@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
Haciz isteme süresiİİK.nun 78/2.maddesi gereğince, alacaklının haciz isteme hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Aynı maddenin dördüncü fıkrasına göre ise, haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya işlemden kaldırılır.
İİK 78/ 2 Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer.

İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz, şeklindedir

Uygulamada,1 yıl içinde hiç işlem yapılmamışsa dosya düşüyor. Kambiyolarda haciz isteme süresi 6 aydır.1 yıl geçmeden icra dosyasında işlem yapılırsa haciz isteme süresi 1 yıl daha uzuyor.

MADDE 106 - (Değişik: 3890 - 3.7.1940)(Değişik 1.fıkra: 6352 - 2.7.2012 / m.21 / Yürürlük / m.106/a) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir.

Taşınır mallarda haciz isteme süresi altı aya; taşınmazlarda ise bir yıla indirildi (yürürlük tarihi 05.01.2013)

Hacizli malın satılması için yasal sınırlar içinde talepte bulunulmaz veya gerekli gider 15 gün içinde ödenmez yahut talep geri alınıp da süresi içinde yenilenmezse mal üzerindeki haciz kalkar.

Hacizli malın satış talebi ancak bir defa geri alınabilir. Sicile bağlı olan hacizli mallarda, haczin kalkması durumunda bunu tespit eden idare, haczin terkinini yaparak durumu icra dairesine bildirecek.

Satış istemeyerek haczin kalkmasına sebep olan alacaklı, o mala yönelik olarak haczin konulması ve muhafazası gibi giderlerden sorumlu tutulacak.

Taşınır malların, satış talebinden itibaren bir ay içinde satılacağına ilişkin süre, iki aya çıkarıldı (yürürlük tarihi 05.01.2013)Etiket

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir