@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukat meslektaşının emeğine saygı duymalıT. 05.04.2014
E. 2014/56
K. 2014/234


Şikâyetli avukatın TBB Meslek Kuralları 39. madde gereği yapması gereken yazılı bildirimi yapmadığı, tamamen infaz edilen ve hiçbir emek harcamadığı dosyada Şikâyetçinin alması gereken ücreti de tahsil erek uhdesinde tuttuğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat meslektaşının emeğine saygı duymalı, onun emeğinden haksız kazanç sağlamamalıdır.

(Av. Yas. 34, 134 TBB Mes. Kur. 3, 4)

Yazdırmak için tıklayınız

İtirazın süresinde olduğu anlaşılmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikâyetli avukat hakkında “... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3218 Esas sayılı dosyasında alacaklı vekili sıfatıyla bulunan şikâyetçi avukata TBB Meslek Kuralları uyarınca bilgi vermeksizin dosyaya vekâletname ibraz ederek dosyaya 05.09.2011 tarihinde yatırılan borcun tamamını vekâlet ücreti ile birlikte çektiği” iddiasıyla başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda kınama cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Şikâyetli Avukat önceki savunmalarında ve itirazında özetle; Tasfiye Halinde ... Yapı Kooperatifi, ... 5, Noterliği'nin 26.01.2011 tarih ve 485 yevmiye sayılı vekâletnamesi ile tarafımı vekil tayin ettiğini, aralarında düzenlenen avukatlık sözleşmesi ile danışmanlık hizmeti vermek sureti ile kendisiyle çalışmaya karar verdiklerini, anılan tarihten sonra şikâyetçi avukata herhangi bir dava, icra vs. işlem talimatı verilmediğini, anılan tarihten sonra şikâyetçi avukat ile müvekkil-vekil eden ilişkisi sonlandırılarak şikâyetçi avukata devam eden bir adet hukuk davasının takip yetkisi verildiğini ve şikâyetçi avukatın vekâlet ücretine karşılık olarak başlattığı icra dosyalarından borçlusu N.B. olan ... 2.İcra Müdürlüğü'nün 2010/3214Esas sayılı dosyası ile borçlusu S.A. olan ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3217 Esas sayılı dosyasının şikâyetçi avukata bırakıldığını, bunun haricinde derdest durumda olan diğer icra dosyalarından borçlusu F.Ö.D. olan ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3213 Esas sayılı takip dosyası, borçlusu Gülizar Sabancı olan ... 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/3215 Esas sayılı takip dosyası ve şikâyet konusu edilen borçlusu H.Ö. olan ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3218Esas sayılı takip dosyasının şikayetçi avukatın onayı ile kooperatif başkanı Ö.K. ve kooperatif üyelerinden M.E. tarafından tarafına tevdi edildiğini, hatta şikayetçi avukat tarafından kendi el yazısı ile yazılan not kağıdında da tüm bu icra dosyalarının borçluları ve dosya numaralarının belirtildiğini,şikayetçi avukatın beyanının aksine şikayete konu icra dosyasının tahsilinin tarafınca sağlandığını, ilgili dosya incelendiğinde borçlu adına kayıtlı araç üzerine haciz konulana dek, şikayetçi tarafın söz konusu icra dosyasından ilgili araç üzerinde herhangi bir işlem yapmadığının görüleceğini, borçlunun bunu müteakip dosya borcunu ödediğini, tanık sıfatıyla dinlenmesini talep ettiği Ö.K. ve M.E. adlı şahısların beyanının ... Barosu Disiplin Kurulu’nca alınmadığını ve bu suretle lehine olan deliller araştırılmadan ve incelenmeden hakkında disiplin cezası uygulanmasına karar verildiğini belirtmiş; kararın bozulmasını talep etmiştir.

İncelenen dosya kapsamından; ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3218 Esas sayılı icra dosyasında Şikâyetçi avukat tarafından 02.08.2011 tarihli taleple borçlunun TAKBİS kayıtları üzerinden sorgulanarak bulunan kayıtlara haciz işlenmesini talep ettiği, aynı gün borçlunun .. DS ... plakalı aracı üzerine haciz konulduğu,

03.08.2011 tarihinde borçlunun ... DS … plakalı aracı üzerine haciz tesis edildiğinin borçluya tebliğ edilmesinin talep edildiği,

05.09.2011 tarihinde 2.264,91 TL bakiye borcun hesaplandığı ve aynı gün borçlu tarafından bakiye borcun icra veznesine ödendiği, bunun üzerine haczin kaldırıldığı,

Şikâyetli avukatın Tasfiye Halinde .. Konut Yapı Kooperatifi’ni temsilen Ö.K. ve H.K. tarafından 26.01.2011 tarihili ve 485 yevmiye numaralı vekâletname ile vekil tayin edildiği, taraflar arasında 16.02.2011 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinin düzenlenmiş olduğu, sözleşmede şikâyetli avukatın “kooperatif adına açılmış ve açılacak davaları takip etmek, kooperatif üye aidatlarını icra yoluyla tahsil ve sair işler bakımından görevlendirildiğinin yazılı olduğu,

Şikâyetli avukat tarafından sunulan Şikâyetçinin el yazısı olduğu bildirilen tarihsiz ve imzasız belgede 2. İcra başlığı altında 2010/3213, 2010/3214, 2010/3215, 2010/3217, 2010/3218 sayılı dosya numaralarının ve borçlu adlarının yazılı olduğu,

05.09.2011 tarihinde şikâyetli avukatın alacaklı vekili sıfatıyla dosyaya vekâletname sunduğu ve dosyaya yatan tüm paranın tarafına ödenmesi yönünde talep açtığı ve aynı gün 2.166,01 TL’nin şikâyetli avukata ödendiği,

Şikâyetçi avukat imzalı ve “Vekâlet görevinin sona erdirilmesi-Dosya teslim tesellümü” başlıklı belgeden şikâyetçi avukat tarafından belirli dosyalara ilişkin olarak kooperatifi ibra etmiş olduğu; ancak ibranın işbu disiplin kovuşturmasına konu ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/3218 Esas sayılı dosyasını kapsamadığı,

Şikâyetçi avukata TBB Meslek Kuralları 39. madde gereği yazılı yapılması gereken bildirimle ilgili bilgi be belge olmadığı,

Şikâyetli avukatın disiplin sicil özetinde disiplin cezasının bulunmadığı, anlaşılmaktadır.

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 39. maddesi “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekâlet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekâlet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükümlerini amirdir.

Şikâyetli avukatın TBB Meslek Kuralları 39. madde gereği yapması gereken yazılı bildirimi yapmadığı, tamamen infaz edilen ve hiçbir emek harcamadığı dosyada Şikâyetçinin alması gereken ücreti de tahsil erek uhdesinde tuttuğu dosya kapsamı ile tartışmasızdır. Avukat meslektaşının emeğine saygı duymalı, onun emeğinden haksız kazanç sağlamamalıdır.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.

Bu nedenlerle eylemin Avukatlık Yasası 34, 134 ve TBB Meslek Kuralları 3, 4, 39. maddelere aykırı olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu kararı hukuken isabetli olmakla Şikâyetli avukat T.U.’nun itirazının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Şikâyetli avukat T.U.’nun itirazının reddi ile ... Barosu Disiplin Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin 13.12.2013 gün ve 2013/9 Esas, 2013/16 Karar sayılı kararının ONANMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : Türkiye Barolar Birliği - @erolkaranet - 17.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.