@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Finansal Kiralama Konusu Malların HacziFinansal Kiralama Konusu Malların Haczi


3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunun 19. maddesi uyarınca, finansal kiracının borcu nedeniyle icra takibine uğraması veya iflası halinde finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulması veya iflasta tefriki (iflastan ayrılması) gerekir.

Haciz sırasında malların finansal kiralamaya konu olduğunun ileri sürülmesi halinde, icra müdürlüğünce 3226 sayılı yasanın 8. maddesine uygun bir sözleşmenin varlığı tespit edilirse, finansal kiralamaya konu malların takip dışında
bırakılmasına karar verilir.
İcra müdürünün bu yöndeki kararı; finansal kiracı, finansal kiralayan, alacaklı ve borçlu tarafından 7 günlük sürede şikâyete konu edilebilir. Haciz konusu malların finansal kiralama kapsamında olduğuna yönelik iddia bir istihkak iddiası olmayıp, istihkak prosedürü işletilmez.

Ancak ilgililerin doğrudan icra mahkemesine başvurarak istihkak davası açmalarına da yasal engel yoktur. Burada önemli olan icra müdürlüğünce 3226 sayılı yasanın 8. maddesine uygun geçerli bir finansal kiralama sözleşmesinin bulunup bulunmadığının tespiti, haciz konusu malların finansal kiralama konusu olup olmadığının belirlenmesi ve sonucuna göre işlem yapılmasıdır.

İcra müdürü bu saptamayı yaptıktan sonra geçerli bir finansal kiralama sözleşmesi olduğunu ve malların sözleşme kapsamında bulunduğunu belirler ise bu malları haciz dışı bırakacaktır.

Finansal kiralama sözleşmesinin geçerli olması için noterlikçe düzenleme şeklinde hazırlanması ve kiracının ikametgâhı noterliğinde bu iş için tutulan özel sicile tescil edilmiş olması zorunludur.

Kaynak : Adalet Bakanlığı -http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf

@erolkaranet - 05.10.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.