@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tapu sistemi açısından haciz çeşitleriBiri icrai haciz (icra müdürlüğünden gelen haciz) diğeri kamu haczi (kamu idarelerinden gelen haciz) olmak üzere iki tür haciz işlemi vardır.

İcra ve İflas Kanununun 91. maddesi "Gayrimenkulün haczi ile tasarruf hakkı, Medeni Kanunun 1010. maddesi anlamında kısıtlanmış olur. Tapu siciline kaydedilmek üzere haciz keyfiyeti ve ne miktar meblağ için yapıldığı icra dairesi tarafından tapuya bildirilir (İİK.102 Hacze yeni alacaklılar iştirak eder (İİK.100-101) veya haciz kalkarsa (İİK.110) bu hususlar da yukarıda adı geçen dairelere haber verilir." hükmünü içermektedir.

İcrai haciz; taşınmaz malın tedavülüne (devrine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir. Yani hacizli bir taşınmazın satış, bağış, trampa, ölünceye kadar bakma akdi gibi işlemlere konu olması ve bu yolla mülkiyetinin başkasına geçirilmesi mümkündür. Ayrıca; rehin, irtifak hakkı, kira gibi işlemlere de konu olabilir.

Hacizlerin İstinabe Yoluyla Yapılmasına Gerek Yoktur. (TKGM. 1994 T. 1513 sy.Gn.

b) Haciz Müzekkeresi Örneği

Sayı : ........

ÇANKAYA ....BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Alacaklı Türkiye Vakıflar Bankası vekili Av. Asya KAFADAR tarafından borçlu Azimet YAMAN aleyhine masrafsız 29.286.282.488TL.nin tahsili için yürütülen icra takibinde:

Mehmet Hadi kızı Azimet YAMAN (Keçiören 022-01 cilt, 8 sayfa, 3 hanede nüfusa kayıtlı borçlunun) adına kayıtlı gayrimenkullerin tapu kayıtlarına haciz konulmasına karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticeden bilgi verilmesi rica olunur. ............

2. İcra Müdürü
(İmza -Mühür)

c) Tapu Sicil Müdürlüğünün Cevabi Red Yazısı Örneği


Yevmiye No: ........... Tarih ...............

2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
İlgi :21.01.2000 tarih ve 1999/6943 sayılı yazınız.
Borçlu:Azimet YAMAN

İlgi yazınızda adı geçen borçlu adına,sicillerimizde yapılan araştırma sonucunda bölgemiz dahilinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanamadığından HACİZ talebiniz Medeni Kanunun 1016 ve Tapu Sicil Tüzüğünün 23. Maddeleri gereğince ret edilmiştir.

Borçlunun gayrimenkulü varsa, gereği yapılmak üzere ilgili gayrimenkullerin mahalle/köy, ada ve parsel numaralarının bildirilmesini rica ederim.

Cevdet E.HATİPOĞLU
…/../2000 A/Ç Tapu Sicil Müdürü
(İmza -Mühür)

d) Haczin Şerhi Örneği

Tapu Sicil Tüzüğünün 56. maddesinin (a) bendi, haciz şerhinin verilebilmesi için, yetkili merciin resmi yazısını aramakta 59. maddesi ise şerhin kütük sayfasının özel sütununda; haczin konusu, süresi, tarih ve yevmiye numarası ile alacak miktarının gösterilmesini öngörmektedir.

Tapu sicil müdürlüğü haciz müzekkeresini alınca üzerine alındığı tarih, saat ve dakikayı yazarak imza eder ve yevmiye defterine kaydederek tapu kütüğünün şerhler sütununa şerh edip, şerh edildiğini ilgili icra dairesine bir yazı ile bildirir. Ayrıca taşınmaz mal üzerinde başkaca takyidatlar var ise bunlarda icra dairesine bildirilir.

