@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Velayet Davasında Küçük Çocuğun DurumuYARGITAY Hukuk Genel Kurulu
2016/1493 E.
2016/1077 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi

Taraflar arasındaki “ karşılıklı boşanma, nafaka, tazminat ve velayetin tesisi ” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Batı 3. Aile Mahkemesi tarafından davaların kabulüne dair verilen 07.05.2015 gün ve 2014/906 E., 2015/325 K. sayılı kararın incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 22.10.2015 gün ve 2015/13597 E., 2015/1906 K. sayılı kararı ile,

(…1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalının temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalı-karşı davacı kadının müşterek çocuğun velayetine yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Tarafların müşterek çocukları 17.01.2014 doğumlu M...'nin velayeti davacı-karşı davalı babaya verilmiştir. Müşterek çocuğun anne yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı gibi, velayetin anneye verilmesi durumunda meydana gelebilecek çocuğa yönelik bir yakın tehlikenin varlığı da ispat edilmediği anlaşılmakla; yaşı nedeniyle anne bakım, sevgi ve şefkatine muhtaç çok küçük 17.01.2014 doğumlu M...'nin velayetinin yasanın amacına uygun olmayan bir gerekçeyle davacı-karşı davalı babaya bırakılması usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına... )

gerekçesi ile velayet yönünden bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.


HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı/karşı davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.11.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

Derleme : @erolkaranet - 26.07.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.