@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Polisin Şahsi Olarak Davranması Meslekten Ediyor.
Danıştay, 12. Daire Başkanlığı verdiği kararda "Polis memurunun herhangi bir vatandaşla şahsi olarak tartışması ya da kavga etmesi neticesinde kasti öldürme / yaralama amacı gütmese bile vatandaşı kazaen de olsa yaralaması meslekten ihracına sebep olur." dedi. 
Danıştay kararını  "Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/6. maddesinde düzenlenen "....kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmamakla birlikte, davacının meskun mahalde, mesleki herhangi bir neden olmaksızın, şahsi diyologları nedeniyle çıkan bir tartışma sırasında beylik silahı ile ateş ettiği ve bu esnada ...'ü yaraladığı sabit olduğundan, eyleminin anılan Tüzüğün 8/23. maddesinde düzenlenen "Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak." suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış olup, bu eylem de meslekten çıkarma cezasını gerektirdiğinden," maddelerine dayanarak verdi.

T.C. D A N I Ş T A Y
12. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2009/8137
KARAR NO : 2012/4969
KARAR TARİHİ.21.9.2012

ÖZET: Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8. Maddesinin 6.fıkrasında düzenlenen "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmayan davacı fiili, anılan Tüzüğün 8. maddesinin 23. fıkrası uyarınca da "meslekten çıkarma cezasını" gerektirdiğinden, dava konusu işlemde netice itibarıyla hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan(Davalı) : İçişleri Bakanlığı
Vekili : Hukuk Müşaviri, ...
Karşı Taraf (Davacı) : ...
Vekili : Av....
İstemin Özeti : Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 11.6.2009 günlü, E:2007/119,K:2009/974 sayılı kararın, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi : Ö.... U.........

Düşüncesi : Davacı hakkında yapılan ceza yargılaması sonucunda Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın bozulmuş olması nedeniyle ara kararı verilerek yapılacak inceleme sonucunda dosyanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür,.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

DAVA; Polis memuru olarak göre yapan davacının, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6.maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Şanlıurfa İdare Mahkemesince verilen 11.6.2009 günlü, E:2007/119,K:2009/974 sayılı kararla; davalı idarece davacının fiili adam öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilse de, hakkında yapılan cezai yargılama sonucu davacının kasten yaralama suçunu işlediğinin belirlenmesi, anılan suçun ise Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8. maddesinin yukarıda metni verilen 6. maddesinde belirtilen suçlar arasında sayılmaması nedeniyle söz konusu madde hükmünün davacıya uygulanma olanağı bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürerek kararın bozulmasını istemektedir. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün meslekten çıkarma başlıklı 8. maddesinin 6. fıkrasında "....kasten adam öldürmeye teşebbüs" fiili, anılan maddenin 23. fıkrasında ise "Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak." fiili meslekten çıkarma cezasını gerektirir fiiller arasında sayılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, ... isimli şahsı yaraladığından bahisle gözaltına alındığı ve hakkında açılan ceza davası sonucunda Şanlıurfa 3.Ağır Ceza Mahkemesinin 12.3.2009 günlü, ve E:2006/236,K:2009/29 sayılı kararıyla kasten yaralama suçunun işlemek nedeniyle 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırıldığı aynı eylemi nedeniyle Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 8/6. Maddeleri uyarınca kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek suçundan dolayı dava konusu meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmıştır. Olayda, davacının fiilli, Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki suçun nitelendirmesi gereği, Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü'nün 8/6. maddesinde düzenlenen "....kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturmamakla birlikte, davacının meskun mahalde, mesleki herhangi bir neden olmaksızın, şahsi diyologları nedeniyle çıkan bir tartışma sırasında beylik silahı ile ateş ettiği ve bu esnada ...'ü yaraladığı sabit olduğundan, eyleminin anılan Tüzüğün 8/23. maddesinde düzenlenen "Meskun yerlerde veya binalarda veya herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği yerlerde hiç bir neden yokken silah atmak." suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış olup, bu eylem de meslekten çıkarma cezasını gerektirdiğinden, dava konusu işlemde netice itibariyle hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda, davacının meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Şanlıurfa İdare Mahkemesince verilen 11.6.2009 günlü ve E:2007/119, K:2009/974 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 21.9.2012 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.

AZINLIK OYU

Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler, İdare Mahkemesince verilen kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından kararın onanması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum

@erolkaranet - 25.03.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.