Haciz kütüğün şerhler sütununa şu şekilde işlenir:

Haciz: 27.3.1996 - 2780 yev. (Borç:10.000.000.000.TL.)
Haciz: 25.7.1996 - 5715 yev. (Borç:5.000.000.000TL.) (Azimet YAMAN hissesi)

e) Haciz Şerhinin İşlenmesi Halinde Yazılan Yazı Örneği

Yevmiye: ............. Tarih : .................

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA


İlgi :21.01.2000 tarih ve 1999/6943 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda belirtilen dosyanız borçlusu Azimet YAMAN adına kayıtlı olduğu tespit edilen ..... köy/mahallesi ...ada ..... parsel ..... sayılı taşınmaz maldaki (....... arsa paylı, ..... kat .... nolu mesken) üzerine ilgi yazınız gereği haciz yazımız tarih ve yevmiye numarası ile şerh verilmiş olup, taşınmaz malın üzerindeki takyidatlar aşağıya çıkartılmıştır.
Bilgilerinize rica ederim.

Cevdet E.HATİPOĞLU
…/…/2000 A/Ç Tapu Sicil Müdürü
(İmza - Mühür)

a) Tanım ve Açıklama

Haciz kararları mahkemeler veya icra dairelerinden başka özel kanunlarında yetkili kılınan, aşağıda izah edilen mercilerce de verilebilmektedir. Bu merciler tarafından verilen haciz kararlarının neticeleri ilgili kanun hükümleri ile tayin edildiğinden bu gibi hallerde artık İcra ve İflâs Kanununun 91. maddesi hükmünün yollamasıyla Medeni Kanunun 1010. maddesi hükmünü uygulamaya imkan bulunmamaktadır.

6183 sayılı Amme (Kamu) Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13. maddesi gereğince alacaklı kamu idaresinin o yerdeki en büyük memuru, haciz kararı verebilir. Bir taşınmazın bu şekilde haczine karar verildiğinde, aynı Kanunun 73. maddesi gereğince, alacaklı kamu idaresinin yazılı izni alınmaksızın hacizli malların tasarrufu mümkün değildir. Bu nedenle hacizli taşınmaz malın maliki tarafından temlikine veya bir ayni hakla kısıtlanmasına müsaade edilemez (TKGM. 1965 T. 1390 sy. Gn.).

Bu itibarla, ilgili kamu idaresi hangi tasarrufa izin verirse onların yapılması mümkündür.
Sosyal Sigortalar Kurumunun alacakları da kamu alacağıdır (SSK.nın Amme Alacaklarına İlişkin Yetkileri Hk. Yönetmelik m. 7).

b) Kamu Haczi Müzekkeresi Örneği

(1)
ÇANKAYA 1.BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Aşağıda adı, soyadı ve adresi ile borcunun türü ve miktarı gösterilen amme borçlusunun dairenizde kayıtlı bulunduğu anlaşılan ve aşağıda özellikleri gösterilen mallarına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 62. Maddesi gereğince haciz konulmuş olup, aynı Kanunun 88. Maddesi gereğince kaydına işaret edilerek sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Müdürü
(İmza-Mühür)
(2)

ÇANKAYA 1.BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Belediyemize 1990-91-92-93 yıllarına ait 96780 sicil nolu Emlak vergisinden 628.800.000 TL borçlu olan Leman DOĞAN'ın söz konusu borcundan dolayı 6183 sayılı yasanın 62. Maddesi hükümlerine göre, Kavaklıdere Mahallesinde bulunan 101 ada 22 nolu parseli teşkil eden gayrimenkulün haczine karar verilmiştir.

