@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Vekalette Usulsüzlük Yapan Avukat Suçlu BulunduVekalette Usulsüzlük Yapan Avukat Suçlu Bulundu

T.C.
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/7768
KARAR NO:2016/3426
KARAR TARİHİ:03.03.2016

AVUKATIN DAVA VEKALETİNDE USULSÜZLÜK YAPMASI, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Avukat olan sanığın, katılanın başlatmış olduğu icra takibini devam ettirmek ve kiracısını tahliye ettirmek hususunda hukuki yardımda bulunmak üzere anlaşmalarına karşın, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 56/son maddesinde yer alan “Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup, vekaletnamenin biçim ve içeriği Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır” hükmüne rağmen, katılanı notere yönlendirmek suretiyle usulüne uygun bir vekaletname düzenlenmesini sağlamak yerine, önce adi bir vekaletname düzenleyip katılana imzalatmak daha sonra ise bu vekaletnameye dayalı olarak kendisinin düzenlediği noter adı, yevmiye numarası ve tarihi bulunmayan vekaletnamenin fotokopisini aslı gibidir şeklinde onaylayarak icra dairesine ibraz edip icra takibine devam etmek ve tahliye hususunda herhangi bir işlem yapmamak ve tahliye davası açmamak suretiyle katılanın zararına sebebiyet vermek şeklinde gerçekleşen eylemlerinin bir bütün halinde görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılanın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak, HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 03.03.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 17.02.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.