@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Yargıtay'dan Faks Çıktısıyla Sahtekarlığa BeraatYARGITAY 21. Ceza Dairesi
2015/4322 E.
2016/2584 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : 1- Sanık ...'ın; beraatine, 2- Sanık ...'ın; mahkumiyetine

I- Katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

01/07/2010 tarihli oturumda zapta geçen dilekçesi ile Avukat ...'un katılan vekilliğinden istifa ettiği, istifa ettiğine dair dilekçesi ve gerekçeli kararın katılana tebliğ edildiği anlaşıldığından, Avukat ...'un hükmü temyiz etmeye hakkı bulunmadığından 5320 sayılı Kanunun 8. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi uyarınca her iki sanığa yönelik olarak yaptığı temyiz isteminin istem gibi REDDİNE ,

II- Sanık ... müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

1- Dava konusu, "motorlu araçların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesinin" faksla sanık ...'a gönderildikten sonra malmüdürlüğüne onaylatılıp noter satış sözleşmesinde kullanıldığı, belgenin faks çıktısı olması, kimin gönderdiğinin tespit edilememesi, aslının ele geçirilememesi, karşısında; suça konu faks çıktısının ne şekilde aldatma yeteneğine haiz olduğu karar yerinde açıklanıp tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması,

Kabule göre ise;

2- Katılan vekilinin yargılama esnasında katılan vekilliğinden çekilmesine rağmen vekalet ücretine hükmedilmesi,

3- 5237 sayılı TCK'nun 51/3. maddesine aykırı olarak mahkûm olunan ceza süresinden daha az denetim süresine hükmedilmesi,

4- 5237 sayılı TCK'nun 53/4. maddesine aykırı olarak ertelenen hapis cezası kısa süreli olmamasına rağmen 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya karar verilmemesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 21.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.


YARGITAY 21. Ceza Dairesi
2015/9666 E.
2016/7790 K.

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere, aslı veya onaylı sureti ele geçirilemediğinden belgede sahtecilik suçu açısından "belge" niteliği taşımayan onaysız faks çıktısının hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı cihetle, yüklenen sahtecilik suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 6723 sayılı yasayla değişik 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.12.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 24.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.