@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Danıştay; Tüketici Hakem Heyetinde Avukatlık Ücretine HükmedilermezT.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2014/1419

İstemin Özeti : Davacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, 28/12/2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin; tüketici hakem heyetlerinin idari bir kurul olduğu, yargılama faaliyetinde bulunmadığı, dava konusu Tarife hükmü ile tüketici hakem heyetlerince çözülen uyuşmazlıklara ilişkin vekalet ücretine hükmedileceğinin düzenlendiği, gerek 4077 sayılı Yasa'da, gerekse bu Yasayı mülga eden 6502 sayılı Yasa'da vekalet ücretine hükmedilebileceğine ilişkin herhangi bir hüküm yer almadığı, yapılan düzenlemenin tüketicilerin hak arama özgürlüğünün kısıtlanacağı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

Diğer yandan, tüketiciler tarafından tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların düşük meblağlarda yoğunlaştığı göz önüne alındığında, bir tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine başvurması üzerine aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesinin, tüketicilerin hak arama yollarına başvurmalarından imtana etmelerine ve bu suretle hak arama özgürlüklerinin de kısıtlanacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı açık olduğundan, yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 04/07/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 02.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.