@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Maaşı İcrada Kesilen Emekli Nasıl Geri Alır
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/9398
KARAR NO:2015/16050
KARAR TARİHİ: 09.06.2015
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Develi İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ: 28/05/2014
NUMARASI: 2014/12-2014/16

>EMEKLİ MAAŞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI VE KESİLENLERİN İADESİ--SADECE DOSYADA VAR OLAN VE ALACAKLIYA HENÜZ ÖDENMEMİŞ PARA VAR İSE BORÇLUYA İADE EDİLECEĞİ--BORÇLUNUN MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLERİN İADESİ İÇİN İSTİRDAT DAVASI İLE TALEP EDİLMESİ GEREKTİĞİ.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu, emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını ve daha önceki kesintilerin iadesini talep etmiş, mahkeme haczin kaldırılmasına ve İİK'nın 361. maddesi uyarınca kesintilerin iadesine karar verilmiştir.

Somut olayda sadece dosyada var olan ve alacaklıya henüz ödenmemiş para var ise borçluya iade edilir fakat borçlunun maaşından yapılan kesintinin İİK 361 md. uygulanması sureti ile geri verilmesi mümkün olmadığından ve bu talebin genel mahkemede açılacak istirdat davasında tartışılması gerektiğinden kesilen bedellerin davacı yana ödenmesinde ilişkin talebin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.06.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.


T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO:2015/13272
KARAR NO:2016/4404
KARAR TARİHİ:10/03/2016
MAHKEMESİ: İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/06/2015
NUMARASI: 2014/340-2015/239

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalı tarafından müvekkili hakkında İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'nün 2008/798 Esas sayılı dosyasında icra takibi başlatıldığını ve takip dosyasında Bağ-Kur'dan aldığı emekli maaşının 1/4 'ü üzerine haciz konularak yapılan kesintilerin takip dosyasına gönderildiğini, haciz işleminin 5510 sayılı Yasa'nın değişik 93. maddesine aykırı olması nedeniyle şikayet üzerine İstanbul 17. İcra Mahkemesi'nin 2014/917 - 773 E.-K. sayılı kararı ile emekli maaşına konan haczin kaldırılmasına karar verildiğini belirterek, haciz sebebiyle takip dosyasında bulunan ve henüz alacaklıya ödenmeyen 7.861,00 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davacının emekli aylığının 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi hükmüne göre haczi yasal olarak mümkün olmadığı gerekçesiyle davacının istirdat talebinin kabulü ile haksız olarak kesildiği anlaşılan ve talep edilen miktar olan 7.861,00 TL'nın davacıya iadesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava Bağ-Kur emekli maaşına konulan haciz nedeniyle davalı alacaklıya ödenmek üzere icra müdürlüğü kasasında bulunan paranın istirdatına ilişkindir. İİK'nun 361. maddesinde fazla verilen paranın geri alınması düzenlenmiştir. İcra hukuk mahkemesi tarafından davacının emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verildiğine göre yapılan kesintilerin iadesi işlemi, icra müdürü tarafından talep üzerine yapılması gerektiğinden davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 10/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 24.01.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.