@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Yargıtay'dan Nafaka Borçlularını Sevindirecek KararYargıtay, nafaka borçlusu olan işçinin gelirinden ne kadar bir miktarının ne usulde kesileceği yönünde karar verdi. İşte o karar

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2012/29765
KARAR: 2013/6396

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

17.04.2008 tarih ve 5754 Sayılı Yasanın 56.maddesi ile değişik 5510 Sayılı Yasanın 93.maddesine göre; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler 88.maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.” Anılan yasa hükmü 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmiş olup, işçi emekli maaşlarını da kapsar. Diğer taraftan İİK.nun 83. maddesinde "…. tekaüt maaşları……borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez" düzenlemesine yer verilmiştir.

Somut olayda, ilama bağlanan (aylık 550,00 TL. tedbir nafakası olarak hükmedilen, kararın kesinleşmesi ile yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilen) nafaka alacağının tahsilini teminen Tuzla İcra Müdürlüğü'nün 2011/14475 sayılı takip dosyası ile yapılan ilamlı takip sonucu aylık nafaka için borçlunun almakta olduğu emekli maaşının 550,00TL.sinin, birikmiş nafaka için de 1/4'ünün haczine karar verilmiştir.

Borçlu icra mahkemesine başvurarak, birikmiş nafaka ve tazminat alacağı için ayrıca maaşının 1/4'üne haciz konulmasının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek haczin kaldırılmasını istemiştir. Nafaka borcunun özelliği göz önünde tutularak ve nafaka ilamının da borçlu aleyhinde icrasının istenmiş olduğu değerlendirilerek, cari aylık nafakanın, borçlunun almakta olduğu emekli maaşından her ay tamamen kesildikten sonra, geri kalan kısmından ne kadarının borçlu ve ailesi efradının geçimleri için gerekli olduğu tesbit edilmek suretiyle ve kalan maaş ve ücretin dörtte birinden aşağı olmamak kaydıyla birikmiş nafaka alacağı için kesinti yapılması gerekir.

Bu itibarla mahkemece, borçlunun şikayetinin, tazminat alacağı ayrık tutularak ve yukarıda açıklanan kıstaslar dikkate alınarak değerlendirilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/02/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 09.03.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.