@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Firar Eden Mahkum Bir Daha Açık Cezaevine Konulmaz
Yargıtay 2. Ceza Dairesi aldığı kararla yerel mahkemenin mahkumun yakalandıktan sonra cezasını Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz etmekte iken firar ettiğinden bahisle. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 8/1-e ve 12/1-b maddeleri uyarınca kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair bir usulsüzlük olmadığına karar verdi.

YARGITAY 2. Ceza Dairesi
Esas No : 2015/16744
Karar No : 2015/21038
Tebliğname No : KYB - 2015/261472

Hırsızlık ve basit yaralama suçlarından hükümlü S...'nün cezalarının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 99 ve 101. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası olarak toplanmasına dair Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesinin 05/08/2014 tarihli ve 2014/106 değişik iş sayılı kararını müteakip, sanığın cezasını Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz etmekte iken firar ettiğinden bahisle. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 8/1-e ve 12/1-b maddeleri uyarınca kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 07/08/2014 tarihli ve 2014/2031 sayılı kararınına yönelik hükümlü tarafından yapılan şikayetin kabulü ile anılan İnfaz Kurumu Müdürlüğünün bahse konu kararının iptaline ilişkin Tekirdağ 2.. İnfaz Hâkimliğinin 16/09/2014 tarihli ve 2014/1240 esas, 2014/1398 sayılı kararma karşı yapılan itirazın reddine dair Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26/09/2014 tarihli ve 2014/1579 değişik işsayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 09.07.2015 gün ve 2014/14672/46668 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 16.09.2015 gün ve 2015/261472 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 23/02/2015 tarihli ve 2014/14723 esas, 2015/983 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Kanun'un 44/3-1 maddesinde firar fiili karşılığında hücreye koyma disiplin cezasını öngören düzenleme ile aynı Kanun'un 14/4. maddesinde yer alan "Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ... kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur." şeklindeki düzenleme ve yine Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 12/1-b maddesinde yer alan "Açık kurumlarda cezası infaz edilmekte olan hükümlülerden ... b) firar edenlerin kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kurumlara iade edilir ve bu karar derhâl infaz hâkimliğinin onayına sunulur." şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, bu hükümlerin infazı devam etmekte olan (infazı sırasında firar edilen) ilâm ya da ilamların yanısıra sair ilamları da kapsadığı, firar eylemine konu ilam ile sınırlı tutulmaması gerektiği, sonraki tarihlerde infazına başlanılan veya başlanılacak olan diğer ilamların infazı için de açık infaz kurumuna ayrılmaya engel teşkil edeceği cihetle, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesinin 05.08.2014 tarihli içtima kararı uyarınca 10 ay hapis cezası Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilmekte olan hükümlü S... hakkında Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce firar suçundan Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25.09.2006 tarihli mahkumiyet kararı nedeniyle kapalı ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesi ve Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliği'nce bu kararın iptali üzerine, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce itirazın reddine karar verilmiş, bu karara karşı, firar suçundan mahkumiyet hükmünün, sonraki tarihlerde de açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya engel oluşturacağı ve itirazın kabulüne karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulunulmuştur.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 3. maddesiyle asıl yönetmeliğin 8. maddesini değiştirmiştir. Yapılan değişiklikle, yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkra c bendinde, çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamının kapalı kurumlarda infaz edileceği öngörülmüştür. Buna göre, firar suçu, firar tarihinden önce kesinleşmiş cezalar ile koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşen ilamlar yönünden açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya engel oluşturacaktır. Kaldı ki, Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 24.02.2006 tarihli mahkumiyet kararı, açık ceza infaz kurumundan firar suçuna ilişkin olmakla, ikinci kez firar söz konusu olmadığı gibi, 25.09.2006 tarihinde kesinleşip, hükmolunan hapis cezası 06.08.2007 tarihinde infaz edilmiş olduğundan, bu tarihten sonra kesinleşen ilamlar yönünden, kapalı ceza infaz kurumuna iadeyi gerektirmeyecektir.

Bu itibarla, Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesinin 05.08.2014 gün ve 2014/106 D. İş sayılı içtima kararı kapsamında bulunan ve firar suçundan hükmolunan cezanın infazından sonra kesinleştiği anlaşılan ilamların, açık ceza infaz kurumunda infazına engel bir durum bulunmayıp, Tekirdağ 2. İnfaz Hakimliği kararına itirazın reddine karar verilmesinde de isabetsizlik görülmediğinden, (TEKİRDAĞ) 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.09.2014 gün ve 2014/1579 D. İş sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 18.11.2015 günü oybirğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 11.09.2017 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.