@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Reddi Hakim İsteminde Baro Nerede DurmalıdırT. 20.04.2014
E. 2014/87
K. 2014/266


Red dilekçesi en geç Mahkeme’ye sunulduğu tarikte Baroya bildirilmelidir. Çünkü bu bildirim aynı zamanda kamusal nitelikli olup, Baro başkanı reddi hakim dilekçesi örneğini alacak, okuyacak, gerekirse yönetimini toplayacak, avukat haklı ise sonuna kadar arkasında olacak, haksız ise meslektaşını ikaz ederek olası olumsuzlukların önüne geçerek meslek itibarını koruyacaktır.

(Av. Yas. 34,134 TBB Mes. Kur. 23)

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında “şikâyetçi avukat ile karşılıklı olarak takip ettikleri ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/470 Esas sayılı dosyası ile görülen davada hakimin reddini talep ettiği, ancak bu talebine ilişkin dilekçenin bir örneğini TBB Meslek Kurallarının 23. maddesi uyarınca Baroya vermediği” iddiasıyla yapılan disiplin kovuşturması sonucu şikâyetli Avukatın “Uyarma cezası verilmesine” karar verilmiştir.

Şikâyetli Avukat savunmalarında ve itirazında özetle; kovuşturmaya dayanak gösterilen 23/2. fıkra ile ilgili olarak ret veya şikâyet dilekçesinin hangi sürede baroya verileceğine ilişkin belirli ve kesin bir süre olmadığını, ret dilekçesinin kaleme 22.03.2013 tarihinde teslim edildiğini, şikâyet dilekçesinin baro kayıtlarında 10.04.2012 tarihli olduğunu, reddi hakim dilekçesi ve savunma dilekçelerinin tarihinin ise 14.05.2012 tarihi olduğunu, 22.03.2013 tarihli ret dilekçesi ile Baroya vermiş olduğu 14.05.2012 tarihli savunma dilekçesi arasında geçen sürenin 53 gün olduğunu, bunun idari dava açma süresi içerisinde olduğunu, savunma dilekçesinin baroya bilgi niteliğinde kabul edilmesi gerektiğini, baroya bilgi vermemek gibi bir kastının olmadığını, şikâyetçinin hemen iki hafta içerisinde baroya şikâyet etmesinin ve yakınılandan önce bilgi vermesinin cezalandırmak için yeterli olmayacağını, vicdani kanaatiyle hareket ettiğini, sonuçlarına katlanmaya ilahi adalet adına hazır olduğunu, yapılan suçlama ve kararın salt şekil suçundan ibaret olduğunu belirtmiş; kararın ortadan kaldırılmasını talep etmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; Şikâyetçi avukatın davacı vekili sıfatıyla davalı R.Y. aleyhine 22.08.2011 tarihinde ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/470 Esas sayılı dosyası ile tapu iptal ve tescil davası açtığı, davada davalının şikâyetli avukat tarafından temsil edilmiş olduğu ve şikâyetli avukat tarafından dosyaya 21.03.2012 tarihli dilekçe ile hakimin reddi istemli dilekçe sunulduğu,

Talebin ... 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 29.03.2012 gün ve 2012/14 D.İş sayılı dosyası ile reddi hakim talebinin kabulü şeklinde karara bağlandığı, kararda talep tarihinin 26.03.2012 tarihi olarak belirtildiği,

... 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/14 D.İş sayılı kararının Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 24.09.2012 gün ve 2012/8025 Esas ve 2012/10509 Karar sayılı kararıyla “Taraflar arasında görülen davanın esasına ilişkin bulunmayan yalnızca usule ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi için ara karar kurulması veya bu hususların hakim tarafından dile getirilmesi H.M.K.’nın 36. maddesi kapsamında ihsası rey ola veya bir tarafa görüş bildirmek olarak değerlendirilemez” gerekçesiyle bozulduğu,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde ceza bulunmadığı, görülmektedir.

TBB Meslek Kuralları madde 23, “Hakimin reddi savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikâyet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat kanunun gerektirdiği gerekçeleri aşmayacak biçimde açıklar. Ret ve şikâyet dilekçelerinin bir örneği de baroya verilir.” hükmünü amirdir.

Red dilekçesi en geç Mahkeme’ye sunulduğu tarikte Baroya bildirilmelidir. Çünkü bu bildirim aynı zamanda kamusal nitelikli olup, Baro başkanı reddi hakim dilekçesi örneğini alacak, okuyacak, gerekirse yönetimini toplayacak, avukat haklı ise sonuna kadar arkasında olacak, haksız ise meslektaşını ikaz ederek olası olumsuzlukların önüne geçerek meslek itibarını koruyacaktır.

Bu nedenlerle eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat A.O.’un itirazının reddine, ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 08.11.2013 gün ve 2012/143 Esas, 2013/243 Karar sayılı kararının ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 18.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.