@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ödeme emrindeki eksik bilgiler takibi durdurur mu ?
İcra daireleri tarafından gönderilen ödeme emirlerinde herhangi bilgi eks,kliği olması durumunda takip talebi ya da ödeme emrinin iptal olmayacağı konuunda Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/23200
Karar: 2006/635
Karar Tarihi: 27.01.2006

ÖZET: Alacaklının yasada öngörülen bu bilgileri takip talebinde belirtmemiş bulunması ve icra müdürünce ödeme emrinin anılan eksik bilgilerle borçluya gönderilmesi halinde, bu olgu, takip talebi ve ödeme emrinin iptaline neden olmaz. Zira anılan eksikliklerin her zaman tamamlatılması mümkün olup, iptal nedeni olarak kabul edilmesi hak kaybına neden olur.

(2004 S. K. m. 58, 60, 167)

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

İİK. nun 167/2. maddesinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı kanunun 58/1. maddesi gereğince alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve vergi kimlik numarasının takip talepnamesinde yer alması ve aynı kanunun 60/1. maddesi hükmüne göre de, bu bilgilerin ödeme emrinde de gösterilmesi gerekli bulunmaktadır.

Alacaklının yasada öngörülen bu bilgileri takip talebinde belirtmemiş bulunması ve icra müdürünce ödeme emrinin anılan eksik bilgilerle borçluya gönderilmesi halinde, bu olgu, takip talebi ve ödeme emrinin iptaline neden olmaz. Zira anılan eksikliklerin her zaman tamamlatılması mümkün olup, iptal nedeni olarak kabul edilmesi hak kaybına neden olur. (HGK. nun 20.12.1995 tarih ve 1995/12-962 E. 1995/11146 K.) (HGK. nun 23.6.2004 tarih ve 2004/12-356 E.)

O halde mahkemece sair şikayet nedenleri incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.01.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

@erolkaranet - 16.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.