@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

TBB Disiplin Kurulu kararlarına direnme gibi bir yöntem yokturTBB DİSİPLİN KURULU KARARI
T. 19.04.2014
E. 2014/154
K. 2014/274


Baro Disiplin Kurulu kararı sonucu itibarıyla TBB Disiplin Kurulu kararına direnme niteliğindedir. Bozma gerekçesi yerine getirilmeden karar verilmiş ve bu hususta herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Avukatlık disiplin yargılama usulünde TBB Disiplin Kurulu kararlarına direnme gibi bir yöntem yoktur.

İtirazın süresinde olduğu anlaşılmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli Avukat hakkında, “Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/921 Esas sayılı dosyasına sunduğu 04.05.2010 havale tarihli dava dilekçesinde annesi hakkında ‘Yapı ve karakter bakımından çok zayıf, korkak, ürkek, her zaman büyük oğlu Abdülhamit karşısında bir tek kelime dahi konuşamayan bir insandır. E.A. ailesinde akıl zayıflığı ve ruhsal bozukluğu olan çok sayıda insan vardır." şeklinde ibareler kullanarak Şikâyetçiye hakarette bulunmakla TBB Meslek Kuralları 5. Maddeye aykırı davranmak iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülmeyerek disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Şikâyetli Avukat savunmasında özetle, hiçbir iddia ve yakınmaları kabul etmediğini, şikâyetçinin, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde derdest 2010/921E sayılı dava dosyasında vesayet altına alınması istenilen kişi olduğunu, vesayet sebebi olarak da, yaşlılık nedeniyle akli melekelerinin zayıflaması, tecrübesizlik ve eğitimsizlik iddialarına dayanıldığını, şikâyetçinin müvekkilesinin annesi olduğunu, iddia sahibinin müvekkili olduğunu, annesi için vesayet davası açılması talebiyle geldiğinde tüm oluşu anlatan yazılı beyanının alındığını, iddialar ve somut deliller ışığında vesayet davasının açıldığını, dava sebebi olarak gösterilen yaşlılık nedeniyle akli melekelerinin zayıflaması, tecrübesizlik ve eğitimsizlik iddialarının izahı çerçevesinde dava dilekçesinin hazırlandığını, bu iddianın izahı dışında herhangi bir anlatım taşkınlığına yer verilmediğini, dilekçede davanın nedeni ve hukuki dayanaklarını açıklama niteliğinde beyanların yer aldığını, kişisel hiçbir kanaat ve beyanlarının olmadığını, durumun vahameti ve annesinin ruh sağlığı konusundaki yoğun endişeleri nedeniyle vesayet davası ikame ettiğini, disiplin suçunu oluşturacak bir eylemin olmadığını belirtmiştir.

Şikâyetli avukat kullandığı sözlerin davada yazılmak zorunda olduğunu, disiplin suçu olmadığını savunmuştur.

Şikâyetçi kararın bozulmasını istemiştir.

İncelenen dosya kapsamından eylem sebebiyle ... 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 08.12.2011 gün ve 2011/441 Esas 2011/735 Karar sayılı kararıyla şikâyetli avukat müvekkilesi H.G.’nün TCK 125/1-2 62 Maddeler uyarınca neticeten 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm edildiği, cezanın ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının ertelenmesine yer olmadığına karar verildiği ancak kararın kesinleştiğine ilişkin bir bilgi ve belge olmadığı,

Baro Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 21.12.2012 gün, 2012/2 Esas, 2012/12 Karar sayılı kararının TBB Disiplin Kurulu’nun 21.06.2013 gün ve 2013/47 Esas, 2013/425 Karar sayılı kararı ile ... 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 08.12.2011 gün ve 2011/441 Esas 2011/735 Karar sayılı kararında kesinleşme şerhi olmadığı ve bu nedenle Avukatlık Yasası 140/2. madde gereği bozulmasına karar verildiği,

... 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2011/441 Esas, 17.09.2013 günlü yazısı ile dosyanın Yargıtay’da olduğunun bildirildiği, başkaca herhangi bir işlem yapılmadan işin esası hakkında karar verildiği görülmektedir.

Baro Disiplin Kurulu kararı sonucu itibarıyla TBB Disiplin Kurulu kararına direnme niteliğindedir. Bozma gerekçesi yerine getirilmeden karar verilmiş ve bu hususta herhangi bir açıklama da yapılmamıştır. Avukatlık disiplin yargılama usulünde TBB Disiplin Kurulu kararlarına direnme gibi bir yöntem yoktur. Bu nedenle bozma gereği işlem yapılmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Sonuç olarak Şikâyetçi E.A. vekili Avukat Ü. Ş.’in itirazının kabulü ile ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin 22.11.2013 gün ve 2013/8 Esas, 2013/5 Karar sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 11.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.