@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra Dairesinde Dosya Kaybolursa Ne Yapılmalıdır.
Dosyasının bulunamaması sebebiyle icra dairesinin sorumluluğu ve yapılması gereken müracaat?

Kalem yönetmeliğine göre kalem müdürü dosyaların muhafazasından sorumludur.

Bu sebeple dosyaların bulunmamasından ötürü sorumluluğu gündeme gelir.

İcra daireleri açısından ise İcra daireleri İcra Hakimliğinin denetimindedir ve Hakimlik denetim ve gözetim görevini Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile yapar.

Cumhuriyet Savcılıkları her sene Ocak ayında müdürlükleri denetler. Dolayısı ile İcra dairesinin bağlı bulunduğu İcra Hakimliğine veya Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçe ile başvurulması gerekir.

İcra müdürlükleri kaybolan dosyalar için UYAP sistemindeki kayıtlardan da faydalanarak gölge dosya tabir ettiğimiz ikinci bir dosyayı oluşturup asıl dosya gibi işlem yapmaya devam edebilirler. Yani dosyanın kaybolmasının borçlu açısından herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermesi durumu söz konusu değildir. Ancak Uyap sistemine geçmeden daha önce dosyaya yapılmış herhangi bir ödeme var ise bunların da ayrıca İcra Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir.

Kaybolan İcra Dosyasının İhyası (Yenilenmesi)

İcra takip dosyasının kaybedilmesi/bulunamaması durumunda ihya işlemi yapılarak dosya yenilenir.takip talebi eldeki ve icradaki resmi bilgilere göre doldurulur.ödeme/icra emri hazırlanır/evvelce tebligat yapıldığı iddia ediliyorsa PTT den tebligat hususu sorulur.

4473 SAYILI yasa yangın,deprem,doğal afet vb hallerde meydana gelen ziyaa durumlarını düzenliyor ancak icra dairesindeki yoğunlukta kaybolan ve bulunamayan bir dosya ile ilgili olarak yapılması gereken işlemler nedir?İlk olarak icra dosyası hangi icrada kaybolmuş ise o icra dairesinin bağlı olduğu icra tetkik merciine başvurarak icra dosyasının ihyası talebinde bulunulması gerekmektedir.

İhya talebinde bulunurken ise ihya talebinde bulunan davacı/davalı olarak dilekçede belirtilmesi gerekir ve dilekçenin talep konusu kısmına icra dosyasının yenilenmesi talebidir.Bu tamamlandıktan sonra o icra dosyası ile ilgili elimizde olan senet aslımın sureti varsa o da dosyaya konulur ve takip talebi ile ödeme emri doldurulur ve daha önce borçlu yada borçlulara tebligat yapılmışsa posta zimmet defterinden daha önce borçluya dosya numarası ve icra dairesi de belirtilerek müzekkere yazılarak bilgi alınır ve eğer yapılmışsa gelen müzekkere cevabı dosyaya konularak yapılan tebliğler sabitleştirilir.
İcra hakimi dosyanın yenilenmesi talebini kabul ederse o zaman kaybolan icra dosyasının yerine kararla yeni icra dosyası gelir ve bu dosya üzerinden işlemler devam eder.İcra dosyalarının ihyası için mutlaka icra hakiminden dosyanın yenilenmesi yönünde karar alınmalıdır

*****

4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap Veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme Ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun

Resmi Gazete Tarihi : 21.07.1943
Resmi Gazete Sayısı : 5461
Kabul Tarihi : 16.07.1943

HÜKÜMLER
Madde 1– Yangın, yersarsıntısı, seylap veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi bu kanun hükümleri dairesinde yapılır.

Madde 2– Birinci maddede yazılan hallerde bu kanunun tatbik edilebilmesi Adliye Vekaletinin kararına bağlıdır. Karar Resmi Gazete ve ayrıca mahallinde mütat vasıtalarla neşir ve ilan olunur.

Madde 3– Yenileme muamelesi: A) Taraflardan birinin; B) Davaya dahil olanın; C) İhbar üzerine davaya iltihak etmiş olanın; D) İcrada takip talebi yapanın; E) Cezada şahsi şikayette bulunan veya müdahil olanın; F) Veya bunların yerine kaim olanların; talebiyle yapılır.

BİRİNCİ FASIL 
Hukuk ve ticaret dosyaları

Madde 4– Yenileme talepleri işe bakmış olan mahkeme tarafından tetkik olunur. Lüzumuna göre bu vazife Adliye Vekaletince hakim sınıfından ayrılacak kimselerden mahallinde teşkil edilecek bürolara veya mevcut mahkemelerden birine tevdi olunabilir.

Madde 5– Talep, imzalı bir beyanname ile yapılır. Beyanname: 
A) Yenileme talebinde bulunanların ad ve soyadlarını, ikametgahlarını ve vekillerinin ad ve soyadlarını ve ikametgahlarını; 
B) Davanın mevzuu; 
C) Davanın ikame tarihini; 
D) Dosya numarasını; 
E) İbraz edilmiş olan vesikaların adedini, mahiyetini ve muhtevasını; 1894 
F) Tahkikat hakimi huzurunda ve mahkemede ikame edilmiş olan diğer delilleri; 
G) Afet tarihine kadar ittihaz olunan kararları ve yapılan muameleleri; 
H) Hüküm verilmişse tarih, mahiyet ve mucip sebeplerini; ihtiva eder. Beyannamedeki imzanın, sahibine ait olduğu hakim veya büro azasından biri tarafından tasdik edilir. Beyannamede eksik kalmış noktalardan mümkün olanı ikmal ettirilir. Beyanname sahibine bedava bir vesika verilir.

Madde 6– Yenileme talepleri ikinci madde gereğince vakı neşir ve ilan tarihinden itibaren altı ay içinde yapılır. Bu müddet geçtikten sonra yapılacak müracaatlar umumi hükümlere tabidir.

Madde 7– Beyannameyi verenin talebi üzerine alakalılara davetiye gönderilir. Bu davetiyede davetin sebebi hulasaten dercedilir ve yenileme muamelesi için tayin olunan gün ve saatte gelmesi lüzumu bildirilir. Gelmediği takdirde kendisine ikinci bir davetiye gönderilir ve bunda, yine gelmediği surette gıyap kararı tebliğine lüzum olmaksızın yenileme muamelesinin gıyabında bitirileceği ihtar olunur. Ancak gelmiyen taraf veya vekilinin itirazı halinde makbul bir mazeret sebebiyle gelemediği sabit olursa yenileme muamelesine huzurunda devam olunur. Aynı tarafın birden ziyade itiraz talebi kabul olunmaz.

Madde 8– Yenileme talebi vukuunda zayi olan dosyanın yenilenmesi için mahkeme veya büro icabeden tedbirleri alır.

Madde 9– Dava, henüz layiha teatisi safhasında ise afet tarihine kadar verilmiş layiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek dosyaya konulur ve mütaakıp muamelelerin ifası için dosya ait olduğu mahkemeye tevdi olunur. Yenileme mahkemece yapılmışsa umumi hükümler dairesinde muameleye devam edilir.

Madde 10– Dava, tahkikat veya muhakeme safhasına intikal etmişse taraflardan afet tarihine kadar teati olunan layihaların ve ibraz olunan vesikaların suretleri istenir. Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek afet tarihine kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz olunan kararlar üzerinde tarafların ifadeleri birleşirse keyfiyet zabıtla tesbit olunur ve taraflara imza ettirilerek ait olduğu mahkemeye verilir.

Madde 11– Afetten evvel ibraz edildiğinde veya muhtevasında ihtilaf edilen vesikaların ibraz edilmiş olduğuna dair her türlü delil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmiş olduğuna kanaat hasıl olursa muhtevası hakkında şahit dinlenir.Bir vesikanın ibraz edilmiş iken mahkeme veya adliye binalarında ziyaa uğramış olduğu hakkında bu kanuna göre verilmiş olan karara itiraz olunamaz.

Madde 12– Davaya dair hüküm verilmiş olduğu hususunda tarafların ifadeleri birleşirse mahkeme veya büro hükmün mahiyeti, delilleri, muhakeme safhaları, hüküm tarihi hakkında malümat ve vesikaları ve ilanın tebliğ edilip edilmediği hakkında tarafların beyanlarını toplıyarak dosyayı mahkemeye verir. İki tarafın birleşmesi kafi olan hadiselerde mahkeme buna müstenit hükmünü yenileme suretiyle yeniden ilama bağlar. Bu ilamda iddia ve müdafaa sebepleriyle hükmün istinat ettiği delil ve sebepler tekrar edilmek suretiyle yazılır. 1895 Alakalılar, hükmün müddeti içinde temyiz edilmeksizin katileştiğini birlikte ifade ve kabul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilamın altına hükmün katileştiği şerh ve tasdik olunur. İlamın tebliğ edildiğini inkar eden tarafa diğerinin talebiyle mahkeme veya büro yemin verir.

Madde 13– Şahitler her halde davetiye ile çağrılır. Davetnamede şahitlerin davetiyeyi ve hüviyet cüzdanını veya hüviyetini ispat edebilecek bir vesikayı hamil olarak gelmeleri lüzumu yazılır. Mahkeme veya büro şahitlerin hüviyetini, hüviyet cüzdanlarına veya vesikalara göre tayin eder ve bu varakanın sureti alınıp dosyaya konur ve lüzum görürse şahit hakkında zabıtaca tahkikat yapılır.

Madde 14– Afet tarihinden önce verilmiş ve redde uğramamış olan bir keşif raporunun mevsuk bir sureti bulunur veya münderecatında iki tarafın ifadeleri birleşirse muteberdir. Aksi takdirde mümkün oldukça yeniden keşif yapılır. Buna imkan görülemezse ehlivukuf yeminle dinlenir. Delillerin tesbitine, imza hakkında yapılan tahkikata ve muhasebe rüyetine mütaallik olan raporlar hakkında da aynı hüküm tatbik olunur.

Madde 15– Afet tarihinden önce karar verilmiş olan hacizden maada, ihtiyati tedbirler kanununun o mahalde tatbik sahasına girdiği tarihten bir ay müddetle ve yenileme için müracaat edilmiş ise yenileme muamelesi neticeleninceye kadar olduğu gibi kalır. Bu tedbirin uzatılması veya bu müddetten evvel kaldırılması mahkeme kararına bağlıdır.

Madde 16– Yenilenerek salahiyetli mahkemeye tevdi olunan davaların muhakemesi sırasında bir hususun yenilenmediği anlaşılırsa işe el koyan mahkeme noksan kalan kısmı bu kanun hükümleri dairesinde yeniler.

Madde 17– Adliye Harc Tarifesi Kanununun celse harclarına mütaallik 14 üncü maddesi hükmü, bu fasılda yazılı yenileme muamelelerinde de tatbik olunur.

İKİNCİ FASIL 
İcra ve iflas dosyaları 
BİRİNCİ KISIM 
İcra dosyaları

Madde 18– İcra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir.

Madde 19– İnfazı katileşmesine bağlı olmıyan bir ilam hükmünün müddeti içinde temyiz edildiği, ancak dosyası birinci maddede yazılı sebeplerle zayi olduğundan dolayı temyiz mahkemesine gönderilemediği ve henüz yenileme muamelesi yapılıp intaç edilmediği takdirde alakalının talebiyle ait olduğu mahkeme veya bürodan ilamın müstenit olduğu dosyanın yenilenmekte olduğunu mübeyyin bedava bir vesika verilir. Bu vesikanın ibrazı halinde icra memuru ilamın icrasını yenileme neticesine kadar geri bırakır. Nafaka ilamları bu hükümden müstesnadır.

Madde 20– Bir mal veya alacak üzerine ihtiyati haciz konmuş olduğu vesika ile sabit olup da borçlu talep ederse haciz koyana bu hususta mahkemeye müracaatla davasını açmak ve haczin devamı hakkında bir karar istihsal etmek üzere icra memuru tarafından bir ay mühlet verilir. Mahkemeden bu bapta bir karar verilmeden bu müddet geçtiği ve tetkik mercii tarafından temdidi hakkında bir karar verilmediği takdirde haciz kendiliğinden kalkar. 1896

Madde 21– İcrai haciz mahkeme ilamına veya bu mahiyetteki vesikaya veya itiraz müddetinin geçmesiyle katileşen takibe müsteniden konulmuş ise, refine dair borçlu tarafından bir mahkeme kararı getirilmedikçe bu haciz devam eder.

Madde 22– Haciz dereceleri bu vesika ile tesbit edilemezse haciz koyanlar aynı derecede sayılırlar.

Madde 23– İcra dairesinde tutulan muhasebe, vezne, kasa, hesabı cari, esas ve takip defterleri yenileme muamelesi için resmi vesika ve muteber esaslardandır.

Madde 24– Eski dosyaların yenilenmesi için müracaat şekli ve müddeti beşinci ve altıncı maddeler hükümlerine tabidir. Müracaat vukuuna dair bedava bir vesika verilir.

Madde 25– Elinde haczedilmiş mal veya zimmetinde haczedilmiş alacak bulunan hakiki ve hükmi şahıslar, ayrıca 35 inci madde mucibince istenilmiş ise, bu kanunun mahallinde tatbikına başlandığı tarihten iki ay içinde keyfiyeti ait olduğu icra dairesine yazı ile veya şifahen bildirmeğe mecburdurlar. Bildirdiklerine dair kendilerine bedava bir vesika verilir. Kanunun bu hükmüne riayet etmiyenler hakkında 35 inci madde hükmü tatbik olunur.

İKİNCİ KISIM 
İflas dosyaları

Madde 26– Yenileme muamelelerinde iflas dairesi; tapu daireleri, bankalar, ticaret odaları gibi alakalı müesseselerle gazete ilanlarından ve sair membalardan istifade eder ve bu husus için lüzumlu gördüğü bütün tedbirleri alır.

Madde 27– Henüz katileşmemiş olan iflas hükümlerini mutazammın ilamların yenilenmesi 12 nci madde hükmüne tabidir.

Madde 28– Tasdikı katileşmiş korkordatolara mütaallik muamelelerin dosyası konkordato komiseri veya iflas dairesi tarafından, henüz katileşmemiş olan konkordatolara mütaallik hüküm, karar ve muameleler hangi safhada kalmışsa o safhayı tetkike salahiyetli makam tarafından yenilenir.

Madde 29– Evvelce yapılmış olan alacaklılar, toplantısına ait zabıt ve vesikalar yenilenemediği takdirde yeniden toplanmağa davet olunur.

ÜÇÜNCÜ FASIL 
Geçen fasıllara ait müşterek hükümler

Madde 30– Afet tarihinden evvel ibraz edilmiş olup zayi olduğu bu kanuna göre tesbit olunan ve resmi yahut tasdikli bulunmıyan vesikaların taallük ettiği davalarda gerek vesikanın yazısı, tarih ve imzası ve gerek vesikanın muhtevi bulunduğu akit ve muamelenin vücudu hakkında mahkeme veya büro şahit dinliyebilir. Mahkeme veya büro bu gibi şahitlerin kabul veya reddi hususunda, kendisine arzu edilen diğer delil ve emarelere istinat suretiyle, geniş takdir hakkına maliktir.

Madde 31– Dosyaların yenilenmesi için müracaat olunacak vasıtalar şunlardır: Taraflarca ibraz edilen veya bunlardan ve diğer şahıslardan ve mercilerden alınan varakalar ve senetler (Asil veya suretler) ve delillerin tesbiti hakkındaki kayıtlar, hakimin katibin notları, sicillerdeki kayıtlar, keza hakimin veya memur veya katibin hatırası, tahkikat veya muamelelerde hazır bulunmuş kimselerin ifa- 1897 deleri, taraflar vekillerinin notları ve dosyaların yenilenmesine yarayacak sair malümat.

Madde 32– Yenileme için vakı olan müracaat üzerine son muamele tarihinden itibaren alakalısı tarafından iş altı ay takip edilmezse yenileme hakkı sakıt olur ve umumi hükümler dairesinde muamele yapılır.

Madde 33– Yenileme muamelesi sırasında kanunların ve hakimlerle salahiyetli memurların tayin ettikleri müddetlerin afet tarihinden önce katedilmiş olduğuna mütaallik iddialar iki tarafın ifade birliği veya vesika ile sabit olmaz ve diğer nevi delil ve emareler kafi kanaat vermezse müddetin kanun hükümlerine uygun surette muhafaza edilmiş olduğuna dair hakim tarafından re'sen yemin ettirilebilir.

Madde 34– Son günü afet tarihine tesadüf eden yukarıdaki maddede yazılı müddetler bu kanunun mahallinde tatbikına başlandığı tarihten itibaren bir ay uzatılır.

