@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra kefaletlerinin iptal talebinde görevli mahkemeYARGITAY 12. Hukuk Dairesi
ESAS: 2013/17922
KARAR: 2013/24976

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

HUMK.'nun 74.maddesi (HMK.m. 26 ) "Kanunu Medeni ile muayyen hükümler mahfuz olmak üzere hakim her iki tarafın iddia ve müdafaalariyle mukayyet olup ondan fazlasına veya başka bir şeye hüküm veremez" hükmünü getirmiştir.

Borçlu vasisi icra mahkemesine sunduğu şikayet dilekçesinde; ihaleyi gerçekleştirecek işlemlerde mağdur olunmaması için satışın durdurulması yönünde tedbir kararı verilerek satış kararının iptalini istediği halde mahkemece talep aşılarak kısıtlının icra kefili olmayı kabul ettiğine dair işlem ve buna dayalı yapılan tüm işlemlerin ayrı ayrı iptaline karar verilmesi HMK.’nun 26. maddesine aykırıdır.

Öte yandan İİK.nun 38. maddesi gereğince ilam niteliğinde olan icra kefaletlerinin iptali talebi dar yetkili icra mahkemesinde dinlenemeyeceğinden ve bu isteğin incelenmesi genel yargılamayı gerektirdiğinden bu hususun da gözardı edilerek işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi de isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet -08.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.