@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

35'e göre tebligat hangi kurumlardan gelen adreslere yapılır35e göre tebligat hangi kurumlardan gelen adreslere yapılır hangilerinden gelen yapılamaz

(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./11. md.) Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.
(Değişik fıkra: 19/03/2003 - 4829 S.K./11. md.) Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.
(Ek fıkra: 06/06/1985 - 3220/12 md.) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır
Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebligat, iki durumda mümkündür.
a) Kanunun gösterdiği usullere göre önceden tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirip değişen adresini bildirmediği halde, tebliğ memurunca yeni adresi de tespit edilemediği takdirde, bundan sonraki tebliğlerin eski adrese yapılması, ( 7201 S.K m.35/1 )
b) Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasındaki imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen veya kanunda sayılan kurum, kuruluş, sicillere verilen adreslere tebligat yapılabilmesi, ( 7201 S.K m.35/son )

ÖZEL BANKALARDAKİ ADRESLERE YAPILAMAZ – KAMU BANKALARINDAKİ ADRESLERE YAPILIR

T.C. YARGITAY - 12.Hukuk Dairesi - Esas: 2004/26263 - Karar: 2005/2687 - Karar Tarihi: 14.02.2005
Kredi kartı sözleşmesi resmi merciler önünde düzenlenmediği gibi, alacaklı banka kamu kurumu niteliğinde de değildir. Bu durumda, borçluya daha evvel usulüne uygun olarak tebligat yapılmadan bu adresini değiştirdiğinden bahisle doğrudan doğruya 35/son maddeye göre tebligat yapılamaz.

T.C. YARGITAY - HUKUK GENEL KURULU - E. 2006/12-378 - K. 2006/496 - T. 5.7.2006 - 35. MADDEYE GÖRE TEBLİGAT ( Türkiye Halk Bankası Kamu Bankası Statüsünde Olduğundan Banka ile Yapılan Sözleşmedeki Adresini Değiştiren Borçluya 35. Maddeye Göre Tebligat Yapılabileceği

VERGİ DAİRESİNDEKİ ADRESE YAPILIR
SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARINDAKİ ( SSK – BAĞKUR – EMEKLİ SANDIĞI ) ADRESE YAPILIR –
ÖZEL SİGORTA KURULUŞLARINDAKİ ADRESLERE YAPILMAZ

T.C. YARGITAY - 12.Hukuk Dairesi - Esas: 2006/20535 - Karar: 2006/23449 - Karar Tarihi: 11.12.2006

EMNİYETTEN GELEN CEVABA YAPILAMAZ
Kolluk araştırması sonucu tespit edilen adres yasal şartları taşımamaktadır. Tebligat Kanunu m. 35, daha önce usulüne uygun tebligat yapılmış ve adres değişikliği bildirilmeyen adrese yapılan tebligatları düzenlediğine göre, daha önce usulüne uygun tebligat yapmayan bir idari merciin bildirdiği adrese Tebligat Kanunu m. 35'e göre tebligat yapılması mümkün değildir. Kaldı ki; maddenin 3. fıkrası tebligattan bazı kurumları müstesna kılmış ve fakat kolluğu buraya dahil etmemiştir. Özetle kolluk araştırması daha önce usulüne ugun tebligat yapılmadığı için geçerli değildir

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ ADRESE YAPILAMAZ
ASKERLİK ŞUBESİNDEKİ ADRESE YAPILIR
MESLEK KURULUŞLARINDAKİ SİCİLLERİNE YAPILIR

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2004/15-321 Karar No: 2004/301 Tarihi: 26.05.2004,

MUHTARLARDAKİ ADRESLERE YAPILAMAZ 
Muhtarlık belgelerinin zaman zaman yasaya aykırı amaç ve yöntemlerle de düzenlendiğine ve kullanıldığına tanık olmaktayız. Bu nedenle de her muhtarlık belgesi baz alınarak 35.Md.göre tebligatı yasal saymak olanak dışı.

TİCARET SİCİLLERDEKİ ADRESLERİNE YAPILIR
T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2004/15-321 Karar No: 2004/301 Tarihi: 26.05.2004

ESNAF VE SANATKARLAR BİRLİK/ODA SİCİLLERİNE YAPILIR
T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas No: 2004/15-321 Karar No: 2004/301 Tarihi: 26.05.2004

BELEDİYELERDEKİ ADRESLERE YAPILAMAZ
SU – KANALİZASYON HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDAKİ ADRESLERE YAPILAMAZ
GAZ DAĞITIM KURULUŞLARINDAKİ ADRESE YAPILAMAZ
MAHKEMELERDEKİ ADRESLERE YAPILIR
NOTERLERDEKİ ADRESLERE YAPILIR
TAPUDAKİ ADRESLERE YAPILAMAZ

Tapu Sicil Müdürlüğü de bir kamu kurumu olmasına karşın nedense tapudan bildirilen adreslere kuşkulu yaklaşılmakta ve uygulamada 35.maddeye göre tebligat yapılması talepleri redde uğramaktadır

OKULLARA BİLDİRİLEN ADRESLERE YAPILIR
YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2007/6072, Karar: 2007/9043, Karar Tarihi: 04.05.2007
ÖZET: Somut olayda, borçluya, kamu kurumu niteliğindeki Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bildirdiği adresine gönderilen ödeme emrinin tebliğ edilmemesi nedeniyle ve yeni adresini bu yere bildirmediği için 7201 sayılı Kanun'un 35/son maddesi gereğince tebliğ işlemi yapılması mümkündür.

GSM FİRMALARINDAKİ (TURKCEL, AVEA, VODAFONE ), ADRESLERE YAPILMAZ

@erolkaranet - 07.03.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.