@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Avukata vekalet ücreti ödememek içim ihtiyati tedbir talebiYARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/29502
KARAR: 2013/30414

Taraflar arasındaki ihtiyati tedbir davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

İhtiyati tedbir isteyen; ...3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/566 esas sayılı dosyasında davalının vekilliğini üstlendiğini, davanın, davalılar lehine sonuçlandığını ve mahkemece 32.903,05 TL hasım vekalet ücretine hükmedildiğini, bu ücretin yarısının davalı lehine olduğunu, mahkeme ilamının ...37. İcra Müdürlüğünün 2012/34 esas sayılı dosyası ile 6/1/2012 tarihinde hasım vekalet ücreti yönünden icra takibine konulduğunu ve kararın davacı tarafça tehiri icra talepli olarak temyiz edildiğini ve kararın Yargıtay tarafından onandığını,onama kararı üzerine muhtıra çıkartmak amacı ile ilgili icra müdürlüğüne gittiğinde, karşı taraf davalının kendisi hakkında vermiş olduğu ahzukabz yetkisini geri aldığına dair 09/10/2012 tarihli azilnameyi dosyaya ibraz ettiğini gördüğünü,azlin haksız ve kötü niyetli olduğunu,sonuç olarak, davalı aleyhine başkaca pek çok alacak davası bulunduğunu ve borca batık olduğunu, hasım vekalet ücretinin davalı tarafından icra dosyasından tahsil edilmesi halinde açacakları davanın sonucunda lehlerine karar çıkması durumunda vekalet ücretinin davalıdan tahsilinin imkansıza yakın olduğunu ileri sürerek icra dosyasına yatan 169.253,00 TL para üzerine yargılama sonuçlanıncaya kadar davalıya ödenmemesi konusunda teminatsız yada mahkemenin uygun göreceği teminat ile ihtiyati tedbir kararı verilmesini istemiştir.

Mahkemenin 09.04.2013 tarih ve 2013/24- değişik iş sayılı kararı ile;davacı tarafın ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile , ... 37. İcra Müdürlüğünün 2012/394 esas sayılı takip dosyasından, M... adına yatırılan vekalet ücreti olan 169.253 TL 'nin davalıya ödenmemesi için ihtiyati tedbir konulmasına, davacı tarafından HMK 392 madde gereğince alacağın %15'i oranında teminat yatırdığında ilgili icra dairesine yazı yazılmasına karar verilmiş; davalı tarafından ihtiyati tedbir kararına vaki itiraz üzerine mahkemenin 16/07/2013 tarihli ek kararı ile itirazın reddine karar verilmiş,bu karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı; ...3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 27.10.2011 tarih ve 2009/566 esas 2011/434 karar sayılı ilamına istinaden 302.903,05 TL vekalet ücreti alacağının tahsili için dava dışı banka hakkında davalı M... adına icra takibi yapmış,takip sırasında davacı davalı tarafından azledilmiştir.Davalı;icra takibina konu ilamda iki davalı olduğunu,davalılar lehine 302.903,05 TL vekalet ücretine hükmedildiğini, bunun yarısının kendisine ait olduğunu, ...bankası tarafından ...10.İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/56 esas sayılı dosyasında icra takibine konu edilen vekalet ücretinin 151.451,52 Tl lik kısmının iptal edildiğini,azlin haklı olduğunu,alacağın yargılamayı gerektirdiğini belirterek ihtiyati tedbir kararına itirazda bulunmuştur.

Temyize konu olayda davacı avukatın iddia ettiği alacağın varlığı ve miktarı ancak yargılama sonunda belirlenebilecektir.Bu itibarla ihtiyati tedbir kararı verme koşullarının oluştuğundan söz edilemez. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın BOZULMASINA, peşin alınan 24.30 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 5.12.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 20.06.2017
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.