@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Dul Kalan Kadın Dava Açmadan Soyadını DeğiştirebilirT.C
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2013/19402
KARAR NO.2014/6256
KARAR TARİHİ. 03.04.2014
MAHKEMESİ : Mersin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2013
NUMARASI : 2013/94-2013/163


ÖZET: Kocası ölen kadının , kocasının nüfus hanesinde kalarak kocasının soy adını kullanmaya devam etmesi halinde , kadının kocasından aldığı soyadı ancak yeniden evlenmekle veya kendi isteğiyle babasının kütüğüne dönmekle değişebileceği… (Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23/2) evlenmekle aldığı soy adını değiştirmesi için dava açmasına gerek bulunmadığı

Dava dilekçesinde, "F.." olan soyadlarının "A..." olarak değiştirilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm nüfus müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dava, davacıların "F.." olan soyadlarının "A.." olarak değiştirilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; davacılardan A.. F..’ın, M.. F.. ile evlenmekle "F.." soyadını aldığı, kocasının 20.03.2003 tarihinde öldüğü, davacının kocası hanesinde kalarak onun soyadını kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu'nun 187. ve Soyadı Nizamnamesinin 17.maddelerinde kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağı, isterse kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabileceği, daha önce iki soyadı kullanan kadının bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabileceği, Soyadı Nizamnamesinin 18.maddesinde de dul bir kadının evlenmekle yeni kocasının soyadını alacağı, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 23.maddesinin ikinci fıkrasında ise kadının evlenmekle kaydının kocası hanesine taşınacağı, koca ölse de kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalacağı, ancak dilerse babasının kütüğüne dönebileceği, Nüfus Yönetmeliğinin 67. maddesinde ise kocası ölen kadının yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalıp kocasının soyadını taşımaya devam edeceği öngörülmüştür. Bu durumda kadının kocasından aldığı soyadı ancak yeniden evlenmekle veya kendi isteğiyle babası kütüğüne dönmekle değişebilir. Açıklanan hususlar gözardı edilerek davacılardan A.. F..’ın evlenmekle aldığı soyadını değiştirmesine ilişkin isteminin reddine karar verilmesi gerekirken davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 03.04.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 03.03.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.