@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Haciz İsteme Süresi Ne Zaman Başlar

Haciz:

1  –  Talep  Müddeti

Madde  78  –  (Değişik:  3/7/1940-3890/1  md.) (Değişik  birinci  fıkra:22/7/2020-7251/49  md.)  Ödeme  emrindeki  müddet  geçtikten  ve  borçlu  itiraz etmiş  ise  itirazı  kaldırıldıktan  sonra  mal  beyanını  beklemeksizin  alacaklı,  haciz  konmasını  isteyebilir. 

Ancak, alacaklı  dilerse  haciz  talebinde  bulunmaksızın  Ulusal  Yargı  Ağı  Bilişim Sistemi  üzerinden,  bu  sisteme  entegre bilişim  sistemleri  vasıtasıyla  borçlunun  mal,  hak  veya  alacağını  sorgulayabilir. 

Sorgulama  sonunda  Ulusal Yargı  Ağı  Bilişim  Sistemi,  varsa  borçlunun  mal,  hak  veya  alacağının  mahiyeti  ve  detayı  hakkında  bilgi  verir ve  bu  durumda  sistem  üzerinden  de  haciz  talep  edilebilir.  Bu  takdirde  icra  dairesi,  tespit  edilen  mal,  hak  veya alacağı  elektronik  ortamda  haczeder.  Sorgulama  sonunda  edinilen  bilgiler  hukuka  aykırı  olarak  paylaşılamaz. Sorgulama  ve  haciz  işlemlerinin  yürütülebilmesi  için  kamu  kurum  veya  kuruluşları  ile  19/10/2005  tarihli  ve 5411  sayılı  Bankacılık  Kanununun  3  üncü  maddesinde  tanımlanan  kredi  kuruluşları  ve  finansal  kuruluşlar, Ulusal  Yargı  Ağı  Bilişim  Sistemi  ile  kendi  sistemleri  arasında  entegrasyonu  sağlar.  Sorgulamanın  tür,  kapsam ve  sınırı  ile  diğer  hususlar  Adalet  Bakanlığınca  yürürlüğe  konulan  yönetmelikle  belirlenir. (Değişik:  6/6/1985-3222/9  md.) 
 
Haciz  istemek  hakkı,  ödeme  emrinin  tebliği  tarihinden  itibaren  bir sene  geçmekle  düşer.  İtiraz  veya  dava  halinde  bunların  vukuundan  hükmün  katileşmesine  kadar  veya  alacaklıyla  borçlunun  icra  dairesinde  taksit  sözleşmeleri  yapmaları  halinde  taksit  sözleşmesinin  ihlaline  kadar  geçen zaman  hesaba  katılmaz.

Alacaklı  isterse,  haciz  talebinin  vukuuna  dair  bir  vesika  verilir.  Bu  vesika  hiç  bir  harç  ve  resme  tabi değildir. 

Haciz  talebi  kanuni  müddet  içinde  yapılmaz  veya  geri  alındıktan  sonra  bu  müddet  içinde  yenilenmezse  dosya  muameleden  kaldırılır. 

Yeniden  haciz  istemek,  alacaklı  tarafından  vukubulan  yenileme  talebinin  borçluya  tebliğine  mütevakkıftır.  İlama  müstenit  olmayan  takiplerde  yenileme  talebi  üzerine  yeniden  harc  alınır. 

Yenileme  masraf  ve harcları  borçluya  tahmil  edilmez.
 

Kambiyolarda haciz isteme süresi 6 aydır.

1 yıl geçmeden icra dosyasında işlem yapılırsa haciz isteme süresi 1 yıl daha uzuyor.

Satış Talebi Talep  için  müddetler  ve  giderlerin  yatırılması:

Madde  106  –  (Başlığı  ile Birlikte  Değişik:24/11/2021-7343/9  md.)   
Alacaklı  veya  borçlu,  hacizden  itibaren  bir  yıl  içinde  haczolunan  malın  satışını  isteyebilir. Borçlunun  üçüncü  şahıslardaki  alacağı  da  bu  hükme  tabidir.
Bir  yıllık  süre  içinde  satışı  istenip  de  artırma  sonucu  satışı  gerçekleştirilemeyen  mahcuz hakkındaki  satış  isteme  süresi,  satış  isteyen  alacaklı  bakımından  birinci  fıkrada  belirtilen  sürenin sona  ermesinden  itibaren  bir  yıl  daha  uzar.
Satış  talebiyle  birlikte  kıymet  takdiri  ve  satış  giderlerinin  tamamının  peşin  olarak  yatırılması zorunludur. Sicile  kayıtlı  motorlu  kara  araçları  bakımından  muhafaza,  kıymet  takdiri  ve  satış  talebinin birlikte  yapılması  ve  bunlara  ilişkin  giderlerin  tamamının  birlikte  ve  peşin  olarak  yatırılması zorunludur. Kıymet  takdiri  ve  satış  giderlerinin,  sicile  kayıtlı  motorlu  kara  araçları  bakımından  ilaveten  muhafaza  giderinin  tamamı,  satış  talebiyle  birlikte  peşin  olarak  yatırılmazsa  satış  talebi  vaki olmamış sayılır. Yukarıdaki  fıkralar  uyarınca  satış  talebiyle  birlikte  peşin  olarak  yatırılan  miktarın  satış işlemleri  sırasında  yetersiz  kaldığı  anlaşılırsa  icra  müdürü  tarafından  satış  isteyene  on  beş  günlük süre  verilir  ve  bu  sürede  eksik  miktar tamamlanmazsa  satış talebi  vaki  olmamış sayılır. Bu  maddede  belirtilen  giderler  Adalet  Bakanlığınca  her  yıl  yürürlüğe  konulan  tarifede  belirlenir. 

İlk yayın 18.09.2017 Son Güncelleme : 25.01.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.