@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Avukat mesleğinin reklama ihtiyacı yoktur. Yapılırsa Suçtur
Avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.

T. 23.03.2014
E. 2014/22
K. 2014/202

Reklam yasağına aykırılık, genellikle biçimsel olarak işlenen bir disiplin suçu olup, kast unsuru bu suçun oluşumunda dikkate alınmaz.

(Av. Yas. 34, 55,134, Reklam Yasağı Yönetmeliği 6, TBB Mes. Kur. 7,8 )

İtirazların süresinde olduğu anlaşıldığından gereği görüşülüp düşünüldü;

Şikâyetli avukatlar hakkında “... avukatlık bürosu avukat ve personel tanıtım ve bu suretle Avukatlık Yasası 34, 55,134, Reklam Yasağı Yönetmeliği 6, TBB Meslek Kuralları 7, 8. maddelere aykırı davrandıkları iddiası ile re’sen açılan disiplin kovuşturması sonucu şikâyetli Avukatlar hakkında ayrı ayrı “Kınama cezası verilmesine” karar verilmiştir.

Şikâyetli Avukatlara disiplin soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunmalarını sunmak üzere tebligat yapılmış ise de, savunma sunulmadığı görülmüştür.

Şikâyetli Avukatlar itirazlarında özetle, disiplin cezasının konusunu teşkil eden ve reklam yasağı kapsamında değerlendirilen kitapçığın 15-20 gibi sınırlı sayıda basıldığını, kamuya açık dağıtılmadığını, aile içinde bir kaç kişiye verilmesinin dışında tamamının dağıtılmadığını, amacın reklam niteliğini taşımadığını, sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, disiplin kurulunu katılanların oybirliği ille karar verildiğini bu cezayı verirken şikâyetli kitapçığın nerede, nasıl ve kimin tarafından elde edildiğine ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadığını, 3 ortak olarak başlayıp mesleki faaliyeti devam ettiren bir hukuk bürosu olduklarını, kitapçık bastırma düşüncesinin fikir babasının şu anda hayatta olmayan genç avukat M.G. olduğunu, bunun yanlış olacağını kesinlikle böyle bir şey yapmaması konusunda kendisini uyardıkları halde tamamen rıza ve bilgileri dışında bu düşüncesini icraata geçirdiğini, anılan dosyanın kendilerine ait herhangi bir imza içermediği gibi kendileri tarafından dağıtılmak sureti ile reklam yapıldığına dair herhangi bir delilin de olmadığını, mevcut dosyada resen soruşturma konusu edilen tanıtım dosyasının dağıtıldığından yahut kar elde etmek amacıyla sürekli olarak reklam vasıtası yapıldığından söz edilmesinin mümkün olmadığını, günümüz koşullarında internet ortamında avukatlara ait büroların tamamının görsel olarak bulunduğunu, hatta 360 derece uygulamalar ile ofislerin gezilmesinin dahi mümkün olduğunu, avukatların öz geçmişlerinin bu internet sitelerinde yer aldığını, çalışılan kuramların ise “referans” başlığı altında yer aldığını, Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği düşünüldüğünde, bugün artık her bireyin ulaşımına uygun vaziyetteki internet siteleri aracılığı ile avukatlık bürolarının tanıtıldığı, bu büroların fiziksel yapısının dahi sanal ortamda gezilebildiği bir gerçeklik iken bunun basılı bir belge üzerinde gösterilmesinin de aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini, eldeki dosyanın dağıtılarak reklam yapıldığına dair herhangi bir delil yok iken bu internet sitelerine direkt ulaşım imkânı olan milyonlarca insan olduğunu, bu iki halden birine disiplin cezası uygulanması ancak internet ortamındaki sınırsız reklam serbestîsine izin verilmesinin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtmiş; haklarında verilen kararın kaldırılmasını talep etmişlerdir.

