@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali istemli dava dilekçesi örneği

..................
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA 
............................


DAVACI               :.......

VEKİLLERİ            :.......

DAVALI               : .................... VERGİ DAİRESİ

KONU                 : ....... sayı ....... tarihli yazı ile bildirilen Özel Usulsüzlük Cezasının İptali


TEBLİĞ TARİHİ        : .......

AÇIKLAMALAR      

1-Müvekkilimiz ....... İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. ....... vergi dairesine ....... vergi numarası ile kayıtlıdır. ....... İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti. için .......  Vergi Dairesi Müdürlüğünce "Sevk irsaliyesi düzenlenmediği" gerekçesi ile  Özel Usulsüzlük Cezası kesilmiştir.

2-Anılan usulsüzlük cezası 213 sayılı V.U. Kanununun mükerrer 353/2. Maddesi uyarınca ....... olarak belirlenmiş ve yine 213 sayılı V.U. Kanununun 354.maddesinde belirtilen, yasanın 353.Maddesinde yazılı belgelerin " bir takvim yılı içinde üç kez kullanılmadığının veya bulundurulmadığının tespiti halinde ......"  hükmü uyarınca aynı suçun işlendiğinin  3.defa tespiti halinde işyerinin kapatılacağı belirtilen 2820 sayılı uyarı yazısı tebliğ edilmiştir.

  3-Vergi dairesinin uygulaması hatalıdır. Müvekkilimiz ....... İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti' nin fiili sevk irsaliyesi düzenlememek değil sevk irsaliyesine fiili sevk tarihini belirtmemektir. Anlaşılmaktadır ki bir ceza kesilecek ise müvekkilimizin bu cezaya esas olan  fiili 213 sayılı V.U. Kanununun mükerrer 353 maddesi 2. Bendin de düzenlene "tanzim etmeme ve bulundurmama" kapsamında  değil anılan yasanın 352. Maddesinin 7. bendinde düzenlenen ikinci derece usulsüzlükler kapsamında değerlendirilmelidir.

4-Vergi dairesinin kestiği ceza ve buna bağlı olarak gönderdiği uyarı  yazısı kanuna aykırı işlem niteliği taşımaktadır. Vergi dairesinin uyarı yazısının esası 213 sayılı V.U. Kanununun 354. Maddesidir. Anılan maddeye göre işlem yapılması için  353. Madde 1ve 2 numaralı bentlerinde yazılı belgelerin " .... kullanılmadığı veya bulundurulmadığının" tespiti gerekmektedir. Yukarıda da değinildiği üzere müvekkilimizin fiili eksik düzenlemedir ve Vergi Usul Kanununun başka bir hükmü ile müeyidelenmiştir.

5-Açıklanan bu durum karşısında  ....... Vergi Dairesinin cezai işleminin  iptali için sayın Başkanlığınıza başvurma zorunluluğu hasıl olmuştu.


İSTEM SONUCU         : 

Arz edilen ve resen görülecek nedenlerle ....... sayı ....... tarihli yazı ile bildirilen Özel Usulsüzlük Cezasının  iptali ile  yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,  1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini  talep ederiz.


                                           DAVACI VEKİLİ
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.