Madde 35– (Değişik: 23/1/2008-5728/114 md.) Bir işe ait vesika kimin elinde ise o kimse yenilemeyi yapan merciin emriyle bu vesikayı vermeğe mecburdur. Bu makamlarca vesika asıllarının alıkonulmasına lüzum görülmezse suretleri alınarak aslı iade edilir. Asılları alıkonulan vesikaların suretleri bedava tasdik olunur. Mahkeme veya büro veya tetkik mercii tetkik ettiği maddeye müteallik olarak hakiki ve hükmi her şahıstan lüzum gördüğü her suali sorabilir. Bu suallere doğru olarak ve tayin edilen müddette cevap vermek mecburidir. Bu müddet beş günden aşağı ve yirmi beş günden yukarı olamaz. Bu Kanun kapsamına giren belgeleri, açıkça istenmesine rağmen, kendisinde bulunduğu hâlde yetkili kamu görevlisine vermeyen kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu Kanun kapsamına giren belgelerle ilgili bilgileri açıkça istenmesine rağmen, yetkili kamu görevlisine vermeyen veya yanlış bilgi veren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu madde hükümleri bir doğal veya sosyal felaket dışında herhangi bir sebeple belgelerin yok olması veya kaybedilmesi hâlinde de uygulanır. Bu maddede yazılı suçlar bir avukat tarafından yapılmışsa doğrudan doğruya veya yukarıda belirtilen makamlardan verilecek müzekkere üzerine hakkında baro tarafından ayrıca disiplin cezası dahi tayin olunur. Baro, disiplin cezası tayini hususunda mahkemece verilecek beraat kararıyla mukayyet değildir.

DÖRDÜNCÜ FASIL Ceza dosyaları
Madde 36– (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/115 md.) Soruşturma evresi genel hükümler uyarınca yenilenir. Şikayete bağlı işlerde davacıların verecekleri şikayetname üzerine yeniden amme davası açılır. Yenileme işinde zabıta kayıt ve dosyalarından ve suçtan zarar görenlerin şikayet ve beyanlarından istifade olunur.

Madde 37– (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 38– (Değişik : 23/1/2008-5728/116 md.) Kovuşturma evresinde dosyaların noksanı mahkemece ikmal edilir. Dosya yoksa veya mevcudu duruşma yapılmasına imkân vermeyecek derecedeyse soruşturma yeniden yapılır. 1898-1902

Madde 39– Mahkemece hüküm verilmiş olanlardan: A) Hüküm gıyabında verilip ilamı tebliğ edilmemiş olanlar hakkında; B) Bu suretle hüküm verilipte ilamı tebliğ edilmişse eski hale getirme talebi vukuunda dosya mevcuduna göre; C) Hüküm vicahlarında verilipte katileşmiş bulunduğu halde ilamın müddeiumumiliğe verilmemiş olanlar hakkında; 38 inci madde hükmü tatbik olunur.

Madde 40– Hakkında hüküm hulasası verilmiş olan suçlara ait hüküm, katileşince bu hulasalar ilam mahiyetinde telakki edilerek infaz olunur. Kanun yoluna gidildiği suçlu tarafından beyan edilirse bu gibiler hakkında (38) inci madde hükmü dairesinde muamele yapılır. Bu takdirde hükmolunan ceza miktarı bir seneden aşağı hapsi istilzam ediyorsa mahkeme tahliye kararı verebilir.
Madde 41– Yenileme sırasında o işe dair eski dosya ele geçerse yenileme muamelesi durur. Yenileme işi hükümle neticelendikten sonra hükmü havi eski dosya bulunursa mahkümun lehindeki hüküm infaz olunur.

Madde 42– (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 43– (Değişik : 23/1/2008-5728/117 md.) Bir doğal veya sosyal felaket nedeniyle ya da başka herhangi bir sebeple belgelerin yok olması veya kaybolması hâlinde dava zamanaşımı süresi dosya kovuşturma işlemlerine devam edecek ölçüde tamamlanıncaya kadar işlemez. Ancak, dosyanın yok edilmesine veya kaybolmasına kasten sebebiyet verilmemiş olması hâlinde bu durma süresi beş yıldan fazla olamaz.

Madde 44– (Mülga: 2/7/2018-KHK-700/19 md.

BEŞİNCİ FASIL 
Son hükümler

Madde 45– Bu kanunda tarif edilen yenileme muamelesi, mahkeme ve adliye binaları içinde iken birinci maddede yazılı hadiselerden dolayı zayi olmuş veya okunamıyacak dereceye gelmiş olan bütün evraka şamildir.

Madde 46– Yenileme işine mütaallik bilcümle evrak, kayıtlar ve bunların suretleri ve bu husustaki muameleler her nevi rüsum ve harctan muaftır. Yenileme büroları veya mahkemeler tarafından verilecek vesikaların ibrazı üzerine noterler de, suretlerini çıkaracakları evrak için yazı ücretinden başka hiç bir resim ve harc ve ücret istiyemezler. Tebliğ ücreti ve yenilemenin istilzam ettiği diğer masraflar mahkeme masraflarına dahil edilmek üzere yenileme istiyenden alınır.

