@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Maaştan geçinme için lüzumlu olan miktar haczedilemezYARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/276
KARAR: 2014/3430

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :İİK'nun 83. maddesi gereğince, kısmen haczi mümkün olan maaş ve ücretten borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra kalan kısmın haczi mümkündür. İİK'nun 83/2. maddesinde haczedilecek miktarın maaş ve ücretin ¼'ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu maaşından başka icra dosyalarından kesinti yapıldığını, şikayete konu icra dosyası ile ilgili maaş haczine yönelik bir muvafakati olmamasına rağmen bu dosyadan da kesinti yapıldığını bildirerek ilgili işlemin iptalini talep etmiştir. İİK'nun 83. maddesinde düzenlendiği üzere maaştan borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar haczedilemez. Bu durumda başka icra dosyalarından kesinti olsa bile borçlu ve ailesinin geçinmeleri için lüzumlu olan miktar dışında yapılan maaş ödemesinin de haczi mümkündür. Mahkemece bu husus gözetilmeden talebin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11/02/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 15.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.