@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Borçtan Kurtulmak İçin Menfi Tespit İstemli Dilekçe Örneği

Menfi tespit davası, kendilerinden alacakları bulunduğuna iddia edenlere karşı herhangi bir borcu olmadığını ileri süren şahısların, borçtan kurtulma amacıyla açmış oldukları tespit davasıdır. 
Menfi tespit davası borçlunun borcu henüz ödemeden önce borçlu bulunmadığının tespiti için açabileceği bir davadır. Borçlu açtığı bu davayı kazanırsa, takip iptal edilir ve borcu ödemekten kurtulur. Borçlu takipten önce veya takipten sonra bir menfi tespit davası açarak borçlu olmadığının tespitini isteyebilir.

Aşağıdaki dilekçe bu tür bir davaya örnek teşkil etmektedir. Olayınız farklı olabilir. Dilekçenizi benzer şekilde düzenleyebilirsiniz.

.....
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE 


DAVACI               :.......

VEKİLİ               :.......

DAVALI             :.......

KONU              : Menfi tespit istemimizdir.

AÇIKLAMALAR          :


1- Müvekkilimiz beyaz eşya ticareti yapmaktadır. Çevresinde dürüstlüğü ile tanınan saygın bir tüccardır.

2- Davalı el yapımı bisikletler üretmekte olup müvekkilimiz ile 100 lük parti bisiklet için yazılı anlaşma yapmışlardır. Müvekkilimiz toplam 100 bisiklet için 2.000.000.000 TL ödeyecektir. Bisikletler peşinat alındığında derhal teslim edilecektir. Toplam bedelin dörtte biri olan 500.000.000.TL yi davalı peşin istemiş, kalan kısmını ise 1 aylık çek olarak almayı kabul etmiştir.

3- Müvekkilimiz davalıya peşinatı vermiştir. Davalı ise bisikletlerin 25 adedini vermiş kalanını depodan ertesi gün göndereceğini bildirmiş ve müvekkilimiz de kabul etmiştir. Davalı sözünde durmamış ve bisikletleri göndermemiştir.

4- Müvekkilimizin ısrarlı aramalarına cevap vermeyen davalının dükkanını kapattığı ve müvekkilimiz gibi birkaç esnafı da kandırdığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilimizin davalıya 1 ay vadeli olarak verdiği çek de ticari adetlere aykırı olarak gününden evvel bankadan sorulmuş ve karşılıksız olarak kaşelenmiştir. Davalı müvekkilimiz aleyhine ......... İcra Müdürlüğü' nün ../..... Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapmış, takip ihtiyati haciz talepli olduğundan, müvekkilimize tebligat da yapılmadan dükkanına gelinerek mal haczedilmiş ve muhafaza yapılmıştır.

5- Davalı ile müvekkilimizin yaptığı sözleşme dilekçemiz ekindedir. Davalı kötü niyetlidir. Müvekkilime söz verdiği malları teslim etmemiştir. Verdiği dörtte bir malın parası zaten müvekkilimiz tarafından davalıya peşin olarak ödenmiştir. (Makbuz mahkemeye dilekçe ekinde sunulmaktadır) Müvekkilimizin defterleri düzenlidir. Tüm mal alımları faturalıdır. Teslimatları makbuz karşılığında yapmaktadır. Verdiği çekler de aynı şekilde kambiyo defterine işlenmektedir. Müvekkilimizin anlattıklarını resmi kayıtlarda yapılacak inceleme doğrulayacaktır.

6- Müvekkilimizin davalıya borcu bulunmamaktadır. Müvekkilimizin borçlu olmadığının tespitini ve yapılan icra takibinin durdurulmasını istemekteyiz. Mahkemenin uygun göreceği teminatı ve dosya borcu tutarını mahkeme ve icra veznesine yatıracağız.

YASAL NEDENLER       : İİK m.72, BK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR             :
İcra dosyası, satış sözleşmesi, teslimat ve para alındı makbuzu.

İSTEM SONUCU         :
Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin  davalıya borçlu olmadığının tespitine, takibe konan çekin iptaline, dava neticesinde müvekkilimizin mağdur olmaması açısından, icra dosyasına yatıracağımız paranın alacaklı davalı tarafından çekilmemesi, dosyanın üçüncü şahıslara temlik edilmemesi açısından uygun görülecek teminat karşılığında tedbir kararı verilmesine, kötü niyetli davalının %40 tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.
 


                                        DAVACI VEKİLİ

@erolkaranet - 15.02.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.