@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Masraf Almadığı İçin İşlem Yapmayan Avukatın SorumluluğuT. 11.01.2014
E. 2013/606
K. 2014/14

Şikâyetli avukatın masraf verilmemesi nedeniyle itirazın kaldırılmasına ilişkin işlem yapmadığı savunması bu hususta TBB Meslek Kuralları 42. madde uyarınca usulüne uygun olarak istendiği ve verilmediğine ilişkin belge olmaması nedeniyle geçersizdir.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes.Kur 3, 4, 42)

Şikâyetli avukat hakkında “İşe iade ve geçmişe dönük alacaklarının tahsili amacıyla dava açılması için 1.000 Türk Lirası ücret de ödeyerek anlaştığını, kazandıkları tazminatın icrasında takibe itiraz eden işverenine karşı şikâyetli avukatın açması gereken itirazın kaldırılması davasını açmadığını öğrendiğini, şikâyetli avukatın işlerinin yoğunluğundan dolayı icra davası açamadığını kendisine daha sonra ifade ettiğini, bu nedenle Avukat T.D.'dan şikâyetçi olduğunu açıkça ifade ettiği anlaşılmakla; Tüm dosya içeriğinin değerlendirilmesi sonucunda; savunma beyanı da göz önünde bulundurularak, bir haktan vazgeçme sonucunu doğuracak tüm işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olduğundan, şikâyetli avukatın görev üstlendiği işi sonuna kadar takip etmediği ve bu durumun müvekkilinin talebi olduğunu beyan ettiği halde, şikâyetlinin müvekkilinin yazılı muvafakatini almadan bir kısım işi takipsiz bıraktığı, herhangi bir vazgeçme eyleminde müvekkilin zararı olamayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması gerektiği, şikâyetlinin gerekli masrafların verilmediği için işlem yapılmadığı yönündeki savunması karşısında ise böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerektiği takdir ve tayin olunmakla; şikâyetlinin ileri sürdüğü nedenlerin haklı kabul edilmesi kurulumuzca olanaksız görüldüğünden; avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkelerinin gereği bakımından Avukatlık Yasası'nın 34., 134. ve 171/1. maddeleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 3. ve 4. maddeleri bakımından değerlendirilmek üzere şikâyetli avukat hakkında açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat 17.09.2012 tarihli itiraz dilekçesinde “Şikâyetçi ile işe iade davası açılması konusunda anlaşma yapılmıştır. Davayı kazanmamıza rağmen kendisi sadece tazminat almak istediğini belirtmiş ve çalıştığını işe dönmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca gerekli noter masrafları ve giderleri de tarafıma ödenmemiştir.” Savunmasında bulunduğu,

Kurulumuza sunduğu 07.10.2013 tarihli itiraz dilekçesinde özetle; “Bir tespit kararı için bin küsur lira veripte 15’e yakın diğer davalarını açtırmak isteyen ve açmadığım için şikâyet edildim ve Ağır Cezada yargılandım. Allah’tan adil yargılama sonucu beraat ettim. Tekrarla bu sorun maalesef hepimizin sorunudur. Ben mesleğimin bana verdiği onuru yere bırakmayacağım ve uyarıya rağmen masrafını vermeyenin ve vekâlet ücretini ödemeyen kişinin işini yapmayacağım. Kararda masrafın verilmemesinin mazeret sayılmayacağından bahsedilmiş. Eğer bu husus mazeret değilse cezamın onanmasını, aksi halde cezanın kaldırılmasını” talep ederim beyanında bulunduğu görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından … 18. İcra Müdürlüğü’nün 2011/7774 Esasında O.A. vekili sıfatıyla borçlu … San. Tic. Ltd. Şti aleyhine açılan icra takibine 27.06.2011 tarihinde itiraz edildiği, itirazın kaldırılmasına ilişkin dosyada bilgi ve belge olmadığı görülmektedir.

Avukatlık Yasası’nın 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. Maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 42. maddesi “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.”

Şikâyetli avukatın masraf verilmemesi nedeniyle itirazın kaldırılmasına ilişki işlem yapmadığı savunması bu hususta TBB Meslek Kuralları 42. madde uyarınca usulüne uygun olarak istendiği ve verilmediğine ilişkin belge olmaması, işin sonuna kadar takip edilmeyerek hak kaybına neden olunması karşısında eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat T.D.’nun itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 11.04.2013 gün ve 2013/59 Esas 2013/120 Karar sayılı kararının “ONANMASINA”, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Kaynak : TBB Disiplin Kararları - @erolkaranet - 29.05.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.