@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tespiti Talepli dilekçe örneği

Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tespiti Talebli dilekçe örneği

............. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALILAR :

KONU : Müvekkilimizin Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tespiti Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

  • Müvekkilimiz; davalılardan ....... ......'ya ait, ................. adresinde kurulu, özel bina inşaatı işyerinde ../../.... gününden başlayarak, bir hafta kadar süreyle çalışmıştır.
  • Müvekkilimizin bu çalışması Kurumca geç bildirilmiş; bu nedenle de, S.S.K .... Bölge Müdürlüğü'nce ../../.... tarih ve ../.. sayılı, ekte bir örneğini sunduğumuz tahkik raporu ve tutanak düzenlenmiş bulunmaktadır.
  • Müvekkilin yaşlılık aylığından yararlanmak üzere yaptığı başvurusuna Kurum tarafından "sigorta başlangıç tarihiniz ../../.... olmasına rağmen çalışmanıza rastlanmamış olduğundan dosyanın işlemden kaldırıldığı bildirilmiştir." denilerek, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için geçmesi gereken sigortalılık süresinin tamamlanmamış olduğu bildirilmiştir.
  • Kurum müfettişlerince ilgili tahkikatlar yapıldığı ve tutanaklar düzenlendiği halde niçin işverenden prim tahsili yoluna gidilmediği veya bir ölçümleme yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise sonuçlarının niçin uygulanmadığı gibi soruların cevabı yargılama esnasında bulunabilecektir.
  • Yaşlılık aylığından yararlanma hakkı gerçekte doğmuş olan müvekkilimiz, kurumca kendisine "gerçek işe giriş tarihi ../../.... günü olduğu halde bordro düzenlenmemiş ve prim ödemesi yapılmamış olması nedeniyle yaşlılık aylığından yararlanamayacağı" bildirilmiş olduğu için; mağdur olmaktadır.
Bu sebeple müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primleri yatırılmayan çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsilini sağlamak amacıyla işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HARİCİ. NEDENLER

DELİLLER
Dilekçemiz ekinde sunulmuş olan SGK. müfettişi raporları, tutanaklar ve tahsis talebine İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğünce verilmiş olan cevap ; SGK. ......... sicil sayılı dosyası, SGK. ........... sicil sayılı işyeri dosyası, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri diğer her türlü

İSTEM SONUCU
Yukarıda arz edilen nedenlerle; müvekkilimizin Kuruma bildirilen fakat primlerinin yatırılmamış olduğunun bildirildiği çalışmalarının tespiti ile bu çalışmalarına ait yatırılmayan primlerin işverenden tahsiline; yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....


DAVACI VEKİLİ
Av......................


@erolkaranet - 13.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.