@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İlâmlı İcra ve Çeşitleri
İlâmlı İcra

A. İlâm ve İlâm Hükmündeki Belgeler

İlamlı icra takibi yapılabilmesi için alacaklının elinde ilam ya da ilam niteliğinde bir belgenin bulunması zorunludur. İcra ve İflâs Kanunu’nun 38. maddesine göre ilam niteliğindeki belgeler şunlardır: ·

Mahkeme içi (huzurunda) yapılan sulh ve kabuller ·
Kayıtsız ve şartsız para borcu ikrarına sahip düzenleme biçiminde ki noter senedi ·
İcra kefaletnameleri ·
Temyiz kefaletnameleri ·
İstinaf kefaletnameleri

İcra ve İflâs Kanunu’nun 38. maddesinde sayılmayan ancak özel kanunlarında ilâm niteliğinde kabul edilen belgeler de vardır.
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: ·
1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatiflerinin düzenlediği her türlü sözleşme ve belge
Avukatlar ve müvekkilleri huzurunda Av.K. m.35/a gereğince yapılan uzlaşma tutanağı ·
Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varılması halinde taraflar mahkemeye başvurarak icra edilebilirlik şerhi aldıkları anlaşma metni ilam niteliğinde belge sayılır (Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18,II). ·
Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 1.161,67 TL(2012 yılı itibariyle) ve altındaki uyuşmazlıklara ilişkin verdikleri kararlar. ·
Harcırah Kanunu gereğince fazla tahakkuk ettirilen paraların geri verilmesi hakkındaki kararlar ·
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun uyarınca; koruma ve ihtiyar meclislerinin kesinleşmiş tazmin(ödetme) kararları ·
Esnaf ve küçük sanatkârlar derneklerinin kayıt ücretleri, yıllık aidatı ve para cezaları ile ilgili kararları ·
Kamulaştırma Kanunun 16, 17, 19. maddeleri gereğince kamulaştırma yapılan yerin idare adına tapuya tescilinden sonra, idare tarafından, kamulaştırılan yerin boşaltılması icra dairesinden istenebilir. ·
Noterlik Kanunun uyarınca; stajyerlik ücretin geri verilmesi, fazla alınan ücretlerin geri verilmesi, para cezası ve giderlerin ödenmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulunca verilen kararlar ·
3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı devlete veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasındaki itilafların tahkim yolu ile halli hakkında kanunun 7. maddesi gereğince hakemler tarafından verilen kararlar. · Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun gereğince verilen masrafların alınmasına ilişkin kararlar. · Ticaret Odalarının ve Borsalarının kayıt ücreti, yıllık aidatı, para cezalarına ve kesinleşen zamlara ilişkin kararlar. ·
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1284. maddesine göre, dispeç raporunun onaylanması hakkındaki kararın kesinleşmesiyle bu karar, raporda gösterilen alacakları ödetilmesi için verilmiş bir ilam niteliğini kazanır.

Şu kadar ki, itiraz uğramamış bir raporun onaylanması kararı kesinleşmeden öncede bu niteliğe sahiptir. ·
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunun 16/son maddesi uyarınca; müteşebbis heyetin yönetim aidatı ile ilgili kararları. ·
İİK. m.149 gereğince ipotek akit tablosu kayıtsız şartsız borcu ikrarına sahipse, bu durum ilam niteliğinde belgedir.

İLAMLI İCRA ÇEŞİTLERİ

  • Menkul Teslimine İlişkin İlamların İcrası
  • Gayrimenkulere İlişkin İlamların İcrası
  • Çocuk Teslimi İlişkin İlamların İcrası
  • Bir işle ilgili İlamların İcrası
  • İrtifak Haklarıyla İlgili İlamların İcrası
  • Para veya teminat alacağına ilişkin İlamların İcrası 

 Kaynak : Adalet Bakanlığı - 21.11.201 - Son Güncelleme : 07.02.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.