@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Zorunlu Avukatlık Ücreti Sanığa Yükletilemez
T.C
YARGITAY
6.CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2013 / 32312
KARAR NO: 2016 / 5655
KARAR TARİHİ: 16.06.2016

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-) Katılan ...'in aşamalarda değişmeyen beyanına göre, olay günü saat 16.30 sıralarında çalıştığı işyerinden ayrılıp, evine doğru gittiği sırada, aralarında herhangi bir borç ilişkisi bulunmayan sadece çalıştığı işyerine müşteri olarak gelmesi nedeniyle tanıdığı sanık ...'in karşısına çıkıp, dur diye seslendiği ve kendisinden 50.-TL para istediği, katılanın yanında 5.-TL para olduğu, sanığın katılana "seni şimdi öldürürüm çıkart" diyerek yumruk ve tekme ile katılanı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralayıp üzerindeki 5.-TL parayı zorla aldığı şeklindeki iddiaları, sanığın suçu kabul etmeyen savunması ve olayın akabinde hiç bahsetmediği, kovuşturma aşamasında ortaya çıkan tanık .....'ın savunmasıyla tam örtüşmeyen anlatımları dikkate alındığında, tamamı sözlü anlatımlardan oluşan delillerin birbirleriyle çelişmesi halinde, hangi tarafın anlatımına hangi gerekçeyle üstünlük tanındığı açıklanıp, vicdani kanı ilkesine uygun gerekçelendirilebilir ve temyiz merci tarafından denetlenmesi mümkün sonuca hangi deliller ile ulaşıldığı denetime olanak verecek şekilde karar yerinde açıklanıp gösterilmeden, ceza yargılaması ile uyuşmayan, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,

2-) Mahkemece 5271 sayılı Yasa?nın 150. maddesi uyarınca, sanığın savunmasını yapmak üzere zorunlu savunman görevlendirilmesi nedeniyle savunmana ödenen avukatlık ücretinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi?nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye açıkça aykırı biçimde, sanığa yargılama gideri olarak yükletilmesine karar verilmesi,

3-) Kabule göre de, sanığın hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ancak, TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverildiği takdirde, kendi altsoyu üzerinde TCK'nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluğunun sona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması nedeniyle karar yerinde yeniden değerlendirilmesi gerekliliği,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık ... savunmanının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 16.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 15.12.2016
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.