@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra malları internet satış portalı hakkında merak ettikleriniz
E-SATIŞ PORTALI NEDİR ?

İcra ve İflas Daireleri ile Satış Memurluklarınca 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca satışa çıkartılan mallara ilişkin ihalelerin elektronik ortamda yayınlandığı ve bu ihalelere elektronik ortamda teminat yatırmak suretiyle teklif verildiği sistemdir.

Anayasamızın 141 nci maddesinin son fıkrasında;
"Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir." hükmü yer almıştır. Günümüzde vatandaşa sunulan hizmetin hızı, güvenilirliği ve performansı, bilişim teknolojilerinin ne kadar efektif kullanıldığı ile orantılı olduğundan Bakanlığımıza verilen adalet hizmetlerinin Edirne'den Hakkari'ye tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak en iyi şekilde yürütülmesinde içinde bulunduğumuz bilişim çağının bizlere sunduğu teknolojik gelişmeler ve imkânlardan yararlanmak zorunlu hale gelmiştir. Bilişim teknolojileri söz konusu olunca, kurumların üretkenliğini ve verimliliğini arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çoklu-kullanıcılı ve iş odaklı sistemler olan Yönetim Bilişim Sistemleri gündeme gelmiş ve Bakanlığımızca, adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için, Yönetim Bilişim Sistemlerinin örneklerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ın  uygulamaya geçirilmesi kararı verilmiştir. Bu nedenle Bakanlığımız'da  ilk otomasyon çalışmalarına 1998 yılında başlanmıştır. Çalışmaların  sistemli ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla  1999 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 15/05/2001 tarih ve 4674 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile eklenen 2992 Sayılı Kanunun 22/A maddesinde, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir.

a)
12 nci maddenin (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

b) İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

c)
Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

d) Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak.

e)
Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda bilgisayar kullanacak personelin eğitimini sağlamak.

f)
Bilgi işlem standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilgi işlem makinelerinin ve yazılımının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

g)
Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Bakanlık bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

UYAP Bilişim Sistemi 2000 yılında iki aşamalı olarak başlatılmış bir proje olup, 2001 yılında Adalet Bakanlığı Merkez Birimlerinin otomasyonunu sağlayan UYAP I projesi tamamlanmış, 2005 yılında adli ve idari yargı birimleri, adli tıplar, ceza tevkif evlerinin otomasyonunu kapsayan UYAP II tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yargıtay'da UYAP yazılımlarını kendisine uyarlayarak UYAP Bilişim Sistemi içerisinde yer almıştır. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin yaklaşık % 100'ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu kapsamda UYAP projesinin önemli kilometre taşlarından biride icra ve iflas dairelerinde satışa çıkartılan mallara ilişkin online olarak teklif verilebilmesidir. Zamandan ve mekandan bağımsız olarak herkesin tüm Türkiye de istediği icra ihalesine teminat yatırmak koşuluyla katılabilmesi ve istediği ürüne sahip olabilmesi böylelikle ihaleye iştirak eden kişi sayısının artması ile malın gerçek değeri üzerinden satışının yapılması amaçlanmaktadır.

E-SATIŞ PORTALININ FAYDALARI


İcra ve iflas dairelerinin vazgeçilmez bir parçası olan cebri icra satış işlemlerinin hayatımızın bir organı haline gelen teknoloji ile birleşerek daha şeffaf bir ortamda satış işlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Satış ilanlarının satış gününe kadar elektronik ortamda görülebilecektir. Bu sayede icra ihalelerine daha fazla katılımcının iştirak etmesi ile satışa konu malların gerçek değerini bulması sağlanacaktır. Bu sayede borçlunun daha fazla borcunun mahsup edilmesi, alacaklının da bu oranda alacağına kavuşması ile taraflara menfaatine işlem yapılmış olacaktır.

Kişilerin bulundukları mahal haricindeki satışları takip edebilmesi, bu satışlara bulunduğu yerden teminat yatırmak suretiyle teklif  verebilmesi  kısacası zamandan ve mekandan bağımsız icra ihalelerine katılım hedeflenmektedir.

Yargının temel taşlarından biri olan icra daireleri ihalelerinin şeffaf bir ortamda yapılması sağlanarak yargıya olan güvenin daha da artmasını ve insanların yargı kanalıyla haklarına kavuşmasını pekiştirecektir.

NASIL FAYDALANIRIM ?


İcra ve İflas Dairelerinden satışı yapılacak olan mallara ilişkin bilgiler Elektronik satış sayfasında yayınlanacaktır. İhaleye çıkartılan mallara teklif verebilmek için sisteme E-İmzalı ve imzasız giriş yapılması gerekmektedir.

