@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Haklar Saklı Kalmak Kaydıyla İcradan Feragat EdilebilirT.C
YARGITAY
8. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2014/27083
KARAR NO.2016/15101
KARAR TARİHİ.07.11.2016
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

İCRA TAKİBİNDEN HAKLARIN SAKLI KALMAK KAYDI İLE FERAGAT EDİLE BİLECEĞİ- BU FERAGAT HAKKIN ÖZÜNDEN FERAGAT DEĞİLDİR


ÖZET: hakkın özünden değil, sadece takipten feragat edilmesi… “ –Ayıplı mal bedel iadesine ilişkin-İlamdan doğan alacak haklarım saklı kalmak kaydıyla ve yeniden icra takibi yapma hakkımı saklı tutarak icra takip hakkımdan şimdilik feragat ediyorum” şeklindeki alacaklı vekilinin beyanı, hakkın özünden feragat niteliğinde değildir… feragate rağmen, esas hak, hukuki varlığını korumaya devam ettiğinden, alacaklı, alacağının tahsili için dava veya yeniden icra takibi yoluna başvurabilir.Bu nedenle yapılan feragatın şartlı yapıldığından söz edilemez. Alacaklı tarafça takip hakkından feragat edildiğinden İcra Müdürlüğü'nün bu talebi ret kararı doğru değildir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Alacaklı, takip hakkından feragat talebinin İcra Müdürlüğü'nce reddedildiğini İcra Müdürlüğü'nün işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Borçlu vekili, ticaret odasının belirlediği miktarı yatırdıklarını, alacaklı tarafın ayıplı olduğu iddia edilen aracı teslim etmediğini ileri sürerek şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, alacaklının şartlı olarak takipten feragat ettiği, hakkın özünden feragat edilmediği, feragatin geçersiz olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.

6100 sayılı HMK'nun 307. maddesine göre; "Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir". Aynı kanunun 309/1. maddesine göre; "Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır" iradeye uygun olarak yapılan feragat kesin hükmün hukuki neticelerini doğurur.

Somut olayda alacaklı İcra Müdürlüğü'nde 03.06.2014 tarihinde, “ İlamdan doğan alacak haklarım saklı kalmak kaydıyla ve yeniden icra takibi yapma hakkımı saklı tutarak icra takip hakkımdan şimdilik feragat ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuş olup, söz konusu bu beyan, hakkın özünden feragat niteliğinde değildir. Esas haktan feragatın açık bir şekilde yapılması gerekli olduğundan, hakkın özünden değil, sadece takipten feragat edildiği anlaşılmaktadır. Takipten feragate rağmen, esas hak, hukuki varlığını korumaya devam ettiğinden, alacaklı, alacağının tahsili için dava veya yeniden icra takibi yoluna başvurabilir. (Aynı yönde HGK’nun ... tarihli kararı) Bu nedenle yapılan feragatın şartlı yapıldığından söz edilemez. Alacaklı tarafça takip hakkından feragat edildiğinden İcra Müdürlüğü'nün bu talebi ret kararı doğru değildir. O halde, Mahkemece şikayetin kabulüne karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 1991/11509
KARAR NO. 1992/4534
KARAR TARİHİ. 9.4.1992

FERAGAT ( İcra Takibinden )

İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT ( 3. Kişinin Yeniden Takip Yapması )

İCRA TAKİBİNDEN FERAGAT ASIL HAKTAN FERAGAT DEĞİLDİR

2004/m.58

ÖZET : Bir bonoya dayanılarak yapılan takipte, alacaklı takibi geri alabilir. Takibin geri alınması esas haktan feragat anlamına gelmediğinden, söz konusu senet, ciro yoluyla devralan üçünçü kişi tarafından yeniden takibe konulabilir.

DAVA: Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.10.1991 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 163 örnek ödeme emri tebliği üzerine, borçlu yasal süre içinde mercie verdiği itiraz dilekçesinde; takip konusu senedin hamili Ö.A. tarafından, Mersin 3. İcra Müdürlüğünün 1991/2658 sayılı dosyası ile takip yapıldığını, borcun ödendiğini, alacaklının feragatı nedeniyle bu dosyanın işlemden kaldırıldığını, aynı senede dayanılarak ikinci kez takip yapılamıyacağını ileri sürerek, takibin iptalini istemiştir.

Mersin 3. İcra Müdürlüğünün 1991/2658 sayılı dosyasının incelenmesinden; Alacaklı Ö.A. tarafından borçlu T.Ö. hakkında, 23.3.1991 tanzim ve 23.4.1991 vade tarihli 7.000.000.-TL. bedelli bonoya dayanılarak takip yapıldığı, alacaklının icra tutanağına geçirilen imzalı beyanında "takipten feragat ediyorum. Senedin tarafıma iadesini talep ederim" dediği, feragat nedeniyle dosyanın işlemden kaldırıldığı anlaşılmaktadır.

Söz konusu senet Ö.A.`nın beyaz cirosu ile lehtar H.B.`ye geçmiş, adı geçen tarafından borçlu hakkında işbu takip açılmıştır.
Esas haktan feragat beyanının açık olması gerekir. Alacaklı Ö.A. esas haktan feragat ettiğini bildirmemiştir. Takipten feragat, esas haktan feragatı tazammun etmez. Borçlu, borcun ödendiğini bir belge ile kanıtlıyamadığına göre itirazın reddine karar verilmek gerekirken kabulü isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK`nun 366 ve HUMK`nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 9.4.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 06.04.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.