Adı geçene ait bu tapu kaydına haciz şerhinin işlenerek sonuçtan bilgi verilmesi hususunu arz ederim.06.01.1996
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi
Gelir Şube Müdürü
(İmza-Mühür)

c) Kamu Haczinin Şerhi Örneği

Kamu Haczi: 10.01.1996 - 15 yev. (Borç: 3.000.000.000.TL)
Maltepe Vergi Dairesinin 9.1.1996 tarih 58 sayılı yazıları ile.
Kamu Haczi: 7.1.1996 - 79 yev. (Borç:628.800.000.TL.)
Çankaya Belediyesi'nin 6.1.1996 tarih 25 sayılı yazıları ile Leman DOĞAN hissesi


d) Tapu Sicil Müdürlüğünün Cevabi Yazısı

(1)

MALTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
İLGİ :25.01.2000 tarih ve 964 sayılı yazınız.

Çankaya ilçesi Güven mahallesi 101 ada 1 parseli teşkil eden 544 m2 miktarındaki kargir apartmanda bulunan 83/1000 arsa paylı birinci kat 1 nolu büronun tamamı Gürsel oğlu Ahmet Onur DÖRTGÖZ adına kayıtlı iken, ilgi sayılı yazınıza istinaden yazımız tarih ve yevmiye numarası ile HACİZ şerhi işlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

Cevdet E.HATİPOĞLU
…/…/2000 A/Ç Tapu Sicil Müdürü
(İmza-Mühür)

(2)

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

İLGİ :17.03.2004 tarih ve 2542/52 sayılı yazınız.

Çankaya ilçesi Kavaklıdere mahallesi 101 ada 22 nolu parseli teşkil eden 262 m2 miktarındaki arsa üzerinde inşa edilmekte olan kargir apartmanın Dördüncü kat 7, 8, Beşinci kat 9, 10 nolu mesken ve zemin kat 11 nolu dükkanların kat irtifakına tekabül eden 232/262 arsa payının tamamı Hüseyin kızı LEMAN DOĞAN adına kayıtlı iken ilgi tarih sayılı yazınıza istinaden işbu yazımız tarih ve yevmiye numarası ile HACİZ şerhi işlenmiştir.

Bilgilerinize rica olunur.

ABDİL ER
…/…/2004 A/Ç Tapu Sicil Müdürü
(İmza-Mühür)


) Tanım ve Açıklama

İcra ve İflas Kanununun 257. maddesine göre, ihtiyati haciz rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir borcun tahsili amacıyla uygulanır.

İhtiyati hacze mahkeme tarafından karar verilir (İİK.258). Bu mahkeme kararına istinaden icra müdürlüğünce tapuya ihtiyati haciz müzekkeresi yazılır.

İhtiyati haczin hüküm ve sonuçları icrai hacizlerde olduğu gibidir. Taşınmazın tedavülüne (el değiştirmesine) ve üzerinde hak kurulmasına engel değildir.

6183 sayılı Kanuna göre kamu idareleri de ihtiyati haciz kararı verebilmekte ve bunlar kamu ihtiyati haczi olarak şerhler sütununa işlenmektedir.

b) İhtiyati Haciz Müzekkeresi Örneği

(1)

ALTINDAĞ 1.BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
ALACAKLI......... :Dışbank A.Ş.
BORÇLU ............ :Asya Entegre Orman Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
BORÇ MİKTARI :4.599.870.239.030. TL.dir.
Yukarıda adı yazılı borçlu hakkında başlatılan icra takibinde,

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 28.03.2000 tarih ve 2000/133 D.İ. sayılı dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararı gereğince;

Mal sahipleri sicil defterlerinin tetkiki ile borçlular adına kayıtlı olduğu tespit edilen gayrimenkul malların kaydına ihtiyati haciz şerhi işlenmesine,

a) Gayrimenkuller üzerinde haciz varsa, haczi koyan dairelerin dosya numaraları, borç miktarları ve alacaklıların tebligata yarar adresleri ile birlikte gönderilmesi,

b) Taşınmaz üzerinde ipotek, tedbir v.s. gibi şerhler mevcut ise ipotek miktarları ile birlikte, ipotek alacaklısının tebligata yarar adresleri ile birlikte bildirilmesi,

c) Gayrimenkul hisseli ise, hissedarların hisse nispetleri ile tapudaki tebligata yarar en son adreslerinin bildirilmesi,

d) Satışa mani olacak şekilde herhangi bir takyidatın bulunup, bulunmadığı, satışa esas olacak şekilde taşınmazların tüm takyidatlarını gösterir tapu kayıt örneklerinin verilmesinin temini rica olunur. 07.05.2000