Madde 47– Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir.

Madde 48– Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 1902-1 4473 SAYILI 

KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE 
Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 4473 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi 5728 35, 36, 37, 38, 42, 43 8/2/2008 KHK/700 44 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

***********
EMSAL KARAR ÖRNEKLERİ

17. Hukuk Dairesi         
2015/11470 E.  , 
2018/4058 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

-K A R A R-

Hukuk İş Bölümü İtiraz Kurulu'nun 2015/6217-10791 sayılı kararı ile 30.07.2015 tarihinde Dairemize gönderilerek 2015/11470 esas sayılı numarasına kayıt olan ... 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2013/474-2014/308 esas-karar sayılı temyize konu dosyanın bulunmadığı anlaşılmış ve 30.07.2015 tarihinde tutanak altına alınmıştır. Geçen süre zarfında dosyanın bulunamadığı anlaşılmıştır.

4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, ... veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 18. maddesinde; "İcra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir" düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve ... Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır. Bu genelgeye göre öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlıkça yaptırılacak resmi gazete ilanı ve kıyasen mahallinde yapılacak olan ilandan sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesi hükmünün uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 Sayılı Kanun'un 3. maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine; ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerde belirtildiği şekilde temyize konu dosyanın ihyasına karar verilip dosya ihya edildikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11/04/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

***********

12. Hukuk Dairesi         2020/1850 E.  ,  2020/9483 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu aleyhine başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, icra takibinin kesinleşmesinden sonra zamanaşımına uğradığını ileri sürerek icranın geri bırakılmasını talep ettiği,ilk derece mahkemesince, davanın kabulü ile zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verildiği, alacaklı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği görülmüştür.
... 2. İcra Müdürlüğü'nün icra mahkemesine gönderdiği 06.04.2018 tarihli cevabi yazıda, uyuşmazlık konusu olan 2017/9518 Esas (yenileme öncesi 2005/13112 E.) sayılı dosyanın tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtilmektedir.
4473 Sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 18. maddesinde; "İcra dosyalarının yenileme muamelesi yazılı deliller ve vesikalar üzerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini gören icra hakimleri tarafından yapılır. Tetkik mercii icabında zayi olan delilleri tesbit için şahit de dinleyebilir" düzenlemesi yer almaktadır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve ... Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü genelgeleri uyarınca anılan yasa hükmü, başka nedenlerle kaybolan icra dosyalarının ihyası hakkında da kıyasen uygulanır. ... Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30/01/2006 tarih ve 107 Sayılı “ Zayi olan Dosyaların Yenilenmesi” başlıklı Genelgesine göre öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıkça dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilan edilmesinin sağlanması, dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlıkça yaptırılacak resmi gazete ilanı ve kıyasen mahallinde yapılacak olan ilandan sonra Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 150. maddesi hükmünün uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 Sayılı Kanun'un 3. maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine; ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Somut olayda, uyuşmazlık konusu olan... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2017/9518 Esas (yenileme öncesi 2005/13112 E.) sayılı dosyası kayıp olduğu halde mahkemece icra dosyası ihya edilmeden UYAP safahat bilgilerine göre ve alacaklı vekilince icra dosyasında işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir belge sunulmadığı gerekçesi ile zamanaşımı itirazının kabulüne karar verildiği görülmektedir.
Mahkemece, yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerde belirtildiği şekilde icra dosyanın ihyasına karar verilip dosya ihya edildikten sonra borçlunun itirazı incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde hüküm tesisi ve bölge adliye mahkemesince de istinaf başvurusunun esastan reddi isabetsiz olup bölge adliye mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ :Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 21.Hukuk Dairesi'nin 23.12.2019 tarih ve 2019/1161 E. - 2019/2756 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve... 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 04.04.2019 tarih ve 2017/848 E. - 2019/220 K. sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 10/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

******

Yazı @erolkaranet - 06.09.2017 - Güncelleme 18.10.2021

İcra Dairesinde Dosya Kaybolursa Ne Yapılmalıdır.

#icra #icradairesi #icradosyası #mahkeme #yargı #icramüdürü #icramemuru #kayıpdosya #tensip #yenileme #yargıtay #karar #ilam #emsalkarar #kalem #kalemmüdür #savcı #icrahakimi #icramahkemesi #cumhuriyetsavcısı #uyap #adaletbakanlığı #bakan #karar #takiptalebi #ödemeemri #haciz #haciztutanağı #4473sayılıkanun
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.