-davacı kadının da boşanma davasının kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Eski nişanlısının fotoğrafını saklama boşanma sebebidir 

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2012/9686
KARAR NO.2012/30250
KARAR TARİHİ.13.12.2012
MAHKEMESİ :Ereğli/Konya 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
TARİHİ :16.02.2012
NUMARASI :Esas No:2011/58 Karar No:2012/82

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca, reddedilen her iki boşanma davası ve ferileri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:.
Yapılan soruşturma, toplanan delillerle "evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine ve kayın validesine sık sık hakaret eden, eski nişanlısının fotoğrafını saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olan davacı-karşılık davalı kadın ile birlik görevlerini yerine getirmeyen, annesinin evlilik birliğine müdahalesine tepkisiz kalan davalı-karşılık davacı kocanın kusurlu olduğu" anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında "her iki taraf da" dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile her iki davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz konu hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma sebebine göre her iki boşanma davasının fer'ilerine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.13.12.2012

Erkeğin düzenli olarak çalışmaması boşanma sebebidir 
T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/338
KARAR NO.2017/5636
KARAR TARİHİ.09.05.2017
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin düzenli olarak çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 09.05.2017

Kayın validesinin cenazesine gitmemek boşanma sebebidir

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/18254
KARAR NO:2016/11230
KARAR TARİHİ:07.06.2016
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

> GEÇERLİ BİR MAZERETİ BULUNMAKSIZIN KAYIN VALİDESİNİN CENAZESİNE GİTMEMEK BOŞANMA SEBEBİDİR.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, karşı davanın kabulü, manevi tazminat miktarı ve tedbir nafakası yönünden; davalı-karşı
davacı kadın tarafından ise erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar ve yoksulluk nafakası ile erkek lehine hükmedilen manevi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin tüm, davalı-karşı davacı kadının ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, davalı-karşı davacı kadın ağır kusurlu olduğu kabul edilmek suretiyle yazılı şekilde karar verilmişse de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı-karşı davacı kadının ev işi yapmayıp, kayın validesinin cenazesine gitmediği, davacı-karşı davalı erkeğin ise eşine “ne biçim kadınsın” deyip evden kovduğu anlaşılmıştır. Gerçekleşen bu kusurlu davranışlara göre, tarafların birinin kusurunu diğerine baskın kılmak mümkün değildir. Taraflar eşit kusurludur. Eşit kusurlu eş yararına manevi tazminat (TMK m. 174/2) verilemez. Bu nedenle, davacı-karşı davalı erkeğin manevi tazminat talebinin reddi yerine yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Subhi'ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna 136.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Kadriye'ye geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 07.06.2016

Ve daha fazla sebepler
 • Çalışmamak
 • Cinsel ilişki kuramamak
 • Eski Sevgilisini unutamadığını söylemek
 • Evlilik dışı çocuğu olmak
 • Eşine fiziksel şiddet uygulamak
 • Başkalarıyla kıyaslamak
 • İnternet Bağımlısı Olmak
 • Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak (Sık şekilde yabancılarla konuşmak ve mesajlaşmak, gizli banka hesapları vs açmak)
 • “Erkek değilsin” demek
 • Ayrı odada yatmak
 • Eski sevgili veya nişanlıyla görüşmek
 • Eşini sevmediğini söylemek
 • Eşinden soğuduğunu söylemek
 • Kesici aletle yaralamak
 • Aşırı içki kullanmak
 • Evden kovmak
 • Kadına boş ol demek
 • Eşinin ceplerini karıştırmak
 • Üvey çocuğa kötü davranmak
 • Doğumunda ilgilenmemek
 • Sebepsiz intihara kalkışmak
 • Tarikata katılmak
 • Başkası ile evleneceğini söylemek
 • Aile ile görüştürmemek
 • Eşini tehdit etmek
 • Küçümsemek
 • Evlilik içi tecavüzde bulunmak
 • Cimrilik
 • Eve haciz getirmek
 • Evlilik sırlarını başkasına anlatmak
 • Aşırı derecede kıskançlık
 • Ev eşyalarına bilerek zarar vermek
 • Cumhuriyet karşıtı faaliyette bulunma
 • Ters İlişki (Olağan dışı cinsel talepler nedeniyle boşanma)
 • Çocuğun kendisinden olmadığı ile suçlamak
 • Sapık ilişkiyle suçlamak
 • Bakire olmadığı için suçlamak
 • Sadakatsizlikle suçlamak
 • İktidarsızlıkla suçlamak
 • Evi sık terk etmek
 • Beden temizliği ile ilgilenmemek
Derleme : @erolkaranet 14.11.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.