İstanbul 6. İcra Müdürü
(İmza - Mühür)
EK: ( .......... TL.) Cevap pulu eklidir.
NOT:Tezkere Avukat .........tarafından elden takiplidir.

(2)

ALTINDAĞ 2.BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Alacaklı Dışbank A.Ş. tarafından, borçlu Mustafa Ateş hakkında alınan, Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09.02.2000 tarih 1999/154 E., 2000/43 K. Sayılı ihtiyati haciz kararı uyarınca, 447.044.718. TL. asıl alacak üzerinden açılan icra takibinde;

İbrahim oğlu, 1967 Tarsus doğumlu Mustafa Ateş adına kayıtlı olan, mal sahipleri sicilinde yapılacak araştırmada tespit edilecek gayrimenkullerinin kayden ihtiyaten haczine karar verilmiştir. Tespit edilecek gayrimenkullerinin kayden ihtiyaten haczi ile (gayrimenkul satılmış ise işlem tarihi kime satıldığı satış bedeli ile akit tablosunun örneğinin gönderilmesi) neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. 21.02.2000

İcra Müdür Yrd.
(İmza - Mühür)
EK: …..TL.Pul


(3)

ÇANKAYA 1.BÖLGE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Alacaklı Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Vekili Av.Tülin Tunca'ya 108.007.966.494.,TL borçlu Sezai AYDIN (Baba adı:Osman) ve Yüksel KEKEÇ (Baba adı:İbrahim) adına kayıtlı varsa taşınmazlarının kayden ve İHTİYATEN Haczine karar verilmiştir.

Karar gereğinin ifası ile, neticeden bilgi verilmesini rica ederim. 02.02.2000

İcra müdürü
(İmza -Mühür)c) İhtiyati Hacizin Şerhi Örneği

İhtiyati Haciz: 2.5.2000 2341 Yev. Borç: 108.007.966.494 TL. (Yüksel KEKEÇ hissesi)

d) Tapu Sicil Müdürlüğünün Cevabi Yazısı

Yevmiye : .................. Tarih : ..............


2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İlgi : 02.02.2000 tarih ve 2000/773 sayılı yazınız.

Borçlu :YÜKSEL KEKEÇ VE SEZAİ AYDIN

Sicillerimizde yapılan aramada, ilgi yazınızda adı geçen borçlulardan İbrahim oğlu Yüksel Kekeç adına rastlanan .......mahallesi/köyü .... ada ..... parsel üzerine .......tarih ...... yevmiye numarası ile haciz şerhi işlenmiş olup, işbu parsel üzerindeki takyidatları gösterir tapu kayıt örneği ilişikte sunulmuştur.

İlgi yazınızda adı geçen diğer borçlu Osman oğlu Sezai AYDIN adına, sicillerimizde yapılan araştırma sonucunda bölgemiz dahilinde herhangi bir gayrimenkul kaydına rastlanamadığından bu borçlu açısından İ.HACİZ talebiniz Medeni kanunun 1016 ve Tapu Sicil Tüzüğünün 23. Maddeleri gereğince red edilmiştir.

Borçlunun gayrimenkulü varsa, gereği yapılmak üzere ilgili gayrimenkullerin mahalle/köy, ada ve parsel numaralarının bildirilmesini rica ederim.

ALİ KEMAL DOĞRU
…/…/2004 A/Ç Tapu Sicil Müdürü
(İmza-Mühür)

kaynak : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 14.09.2017 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.