@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Dönüşen Kurumlarda Rotasyona Tabi Tutulan Öğretmenler için dava dilekçe örneğiDönüşen Eğitim Kurumlarında Görev Yaparken Rotasyona Tabi Tutulan Öğretmenler için dava dilekçe örneği

……………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

“Yürütmeyi durdurma taleplidir”


DAVACI :

Ad/Soyad T.C.No: ………….
Adres:……….

DAVALI
: ………….. Valiliği/………..

T.KONUSU : Davalı idarenin ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi ile öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında ……… Okuluna ……….  Öğretmeni olarak atanmama ilişkin ………… tarih ve ……… sayılı  idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

T.TARİHİ :   …./……/.2015
AÇIKLAMALAR :
………. Okulunda …….  Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, ……… tarihinde görev yapmakta olduğum eğitim kurumu dönüştürülmüştür. Bu işlem neticesinde tarafıma yeni bir atama kararnamesi tebliğ edilmiştir.  Rotasyon işlemine tabi tutulmak için yönetmelikte aranan aynı eğitim kurumunda 15 yıl çalışmış olma şartı tarafım açısından gerçekleşmediği halde, öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmeleri kapsamında tercihte bulunmak zorunda bırakılarak, isteğim dışında……….. Okuluna  …………… öğretmeni olarak atandım. Dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamakta olup, iptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki;
17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin;
“Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi” başlıklı
MADDE 48- (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla toplam 8 yıl görev yapan öğretmenlerin atamaları, yapılacak duyuru üzerine ders yılının sona erdiği tarihten itibaren en fazla iki ay içinde, coğrafi durum ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanların atamaları ise aynı eğitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan başlamak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan ilçe gruplarındaki eğitim kurumlarına valiliklerce resen yapılır..” denilmiştir.
“Aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi uygulama süreci” başlıklı;
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 12 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 11 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 10 yıl, 2017-2018 öğretim yılında 9 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.
04.07.2015 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;
MADDE 4.: “Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinde geçen “8” ibareleri “12” olarak değiştirilmiştir.”
MADDE 5: “Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 48 inci madde hükümleri aynı eğitim kurumunda; 2014-2015 öğretim yılında 15 yıl, 2015-2016 öğretim yılında 14 yıl, 2016-2017 öğretim yılında 13 yıl görev yapan öğretmenler hakkında uygulanır.” denilmiştir.
Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 08.07.2015 tarihinde yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuruda;
“1-Aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla toplam 15 yıl görev yapan öğretmenler, azamî çalışma süresine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.
4- Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen görev sürelerinin
tamamı 15 yıllık sürenin hesabında birlikte dikkate alınacaktır.” denilmiştir.
Bu düzenlemeye göre, 2014-2015 öğretim yılında 30 Eylül tarihi itibarıyla aynı eğitim kurumunda 15 yılını tamamlayan öğretmenler rotasyona tabi tutulacaktır. Ben de, aynı eğitim kurumunda 15 yılımı doldurduğum gerekçesiyle rotasyona tabi tutulmuş bulunmaktayım. Ancak tarafım açısından aynı kurumda 15 yıl çalışmış olma şartının gerçekleşmemiş olması sebebiyle rotasyona tabi tutulmam hukuka uygun değildir.
Yukarıda da ifade ettiğim üzere, çalışmakta olduğum eğitim kurumu …… tarihinde dönüştürülerek başka bir isim altında (…………….okulu) eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmüştür. Dönüştürme sürecinde okulda görevli öğretmenlerin bir kısmının kadrosu farklı eğitim kurumlarına aktarılmış iken, bir kısmı da benim gibi dönüştürülen…………. Okuluna yeni atama kararnamesiyle atanmıştır. Okulun yöneticileri dahil, her şey değişmiştir. Dolayısıyla AYNI EĞİTİM KURUMLARI değildir. Halbu ki rotasyon AYNI EĞİTİM KURUMUNDA 15 yıl çalışanlara uygulanmak zorundadır. Dönüştürme işleminden dolayı kurumun türü de değişmiş olup, dolayısıyla bu dönüşen okula yapılan atama işlemi tamamen yeni bir idari işlem niteliğindedir. Aynı eğitim kurumu bünyesinde 15 yıl çalışma şartı tarafım açısından gerçekleşmediği için dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Hukuka aykırı olarak tesis edilen rotasyon işleminden dolayı isteğim dışında yer değişikliğine zorlanmış olmam tarafımı mağdur etmektedir. Görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda herhangi bir başarısızlığım olmadan, yıllardır görev yaptığım okulumdan, ders verdiğim öğrencilerimden ayrılmak zorunda kalacağım için çalışma şevk ve huzurum bozulmuştur. Ailemle ortak İkametgahımın bulunduğu adresten taşınmak zorunda kalacağım için aile bütünlüğüm zarar görecektir.
2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendi gereğince “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Dava konusu işlem açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu atama işleminin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararı verilmesi elzemdir.
Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız sebeplerle iş bu davanın açılma zarureti hasıl olmuştur. Takdir hakkı şüphesiz makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER : T.C. Anayasası vs ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi vs. her türlü yasal delil

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ile izahına çalıştığımız ve mahkemenin de re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile ;
1) Davalı idarenin ………… tarih ve ………. sayılı atama kararnamesi ile öğretmenlerin zorunlu yer değişikliği işlemleri kapsamında ……… Okuluna ……….  Öğretmeni olarak atanmama ilişkin idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali;
2)Tüm yargılama harç ve masraflarının karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ile talep ederim.

                                                                                                                  DAVACI
                                                                                                                 ……….
KAYNAK : http://www.kpsshaberleri.net/mevzuat/rotasyon-dava-dilekce-ornekleri-nelerdir-ogretmenlerin-rotasyon-uygulamasina-tepkileri-h7188.html - 12.07.2017 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda