@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Polis Disiplin Ceza Şekilleri Yeniden BelirlendiEmniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memura (sivil memurlar dahil), hangi fiil ve hali işlemesi durumunda hangi disiplin cezasının verileceği yeniden belirlendi.


OHAL kapsamında 23 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe konulan 682 sayılı “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında geçerli olan disiplin hüküm ve uygulamalarını da yeniden belirledi.

682 sayılı KHK ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün her sınıftan memurlarına disiplin cezasını verilmesini gerektirecek fiil ve hallerinin yanı sıra bu fiil ve haller nedeniyle verilecek disiplin cezalarının ağırlığına ilişkin bazı değişiklikler de yapılmış oldu.

Emniyet personeline, işledikleri fiil ve haller sebebiyle, fiil ve halin ağırlığına göre; uyarma cezası, kınama cezası, aylıktan kesme cezası, kısa süreli durdurma cezası, uzun süreli durdurma cezası, meslekten çıkarma cezası ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

682 sayılı KHK ile yapılan yeni belirlemeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün her sınıftan personeline verilebilecek disiplin cezalarından; “uyarma”, “kınama” ve “aylıktan kesme” cezalarını gerektirecek fiil ve hallerin hangileri olacağı aşağıda sayılmıştır. Diğer disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallere ise bu yazımızda değinilmeyecektir.

**Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller

- Silahını, araç ve gerecini, giyim ve kuşamını temiz tutmamak, çalıştığı yerin temizliğine özen göstermemek.

-Yetkili makamlarca belirlenmiş tasarruf tedbirlerine riayet etmemek veya kullanımına sunulan kamu kaynaklarının kullanılmasında gösterilmesi gereken makul seviyedeki özeni göstermemek.

- İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir özrü olmaksızın belirli zamanda yapılması gereken faaliyetlere geç kalmak.

-Görevdeyken, yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak.

- Özürsüz veya izinsiz olarak mesaiye geç gelmek veya erken ayrılmak ya da günlük mesai saatlerine riayet etmemek.

-Nezaket kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.

-Emrin icrası veya sonuçları ile katılım sağlanan toplantılarla ilgili olarak görevlendirme yapan amire bilgi vermemek.

-Usulüne uygun olarak kendisine verilmiş olan bir emir üzerine; emrin uygun olmadığı, yanlış verildiği, yapılamayacağı ve benzeri şekillerde amirini alenen eleştirmek veya amire karşı itirazda bulunmak (Amir tarafından karar verilene kadar astın fikrini savunması veya emrin kanunsuz olduğu hususundaki kanaatini belirtmek için amire yaptığı itiraz bu kapsamda disiplinsizlik teşkil etmez.).

**Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller

-Görev sırasında veya dışında, mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulunmak.

-Mevzuatta belirlenmiş usul ve kurallara riayet etmeden sözlü, yazılı veya elektronik olarak müracaat veya şikâyette bulunmak.

-Nöbeti teslimden sonra görev yerine özürsüz olarak geç dönmek.

-Bildirimleri süresi içerisinde yerine ulaştırmamak.

-Mevzuat veya talimatlarla taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmiş olanlar dışında, mesleğin ciddiyeti ile bağdaşmayacak biçimde yüzük, bilezik, kolye, madalyon, rozet ve benzeri şeyleri takmak.

-Görev sırasında veya dışında kendisi ile aynı rütbede çalışanlara veya mesai arkadaşlarına karşı saygısız davranmak.

-Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak.

-Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek.

-Zati demirbaş tabanca veya geçici olarak verilen demirbaş tabancanın üzerinde orijinalliğini bozacak boya, kaplama, gravür veya ciddiyetle bağdaşmayacak şekil, desen, resim ve karakter gibi değişiklikler yapmak.

-Mevzuata veya mesleki teamüllere aykırı hitaplarda bulunmak.

-Bu fıkrada disiplinsizlik olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışlar dışında herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde müsamaha ve savsaklama göstermek.

-Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymamak.

**Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller

а) 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller:

-Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam ve teçhizatla göreve çıkmak.

-Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak.

-Özlük hakları ile ilgili veya başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik ve ayrıcalık talep etmek.

-İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saate kadar göreve gelmemek.

-Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak.

-Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek.

-Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafet ile kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturmak.

-Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.

-Emrinde çalışanları veya Devletin araç ve gereçlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak.

-Kendisine verilmiş olan personel kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek.

-Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesainin bir kısmına katılmamayı alışkanlık haline getirmek.

-Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara cevap vermemek, baştan savmak.

-Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek.

-Haklı bir neden olmadan kişileri bekletmek.

-Selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek.

-Resmi protokol kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak.

b) 4 ila 10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil haller

-Kendisi ile aynı rütbede çalışanlara, astlarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek.

-Resmi belge veya göreve ilişkin evrakı kaybetmek.

-Önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden kendisine teslim edilen Devlet malı eşyanın hasar görmesine veya kaybolmasına neden olmak.

-İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynamak.

-İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın yirmidört saatten fazla ve iki güne kadar (ikinci gün dahil) göreve gelmemek.

-Mühür veya beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek.

-Yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanamadığı takdirde ilgili mevzuatında belirtilen süre dolmadan görev yerinden ayrılmak.

-Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine rağmen geri vermemek.

-İzin verilen haller dışında üniforma giymemek.

c) 11 ila 15 günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller:

-İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar (üçüncü gün dahil) görevine gelmemek.

-İzinli bulunduğu sürede, hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda, görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde, kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek.

-Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek.

-Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak.

-Denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak.

@erolkaranet - 27.01.2017


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.