@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Üniversite Bitirmiş İşsiz Kişiye Nafaka VerilirT.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2016/10341
KARAR NO. 2017/48
KARAR TARİHİ. 16.1.2017

>YARDIM NAFAKASININ ARTIRILMASI--İKİNCİ ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ--YARDIM NAFAKASININ KALDIRILMASI

4721/m.364,365/2

ÖZET : Asıl dava; yardım nafakasının artırılması, karşı dava yardım nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Somut olayda; davacının bölümünden mezun olduğu, ancak halen işsiz olduğu ve öğrenci olduğu anlaşılmaktadır. Davacı, dava tarihi itibari ile öğrenci olduğundan yardım nafakası talebi haklıdır. Ayrıca, ülkenin çalışma koşulları, kalıcı ve düzenli gelir getiren bir iş bulmanın zorluğu, davacının yeni mezun oluşu, iş deneyiminin olmayışı, kamu personeli seçme sınavını kazanmak için ders çalışması gerektiği konuları düşünüldüğünde; mahkemece karşı davanın kabulüyle davacı-karşı davalı lehine bağlanan yardım nafakasının kaldırılmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki yardım nafakasının artırılması ( Asıl Dava ), yardım nafakasının kaldırılması ( Karşı Dava ) davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının müvekkilinin dedesi olduğunu,müvekkilin babasının 2004 yılında vefat ettiğini, . 2013/397 karar sayılı ilamı ile müvekkili lehine aylık 400 TL nafaka hükmedildiğini, müvekkilinin . bölümünden mezun olduğunu, iş bulamadığını, davacının.öğrenci olduğunu, bu sebeple müvekkili lehine 2010 yılında hükmolunan 400 TL yardım nafakasının değişen sosyal ekonomik koşullar, artan ihtiyaçlar sebebiyle 600 TL'ye çıkarılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap ve karşı dava dilekçesinde; davacının ihtiyari olarak yeniden üniversiteye başladığını,çalışabilecek durumda olduğunu beyanla asıl davanın reddini, karşı davanın kabulüyle eğitimini tamamlayan davacı lehine 2013 yılında hükmolunan 400 TL yardım nafakasının kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; asıl davanın reddi ile karşı davanın kabulüyle . sayılı kararı ile davacı-karşı davalı lehine bağlanan aylık 400,00-TL yardım nafakasının karşı dava tarihi olan 11/01/2016 tarihinden itibaren kaldırılmasına karar verilmiş; hüküm davacı-karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı-karşı davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığından reddi gerekir.

2- )TMK.nun 364.maddesine göre; "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür."

Aynı Kanunun 365/2.maddesinde de; "Dava, davacının geçinmesi için gerekli ve karşı tarafın mali gücüne uygun bir yardım isteminden ibarettir." düzenlemesi yer almıştır.

Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1998 gün ve 1998/2-656-688 Sayılı ilamında da; "... yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür ( eğitim ) gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların..." yoksul kabul edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Yardım nafakası, aile bireylerini yoksulluk ve düşkünlükten kurtarmaya dair bir nevi sosyal yardımlaşma olup, ahlak kuralları ile geleneklerin zorunlu kıldığı bir ödevdir. Aile bağlarının herhangi bir sebeple zayıflamış olması da yükümlülüğü ortadan kaldıran bir neden olarak düzenlenmemiştir. Bu sebeplerle kanun koyucu, yardım nafakasını kişinin ve toplumun vicdanına bırakmamış, kanuni bir ödev olarak düzenlemiştir.

Okumakta olan kişi kendi emek ve geliriyle yaşamını sürdürmekten yoksun ise, ana babasından öğrenimini tamamlayıncaya kadar yardım nafakası isteyebilir. Ne var ki, bunu vermekle yükümlü tutulacak kişilerin geçim sıkıntısına düşürülmemesi asıldır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının öğrenci olduğu aylık 800 TL kira gideri olduğu, davalının ise,emekli olduğu,aylık 1000 TL geliri olduğu, üzerine kayıtlı bir dairesi olduğu, ... marka bir aracının olduğu anlaşılmaktadır.

Somut olayda; davacının ... bölümünden mezun olduğu,ancak halen işsiz olduğu, ... öğrenci olduğu anlaşılmaktadır. Davacı, dava tarihi itibari ile öğrenci olduğundan yardım nafakası talebi haklıdır. Ayrıca, ülkenin çalışma koşulları, kalıcı ve düzenli gelir getiren bir iş bulmanın zorluğu, davacının. yeni mezun oluşu, iş deneyiminin olmayışı, kamu personeli seçme sınavını kazanmak için ders çalışması gerektiği konuları düşünüldüğünde; mahkemece karşı davanın kabulüyle davacı-karşı davalı lehine bağlanan yardım nafakasının kaldırılmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davacı-karşı davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün davacı-karşı davalı yararına HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, HUMK'nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16.01.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 27.07.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.