İmzasız girişte TC kimlik numarasını ve ekrandaki resim doğrulamayı yazarak ,
E imzalı girişte ise elektronik imza şifresi girilerek sisteme giriş yapılabilmektedir.

1-E Satış Ana Sayfa butonu, satışı yapılacak ürünlerin görüntülendiği ve teklif verme işleminin yapıldığı ekrandır .

2-Önceki verdiğiniz teklifler butonu, daha önce vermiş olduğunuz tekliflerin tamamının görüntülendiği ekrandır.

3-Detaylı arama butonu, ihale bilgilerine göre kriterinin detaylandırılarak arama yapıldığı ekrandır.

4-İzlemeye Aldığım Ürünler butonu ana sayfadan seçilip teklif verilmesi düşünülen ürünün her defasında ana sayfadan seçilmeden kısa yoldan ürüne ulaşılması sağlanmaktadır.

5-Yatırdığım teminatlar butonu ise daha önce teklif vermek için yatırılan teminatların görüntülendiği ve teminatların iade işleminin yapıldığı ekrandır.

E Satış Ana Sayfa ekranından teklif verilmesi düşünülen ürün seçilip detay bölümünden ürüne ilişkin genel bilgiler ve fotoğraflara ulaşılabilmektedir.

Nasıl Teklif Veririm ?
İlgili kılavuzu indirmek için buraya tıklayınız.

E-imzalı Giriş İçin Java Yüklemesi
İlgili kurulum dosyasını indirmek için buraya tıklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Elektronik ortamda teklifin amacı nedir?
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kapsamında zamandan ve mekandan bağımsız olarak kişilerin İcra ve İflas Dairelerinde satışı yapılacak olan mallara elektronik ortamda teklif vermesi, bu sayede ihaleye katılan kişi sayısının artması ile malın gerçek değerine yakın ihale edilebilmesi, alacaklı ve borçlunun haklarının korunması amaçlanmıştır.

İcra ve İflas Dairelerinde ve Satış Memurluklarında yapılan tüm satışlara elektronik ortamda teklif verebilir miyim ?
İcra ve iflas Dairelerinde ve Satış Memurluklarında yapılan tüm satışlara elektronik ortamda teklif verebilirsiniz.

Elektronik ortamda teklif vermek için ne yapmam gerekiyor?
Elektronik ortamda teklif verebilmek için elektronik teklif sayfasına E İmzalı, Mobil İmzalı veya İmzasız giriş yapmak gerekmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için hangi bankada hesabım olması gerekiyor?
Elektronik ortamda satışı yapılacak mallara teklif verebilmek için projenin ilk aşamasında sadece Vakıfbank ta hesabı bulunan ve internet bankacılığı şifresi bulunan kişiler teklif verebilecektir.

Elektronik ortamda satışa konu mala ne zamana kadar teklif verebilirim?
Satışı yapılacak olan mala elektronik ortamda satış tarihinden önceki gün sonu saat 23:59’ a kadar teklif verilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif vermiş olsam bile fiziki ortamda ihaleye iştirak edebilir miyim?
Satışa konu mala ilişkin elektronik ortamda teminat yatırmış olduğunuz için ihalenin yapılacağı gün ve saatte fiziki ortamda da ihaleye katılıp teklif verebilirsiniz. 

E imzam, Mobil İmzam ve imzasız giriş şifrem olmadan ihalesi yapılacak malları görebilir miyim?
esatis.uyap.gov.tr adresinden ihalesi yapılan tüm mallar üye girişi yapılmadan görülebilmektedir.

E imzam olmadan elektronik ortamda ihalelere teklif verebilir miyim?
E imza olmadan, mobil imza veya imzasız giriş yapılarakta elektronik ortamda teklif verilebilmektedir.

Kredi kartı ile teminat yatırma imkânım var mıdır?
İcra ve iflas Daireleri ve Satış Memurlukları tarafından yapılan satışlara internet üzerinden kredi kartı ile teminat yatırılmamaktadır.

Elektronik ortamda vermiş olduğum tekliften daha yüksek teklif verilmesi halinde nasıl haberdar olurum?
Elektronik ortamda vermiş olduğunuz tekliften daha yüksek teklif verilmesi halinde, isteğe bağlı olarak UYAP SMS sistemi ile tarafınıza bilgi mesajı gönderilmektedir. Ayrıca E Satış sayfasından da takip edilebilmektedir.

Elektronik ortamda teklif verebilmek için yatırmış olduğum teminatın tarafıma iadesi nasıl olacaktır ?
Elektronik ortamda teklif verme süresi sonuna kadar , en yüksek teklifi veren haricindeki katılımcılar elektronik ortamda yatırdıkları teminatlarını aynı usulle iade alabilmekte, ayrıca alınmayan teminatlar, artırma tamamlandıktan sonra da İcra ve İflas Dairesi ve Satış Memurlukları tarafından UYAP üzerinden iade edilebilmektedir.

Elektronik ortamda vermiş olduğum tekliften vazgeçebilir miyim?
Elektronik ortamda verilmiş olan teklif, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememekte, diğer hallerde ise vazgeçilebilmektedir.

Otomatik teklif nedir?
Elektronik teklif süresi dahilinde, maksimum artırma miktarına kadar belirlenecek artırma tutarı kadar teklifin sistem tarafından tanımlama yapan kişi adına otomatik olarak artırılmasıdır.

Otomatik teklif tutarım fiziki ihalede dikkate alınır mı?
Otomatik teklif elektronik ortamdaki teklif süresince geçerlidir. Fiziki ortamdaki ihale elektronik ortamdaki son teklif miktarı üzerinden başlamaktadır. Elektronik ortamdaki teklif, tanımlanan otomatik teklifin üst limitine ulaşmaması halinde, fiziki ihalede otomatik teklif miktarı dikkate alınmaz. (Örnek: 10.000,00 TL. ihale başlangıç bedeli olan bir mala, A isimli şahıs 11.000,00 TL. teklif verip daha sonra 15.000,00 TL. ye kadar 500,00 TL. otomatik artırma talimatı vermiş, B isimli şahıs tarafından aynı ihale için 12.000,00 TL. teklif verildiğinde sistem A isimli şahsın tanımlamış olduğu otomatik teklif talimatı uyarınca 12.500,00 TL. olarak teklifi artıracaktır. Başkaca kimse elektronik ortamda teklif vermemiş ise fiziki ihale elektronik ortamdaki en yüksek teklif olan 12.500,00 TL. den başlayacaktır. Fiziki ortamdaki ihalede C isimli şahıs 14.000,00 TL. teklif vermiş ise bu mal C isimli şahsa ihale edilir. A isimli şahsın elektronik ortamda tanımlamış olduğu 15.000,00 TL.lik otomatik teklif mevzuat gereği dikkate alınmaz.)

İhale sonucunda ihalenin bana kaldığını nasıl öğrenebilirim?
İhale sonucunda ihale size kalmış ve icra ekranlarında ihale alıcısı olarak kaydedilmiş iseniz, e satış portal sayfasında önceki verdiğiniz teklifler bölümünde ilgili ihalenin detayında ihalenin size kaldığına ilişkin bilgi yer almak ve ihalenin size kaldığına ilişkin SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca ilgili birim ile irtibata geçerekte ihale sonucundan bilgi alınabilmektedir.

İhale sonucunda en yüksek teklif vermemiş olsam bile malın kaça satıldığını nasıl öğrenebilirim?
İhaleye daha önce teklif vermiş iseniz, önceki tekliflerim bölümünde, ihaleyi izlemeye almış iseniz, izlemeye aldığım ürünler bölümünde ilgili ihalenin detayında malın kaça satıldığına ilişkin bilgi yer almaktadır.

İhale sonucunda mala ilişkin en yüksek teklif veren kişi olmam durumunda ihale bedelinin haricinde tarafımca ödenmesi gereken meblağ var mıdır?
Cebri icra satışlarında kanundan doğan satışa mütevellit (KDV, Damga vergisi, Tescil ve Teslim Masrafları vb.) ödemeler icra dairesine ve satış memurluklarına başvurmak suretiyle ihale alıcısı tarafından yatırılması gerekmektedir.

Satışı yapılan malın ihalesi üzerimde kalması halinde bakiye ihale bedelini nasıl yatıracağım?
Bakiye ihale bedelinin yasal süresi içerisinde İcra Müdürlüğü veya Satış Memurlukları hesabına banka üzerinden yatırılması gerekmektedir.

İhale sonucu satın aldığım malın tescili ve teslimi ne şekilde olacaktır?

Satışı yapılan malın ihalesi kesinleştikten sonra, ilgili İcra Dairesine başvurularak tescil ve teslim masraflarını yatırmak suretiyle yapılabilmektedir.

esatis.uyap.gov.tr alınmıştır - 04.09.2017 - @erolkaranet

 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.