@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Üniversitede Öğretim Görevlisi Eş Tayininden YararlanamazD A N I Ş T A Y BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/8850
Karar No : 2016/645

İsteğin Özeti : Mardin İdare Mahkemesince verilen 09/07/2014 günlü, E:2013/2215; K:2014/1422 sayılı kararın; dilekçede yazılı nedenlerle, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde patoloji ihtisasını tamamlayarak patoloji uzmanı olarak Mardin Devlet Hastanesine atanan davacının, eşinin Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptığından bahisle, eş durumu mazereti gözetilerek Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Mardin İdare Mahkemesince verilen 09/07/2014 günlü, E:2013/2215; K:2014/1422 sayılı kararla; 217 sayılı KHK kapsamında yer alan Üniversitelerdeki uzman unvanlı öğretim görevlisi kadrolarında çalışanların "kamu görevlisi" kavramı içerisinde yer aldığı, davacının eşinin ifa ettiği görevin niteliği gereği, davacının görev yaptığı Mardin iline atanmasının mümkün olmadığı, davacının eş durumu mazereti sebebiyle, kadro ve ihtiyaç durumu da gözetilmek suretiyle eşinin görev yaptığı yer veya bunun mümkün olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yakın bir yere atanması gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Davalı İdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

26/03/2013 tarihli, 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 4/m maddesinde, stratejik personel "Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personel" olarak tanımlanmış; 5. maddesinde atamalarda uygulanacak hizmet puanı, kadro durumu ve diğer temel ilkeler sıralanmış; 20. maddesinde eş durumu mazeretine dayanan atamalar ve 21. maddesinde de olağanüstü durumlarda yapılacak atamalara ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

20. maddenin 1. fıkrasında; "Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur statüsünde çalıştığını belgelemesinin gerekli olduğuna" işaret edilmiştir.

21. maddenin 3. fıkrasının (a) bendinde, eşlerinin, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatının bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu belgelendirenlerin eşlerinin bulunduğu yerlere, bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın, genel hükümler çerçevesinde atanabileceği; (c) bendinde, sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması hâlinde, müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl, son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini veya Bağ-Kur sigortalısı olanların Bağ-Kur borçlarını yapılandırdırmaları durumunda, eş durumundan atama talebinde bulunabilecekleri; 6. fıkrasında, eşi, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanlar ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre bu üniversitelerde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların, eşlerinin bulundukları yere atanma taleplerinin bu Yönetmelikte belirtilen atama ve yer değiştirme dönemlerine bağlı kalınmaksızın, genel hükümler çerçevesinde değerlendirileceği; ancak eşi uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görenlerin atanma talebinde bulunabilmesi için, eşlerinin kalan eğitim sürelerinin altı aydan fazla olmasının şart olduğu; 11. fıkrasında ise, stratejik personelin atama taleplerinde üçüncü fıkranın (a), (c), (ç) ve (d) bentleri ile yedinci fıkrasının uygulanmayacağı kuralıyla, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından stratejik personelin bazı eş durumu atama imkânlarından faydalandırılmayacağı hususlarına yer verildiği anlaşılmaktadır.

İdare Mahkemesince, Üniversitelerin 217 sayılı KHK kapsamında yer aldığı belirtilerek, davacının eş mazereti nedeniyle tayin talebinin, Yönetmeliğinin 21. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle dava konusu işlemin iptaline hükmedildiği anlaşılmakta ise de; 09/07/1997 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 4281 sayılı Kanunun 1. maddesiyle 2809 sayılı Yükseköğrenim Teşkilat Kanununa eklenen ek 45. madde ile bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuş olan Çankaya Üniversitesi, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluş olmadığından, davacının bu Vakıf Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinden dolayı Yönetmeliğin 20. ve 21. maddeleri kapsamında eş durumu mazeretinden yararlandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Zira; davacının, eşinin memur statüsünde bulunmaması nedeniyle, Yönetmeliğin 20. maddesinden yararlanmasına olanak bulunmadığı gibi, eşi öğretim üyesi olmadığından, 21. maddenin 6. fıkrasından ve kendisi stratejik personel olduğundan, Yönetmeliğin 21. maddesinin (a) ve (c) bentlerinden de yararlanmasına olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, eş durumu mazereti nedeniyle naklen atanmasına imkân bulunmayan davacının, eş durumu mazereti dikkate alınarak Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında Ankara iline atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davalı İdarenin temyiz isteminin kabulüyle, Mardin İdare Mahkemesince verilen 09/07/2014 günlü, E:2013/2215; K:2014/1422 sayılı kararın; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına; aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 10/02/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 15.04.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.