@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sahte Maç Bileti Satanlar ve Alanlar DikkatSPOR MÜSABAKASINA SAHTE BİLET İLE GİRME


T.C
YARGITAY
19. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2015/25517
KARAR NO:2016/14144
KARAR TARİHİ.30/03/2016

SPOR MÜSABAKASINA SAHTE BİLET İLE GİRME

.........Sanıkların sahte maç bileti sattıkları iddiasıyla açılan kamu davasında eylemlerinin 5149 sayılı Kanun'un 20/1.maddesi ile TCK'nın 207/1.maddesine temas ettiği cihetle, özel belgede sahtecilik suçunun 5237 sayılı TCK’nın 207/1. maddesinde “Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlendiği, suç tarihinde yürürlükte bulunan 5149 sayılı Kanun'un 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi 20/1. maddesinde ise “Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla 14. maddede öngörülen yasaklara uymayanlar ile sahte, kullanılmış, tahrif edilmiş veya benzer şekilde hazırlanmış olan müsabaka biletlerini satan, satılmasına aracılık eden, bu biletleri basan veya satışa hazırlayan kimselere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve her bir bilet için ikiyüzellimilyon lira adli para cezası verileceği...” şeklinde düzenleme yer almakta iken, hükümden sonra 14.04.2011 gün ve 27905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 25. maddesi ile 5149 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, yeni düzenlemede de sahte maç biletini satmak fiilini yaptırıma bağlayan kural bulunmamakta ise de, suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 207/1.maddesine nazaran lehe olan 5149 sayılı Kanun'un 20/1.maddesi gereğince sanıklar hakkında cezaya hükmolunduğu ve aleyhe de temyiz bulunmadığı gözetilerek açıklanan hususlar bozma nedeni yapılmamıştır.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Yükletilen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,

Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,

Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,

Anlaşıldığından, sanıkların temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 30/03/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

@erolkaranet - 03.12.2019

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.