@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Borçlunun Evini Satmadan Önce
T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/12115
KARAR NO.2017/3213
KARAR TARİHİ: 06.03.2017

>MESKENİYET IDDİASI DAVASI - TAŞINMAZIN BORÇLUNUN HALINE--MÜNASİP MESKEN ALABILECEĞİ TUTARDAN AŞAĞI OLMAMAK ÜZERE SATILMASI - HALİNE MÜNASİP EVİN ALINMASI IÇİN GEREKLİ--MİKTARIN BORÇLUYA KALANININ ISE HAK SAHİPLERINE ÖDENMESI GEREĞI - HÜKMÜN BOZULMASI

(2004 S. K. m. 82)

ÖZET: Mahkemece, taşınmazın borçlunun haline münasip mesken alabileceği tutardan asağı olmamak üzere satılmasına ve haline münasip evin alınması için gerekli miktarın borçluya, kalanının ise hak sahiplerine ödenmesine karar verilmesi gerekirken, kanuna aykırı olarak hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA VE KARAR: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmis olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra isin geregi görüsülüp düsünüldü: Sair temyiz itirazları yerinde degil ise de;

Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan icra takibinde, borçlu icra mahkemesine basvurarak, meskeniyet iddiasına dayalı haczedilmezlik sikayetinde bulunmus, mahkemece sikayetin kabulüne ve tasınmazdaki haczin kaldırılmasına karar verildigi görülmüstür.

IIK'nun 82. maddesinin 1. fıkrasının 12. bendi geregince, borçlunun "haline münasip" evi haczedilemez. Icra mahkemesince, borçlunun haline münasip meskeni temin etmesi için gerekli bedel bilirkisilere tespit ettirildikten sonra, haczedilen yerin kıymeti bundan fazla ise IIK'nun 82/3. maddesine göre satılmasına karar verilmeli ve satıs bedelinden haline münasip mesken için gerekli olan miktar borçluya bırakılmalı, kalanı hak sahiplerine ödenmelidir.

Somut olayda, mahallinde yapılan kesif sonucu düzenlenen bilirkisi raporunda; borçluya ait ... Ili ..., ... Mah.365 Ada, 78 Parsel 6 no'lu bagımsız bölümün kesif tarihindeki degerinin 130.000 TL, borçlunun haline münasip ev alabilecegi miktarın ise 115.000 TL oldugunun bildirildigi görülmüstür. Bu durumda, mahkemece, IIK'nun 82/1-12. maddesi uyarınca tasınmazın borçlunun haline münasip mesken alabilecegi 115.000 TL'den asagı olmamak üzere satılmasına ve haline münasip evin alınması için gerekli 115.000,00 TL'nin borçluya, kalanının ise hak sahiplerine ödenmesine karar verilmesi gerekirken, IIK'nun 82. maddesinin 3. fıkrasına aykırı olarak yazılı sekil de hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IIK'nun 366 ve HUMKnun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, pesin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliginden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.03.2017 gününde oy birligiyle karar verildi.

kararara.com desteğiyle

Yayın Tarihi : 23.08.2017 - Son Güncelleme : 10.06.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.