İncelenen dosya kapsamından; Dosyada örneği bulunana “... Avukatlık Bürosu” başlıklı “Avukat ve Personel Tanıtım Dosyası” adlı kitapçığın içeriğinden; Ön yazıda “... ili merkezinde bulunan ve aynı bina içerisinde toplam üç kattan oluşan büromuzda altı personel ve üç avukat olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızın yoğunluğu özel hukuk bakımından icra hukuku ve tazminat hukuku alanlarına yönelmiş olup ayrıca ceza hukuku departmanımız da mevcuttur. Büromuz teknolojik altyapı bakımından 2010 yılı ve geleceğe yönelik gelişmelere uygun biçimde ekipmanlar ile donatılmış olup dünyanın her yerinden büro serverine bağlantı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu sayede günün 24 saati özellikle icra takip işlemlerine ilişkin takip yapılabilmesi ve dosyalardan bilgi alınabilmesi imkânımız mevcuttur. Büromuz icra hukuku portföyünde ... Vakıflar Bölge Müdürlüğü alacakları, ... Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi alacakları, ... ilindeki çeşitli tarım kredi kooperatifleri alacakları, özel şirket alacakları ve şahıs alacakları mevcut olup bu yönde ulusal manada faaliyet gösteren müvekkil portföyüne de sahip olma çaba ve isteklerimiz mevcuttur. Kurumunuz ile çalışma imkânı tanınması düşünülür ise kurumunuzun marka ve müşteri memnuniyeti değerlerine zarar vermeden hukuka uygun olarak alacak portföyünün tasfiyesi bakımından en hızlı hizmeti sunabileceğimiz kanısındayız. Bu bağlamda ekli özgeçmişlerimizi de görüş ve takdirlerinize sunarız.” Şeklinde ifadelerin bulunduğu, kitapçıkta her bir avukatın fotoğrafının altında özgeçmişlerinin yer aldığı, diğer sayfalarda büro personeli ile büro fotoğraflarının bulunduğu ve son sayfada da personel listesi başlığı altında personelin adlarının ve özgeçmişleri ile görev tanımlarının yer aldığı,

Şikâyetli avukatların disiplin sicil özetinde ceza bulunmadığı, görülmektedir.

... Baro Başkanlığı adına Baro Başkanı Avukat M.Ç. tarafından yapılan itirazda, şikâyetli avukatların eylemlerinin ağırlığı, kolektif itibara verdiği zarar sebep olduğu haksız rekabet sonucu baro mensubu diğer serbest avukatların mesleki çıkarlarına verdiği zarar nazara alındığında ayrıca basılı kitapçıkta ... avukatlık bürosu isminin de mevzuata uygun olmadığı dikkate alınarak kınama cezasının hafif kaldığını, şikâyetli avukatların para cezası ile cezalandırılması gerektiğini belirterek karara itiraz ettiği görülmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1. maddesinde, “Bu yönetmeliğin amacı; bu yönetmelik kapsamında olanların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesidir. Avukatların mesleklerini özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmelerini, avukatlık sıfatının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmelerini, yargılama faaliyetindeki yerlerini ve işlevlerini olumsuzlaştıracak ve yargının görünümü bozacak davranışlardan kaçınılmasını sağlamaktır.” olarak belirtilmiştir.

Bu amaç doğrultusunda Yönetmeliğin 6/1. Maddesinde, “Basılı kâğıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.” hükmü getirilmiştir.

Reklam yasağına aykırılık, genellikle biçimsel olarak işlenen bir disiplin suçu olup, kast unsuru bu suçun oluşumunda dikkate alınmaz. Yasayı bilmemenin tüm yurttaşlar için bir mazeret olarak kabulünün mümkün görülmediği hukuk düzenimizde, şikâyetli avukatın “isteyerek, bilerek ve kasıtlı yapmadım” şeklindeki savunması, ne denli iyi niyetli olarak yapılırsa yapılsın, kabul edilemez.

Avukatların iş elde etmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları yasaktır.

Avukat salt ün kazanmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır. Avukatın vasıtalı veya vasıtasız yollarla reklam yapması yasak olduğu gibi, genel olarak da mesleğin reklama ihtiyacı yoktur.

Bu nedenlerle eylemin Avukatlık Yasası 34, 55,134, Reklam Yasağı Yönetmeliği 6, TBB Meslek Kuralları 7,8. maddelere aykırı olmakla disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme ve disiplin sicilinde ceza olmaması nedeniyle takdir olunan cezada isabetsizlik görülmemiş ve itirazların reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetçi ... Barosu Başkanlığı ve Şikâyetli Avukatlar C.D. ve B.Y.’ın itirazlarının reddine, ... Barosu Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı “Kınama Cezası ile Cezalandırılmasına” ilişkin 18.11.2013 gün ve 2013/5 Esas, 2013/12 Karar sayılı kararının ONANMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.

TBB Displin Kararlarından...

@erolkaranet - 05.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.