@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra dosyasına havalesiz vekalet konulması
T.C
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2013/22959
KARAR NO:32547
KARAR TARİHİ:21.10.2013

Borçlu vekilinin icra mahkemesine yaptığı başvuruda borçlu vekili olarak satışın yapıldığı takip dosyasına vekaletname sundukları halde satış ilanının kendisi yerine asile tebliğinin usulsüz olduğunu, satış kararında satışın adliye divanhanesinde ilan edilmesine karar verildiği halde divanhane ilanının yapılmadığını ve diğer şikayet nedenlerini ileri sürerek ihalenin feshini istediği, mahkemece satış ilanının borçlu vekili yerine asle tebliğinin usulsüz olduğu ve satış ilanının divanhanede ilan edilmediği gerekçeleri ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Satış ve dava dosyasının incelenmesinde, satış dosyasının 12.2.2013 tarihinde samsun icra tarama merkezince taranarak UYAP sistemine aktarıldığı, UYAP görüntüsüne uygunluğu tastik edilmiş 20.11.2012 tarihli tutanağa göre divanhane ilanının satıştan önce ve süresinde yapıldığı, satış dosyası içinde bulunan ve H.U. NU Av. S.B. i vekil tayin ettiğine ilişkin 4.3.2009 tarihli vekaletnamenin satış dosyasına hangi tarihte ve kim tarafından sunulduğuna ilişkin bir havale olmadIğını gibi yatırılmış bir harcında bulunmadığı, icra zabıtlarına göre yine adı geçen avukat tarafından borçlu vekili olarak yapılmış bir işleminde bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumda satış ilanı borçlu HU a 22.11.2012 tarihinde tebliğ edildiğine ve ihale 4.1.2013 tarihinde yapıldığına göre 14.2.2013 tarihinde yapılan başvurunun İİK’nun 134/2 maddesinde öngörülen 7 günlük süreden sonra olup, istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken ne zaman ve ne şekilde icra dosyasına girdiği belli olmayan vekaletnameye dayalı olarak vekile tebligat yapılması gerektiği gerekçesi ile şikayetin kabulu ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

@erolkaranet - 01.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.