@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukat Cübbesindeki Renkler Ne Anlama GelmektedirAvukat cübbesinin renklerindeki ve şeklindeki anlam

Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenciler hukuk mesleğinde bulunan giysilerin renklerini, bilhassa cübbelerin neden siyah olduğunu merak ettiklerinde aldıkları cevap genelde siyahın "adalet"i temsil ettiğini öğrenirler. Biraz daha merak edenlere verilen cevap "yeşilin tez,kırmızının antitez,siyahın da sentezi vurguladığı,bir anlamda siyahın adaleti simgelediği,bu nedenle avukat cübbelerinde bu renklerin yer aldığını öğrenir. Tek tip cübbe, bütün avukatların yasalar önünde eşitliğini, cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ise ceza davalarını temsil eder. Avukatlık kamu hizmeti olduğundan cübbenin cebi, avukatlar bağımsız olduğundan düğmeleri yoktur. Siyah rengi ise yasaların otoritesini ve adalete hizmet eden mesleğ,n ağırlığını temsil eder. adaletin rengi siyahtır. zira tüm renkler siyahın içinde erirler. Yakasındaki altın sarı yaldız ise idarenin temsilidir. Ceza mahkemelerindeki hâkimlerle savcı sınıfından olanlar için kırmızı, Hukuk mahkeme ve mercilerindeki hâkimler için yeşil, İdari yargı hâkimleri için gri renkli,

Adalet Bakanlığının yayımladığı Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği; avukatların cüppelerinin şekli ise Barolar Birliği'nin yayımlamış olduğu Avukatların Resmi Kılık Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Hakimler, savcılar ve avukatlar kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen mesleki faaliyetlerini sürdürürken bu cüppeleri giymelidir. Bu cüppeler ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber, bazı ülkelerde cüppe zorunluluğu da yoktur. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere bir çok ülkede avukatların tek tip olarak üzerinde başka renk olmayan siyah cübbeler giydiklerini de belirtelim.

HAKİM VE SAVCILARIN RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 Hâkim Ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcıların giymeye mecbur oldukları resmi kıyafete ilişkin esas ve usulleri belirler. Kapsam     Madde 2- Bu Yönetmelik, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 66'ncı maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 94'üncü maddesi dışında kalan hâkim ve savcıları kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 112'nci maddesine göre düzenlenmiştir. İKİNCİ BÖLÜM : Cübbeler Cübbelerin Şekli Madde 4- Hâkim ve savcıların, resmi kıyafeti (Şekil 1) de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş kollu, düğmesiz cübbedir. Bu cübbelerin yakalarından başlamak üzere ön kısımları ile iki kol ağızlarında ve sert yaka kısmının iç ve dışında, a) Ceza mahkemelerindeki hâkimlerle savcı sınıfından olanlar için kırmızı, b) Hukuk mahkeme ve mercilerindeki hâkimler için yeşil, c) İdari yargı hâkimleri için gri renkli, astar bulunur. Savcı sınıfından olanlar ayrıca cübbenin ön yüzünde, sağ omuzdan sarı bir düğme ile başlayış göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık bir şekilde duran sarı simden yapılmış geniş örgü kordon takarlar. Cübbelerin Yakaları Madde 5- Cübbe yakaları sert ve dik olup üzerine, a) Adli yargıda mahkeme başkanı ile ağır ceza cumhuriyet başsavcısı, idari yargıda ise bölge idare mahkemesi başkanı unvan ve sıfatını taşıyanlar için (Şekil 2) de belirtildiği gibi tüm yakayı çeviren defne dalı biçiminde sarı sırma, b) Adli yargıda diğer hâkim ve savcılarla, idari yargıda diğer mahkeme başkanları ile bölge idare mahkemesi üyeleri için (Şekil 3)'deki gibi yakanın sadece üst ve yan kenarlarına defne dalı biçiminde sarı sırma, c) İdare ve vergi mahkemeleri üyeleri için de (Şekil 4) deki gibi yakanın sadece üst kenarına defne dalı biçiminde sarı sırma, işlenir. Cübbelerin Giyileceği Zaman ve Yerler Madde 6- Cübbeler duruşmalarda ve adli yıl açılış törenlerinde giyilir. Adalet Bakanlığında görevli hâkim ve savcılar adli yıl açılış törenlerinde son görev unvanlarına ait cübbeyi giyebilirler Cübbenin Altına Giyilecek Kıyafet Madde 7- Bu Yönetmelikte yazılı cübbeler, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğ'in" 5'inci maddesinde belirtilen kıyafetin üzerine giyilir. Kullanma Süresi Madde 8- Cübbelerin kullanılma süresi 5 yıldır. Cübbeler Adalet Bakanlığınca sağlanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlükten Kaldırma, Yürürlük, Yürütme Kaldırılan Yönetmelikler Madde 9- Hâkim ve savcıların kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer. Yürütme Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

AVUKATLARIN RESMİ KILIK YÖNETMELİĞİ -

19.03.1969/1136 sayılı Avukatlık Kanunu (RG: 07.04.1969/13168): Meslek Kuralı 20 -Avukatlar ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara Türkiye Barolar Birliğince şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar. Avukatlık Kanunu: Avukatların Resmi Kılığı: Madde 49 - Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmî kılıkla çıkmak zorundadırlar. Avukatlık Kanunu Yönetmeliği: Kılık: Madde 20- Avukatlar, mahkemelerde, Türkiye Barolar Birliği ve baro disiplin kurullarında görev yaparken ve avukatlık ant içme törenlerinde, Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği resmi kılığı giymek zorundadırlar. Türkiye Barolar Birliğince belirlenen resmi kılık, Türkiye Barolar Birliği ve baro genel kurullarında ya da yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde de giyilebilir. Avukatlar, mahkemelerde münhasıran vekalet görevi ifa ettikleri davalar dışında resmi kılık giyemezler. Avukatlar, mesleki ve yargısal faaliyetleri sırasında meslek kurallarının 20 nci maddesine uygun davranmak zorundadırlar.

 Avukatların Resmi Kılık Yönergesi: Giyilebilecek Yerler:

5.- a.- Her Avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundadır.
b.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri duruşma yapılırken resmi kılıkları giyerler. Disiplin Kurullarında taraf vekilleri de resmi kılık giymek zorundadırlar.
c.-Avukatlık ant içme törenlerinde Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri resmi kılıklarını giyerler.
ç.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adalet Yılı açılış törenlerine resmi kılıkla katılırlar.
 d.- Türkiye Barolar Birliği ve Baro Organlarında görevli Avukatlar, yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları törenlerde resmi kılıklarını giyerler. Giyilebilecek Durumlar:
6.- Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Genel Kurul Toplantısında resmi kılık giyilebilir. Giyilemeyecek Haller:
7.- Avukatlar mahkemelerde münhasıran vekalet görevini ifa ettikleri davalar dışında, bilirkişilik tanıklık ve tercümanlık yaparken, taraf oldukları hukuk davalarında, şahsi davacı veya sanık bulunduğu ceza davalarında (başka kimselerin, vekalet görevini almış olsalar dahi) resmi kılık giyemezler.
8.- Örneğe aykırı, yırtık, yamalı ve uygun olmayan resmi kılık giyemezler. Yürürlük:
9.- Bu yönergede belirtilen resmi kılık 01.01.1975 tarihinde bütün Avukatlar tarafından giyilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra, yeni resmi kılığı olmayan Avukatlar, mahkemelerde görev yapamaz ve duruşmalara alınmazlar.

@erolkaranet - 23.06.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.