@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İcra Takibine Uğradıysanız Tazminat İsteyin

HAKSIZ İCRA TAKİBİ NEDENİYLE İŞLERİ BOZULAN TACİR, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/7581
KARAR NO : 2017/3351

Taraflar arasında görülen davada Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 30/11/2015 tarih ve 2015/215-2015/770 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi asıl ve birleşen dava yönünden taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacılar vekili, ... İlinde yerleşik ve beyaz eşya ticareti işi ile uğraşan müvekkili şirketin ortağı olan diğer müvekkili D...ın, şirketi temsilen ve kendi adına dava dışı firmanın davalının ... Şubesinden almış olduğu 24 aylık geri ödemeli 20.000,00 TL bedelli kredi sözleşmesine kefil bulunduklarını, bu kredinin 09.02.2006 tarihinde kapatıldığını, ancak buna rağmen davalının müvekkilleri aleyhine icra takibine geçtiğini, 17.10.2006 tarihli 155.924,03 TL tutarlı ödeme emri tebliğ ettirdiğini, ödeme emrinde borcun sebebi olarak kapatılan kredi borcunun dayanak gösterildiğini, müvekkillerinin imzası ve bilgisi dahilinde olmayan 02.04.2004 tarihli ve 24.01.2005 tarihli kredi sözleşmelerinin icra takibinin dayanak belgeleri olduğunu, müvekkillerinin şikayet üzerine davalı müfettişi tarafından yapılan soruşturma sonunda düzenlenen raporda banka personelince ilk sözleşmedeki 20.000,00 YTL ibaresindeki "2" rakamının "7" olarak değiştirdiğinin, ilk sözleşmede kefil olan davacıların bilgi ve iradesi dışında sonradan 40.000,00 TL ve 10.000,00 TL'lik kredi fasıllarının da ilk sözleşmeye dahil edildiğinin belirlendiğini, savcılığa yapılan şikayet sonrası kamu davası açıldığını, sahteciliğin belirlendiğini, davalı personelinin mahkumiyetine karar verildiğini, açılan menfi tespit davasının kabul edilerek müvekkillerinin davalıya borcunun da olmadığının belirlendiğini, yapılan bu haksız işlemler ve takiplerle müvekkillerinin işlerinin bozulduğunu, bayiliklerinin birer birer iptal edildiğini, hiçbir bankanın kendileri ile çalışmak istemediğini, küçük bir yer olan ...e'de bu olayın duyulması sebebiyle itibarlarının sarsıldığını, müvekkillerinin maddi ve manevi zararlarının doğduğunu ileri sürerek, müvekkili D... için 10.000.00 TL manevi, 7.500.00 TL maddi ve diğer müvekkili için şimdilik 7.500.00 TL maddi tazminatın 05/05/2008 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi tahsiline, birleşen dava yönünden davacı A... Elektrikli Ev Aletleri Tic. ve San. Ltd. Şti. için 20.000,00 TL manevi tazminatın haksız icra takip tarihi, aksi takdirde temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalı vekili, asıl dava ve birleşen dava yönünden davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre; dava, haksız icra takibi nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkin olduğu, davacıların, dava dışı firmanın davalıdan kullandığı kredi borcunun kefili bulundukları, anılan kredi borcunun ödenerek sona erdiği, davalı personelinin kredi sözleşmesinde oynama yaparak kredi limitini artırdığı, davalının bu nedenle davacılar aleyhine icra takibi başlattığı, davacıların araçlarına, taşınmazlarına ve davacı gerçek kişinin Bağ-Kur maaşına hacizler tatbik edildiği, davacıların açtığı menfi tespit davası sonucu borçlu olmadıklarının tespiti sonrasında uzun süre sonra hacizlerin kaldırıldığı, sahteciliğin mahkeme kararı ile sabit olduğu, asıl ve birleşen dava yönünden her iki davacının manevi zarara uğradığı, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, haczin tatbik tarihi, devam ettiği süre göz önüne alınarak asıl ve birleşen davada manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile asıl dava yönünden her iki davacının uğradığı maddi zarar miktarı tespit edilememiş ise de, haksız takip ve uygulanan hacizler sebebiyle maddi zarara uğradıkları kabul edilerek dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK'nın 42 maddesi gereğince maddi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile asıl dava yönünden davacı D... için 2.000 TL maddi, 3.000 TL manevi tazminatın 05/05/2008 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte, diğer davacı A...Elektrik Ev Aletleri Tic. ve San. Ltd. Şti. için 4.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte, birleşen dava yönünden davacı A... Elektrik Ev Aletleri Tic. ve San. Ltd. Şti. için 10.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı asıl ve birleşen dava yönünden taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, asıl ve birleşen dava yönünden taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, asıl ve birleşen dava yönünden taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4,40 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye 973,87 TL temyiz ilam harcının temyiz eden asıl ve birleşen davada davalıdan alınmasına, 05/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Derleme @erolkaranet - 15.04.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.