@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yargıtay, Bankayı Haksız Buldu, Tazminata Hükmetti.Yargıtay, 19. Hukuk dairesi isim benzerliği nedeniyle haksız olarak icraya verdiği müşterinin tazminat talebini yerinde buldu. İlgili daire bir müşterisini sehven icra takibine maruz bırakan bankanın, müşterinin uyarısı sonrası takipten vazgeçtiği halde, kara listeye düşmesine sebep olmasından, kaydın silinmesini sağlamadığından ve müşterinin kredi talebine engel olduğundan dolayı tazminata mahkum etti.

İşte o kararİSİM BENZERLİĞİ NEDENİYLE HAKSIZ İCRA TAKİBİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/19850
KARAR NO : 2017/4477

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı bankanın müvekkili ile aynı adı taşıyan başka bir kişiye ait kredi kartı alacağı için Adana 9.İcra Müdürlüğü'nün 2010/6039 Esas sayılı dosyası ile icra takibi yaptığını, müvekkilinin takibe itiraz ettiğini, davalı bankanın bir yıllık yasal süre içerisinde itirazın kaldırılması ve alacak davası açmadığını, müvekkilinin halen bankada takipli gözüktüğünü, başka bir bankaya kredi almak için başvurduğunda hakkında yasal takip olduğu, bu nedenle kredi verilemeyeceğinin söylendiğini ileri sürerek müvekkilinin davalı bankaya borçlu olmadığının tespitine ve mağdur olması sebebi ile davalının 10.000,00-TL manevi tazminata mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili bankanın isim benzerliği nedeniyle sehven davacı hakkında icra takibi başlattığını, yapılan yanlışlığın düzeltildiğini takibin itirazla durduğundan davacının menfi tespit davası açmasında hukuki yararının bulunmadığını, ayrıca manevi tazminatı gerektirecek bir husus olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı banka tarafından davacı aleyhine isim benzerliğinden başka bir kişiye ait borç nedeniyle davacıya karşı takip başlatıldığı, yanlışlığın anlaşılmasına rağmen davalı bankanın kredi kartı borçlarını ödemeyenlerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bildirilen listeden davacının adını silmediği, bu nedenle davacının bankalara tüketici kredisi için yaptığı başvurusunun reddedildiği, davalı bankanın takibi geri çekmediği gerekçesiyle davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine ve davacının haksız icra takibi nedeniyle kişilik haklarının zarar görmüş olduğu gerekçesiyle 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 01/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


@erolkaranet - 30.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.